pdff-tai-lieu

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức Văn phòng Quốc hội môn Kiến thức chung 2023

Giá: 240,000

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức Văn phòng Quốc hội môn Kiến thức chung 2023 bao gồm 1820 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án. Bộ câu hỏi có các nội dung sau:

– Hiến pháp năm 2013.

– Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Hội nghị lần thứ sáu, BCH Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới.

– Văn bản hợp nhất Luật Tổ chức Quốc hội số 24/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020 của Văn phòng Quốc hội.

– Văn bản hợp nhất Luật Tổ chức Chính phủ số 21/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019 của Văn phòng Quốc hội.

– Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015 (phần liên quan tới Giám sát của Quốc hội).

– Văn bản hợp nhất Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 23/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020 của Văn phòng Quốc hội.

– Văn bản hợp nhất Luật Cán bộ, công chức số 25/VBHN-VPQH ngày 26/9/2019 của Văn phòng Quốc hội.

– Văn bản Văn bản hợp nhất Luật Phòng, chống tham nhũng số 11/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020 của Văn phòng Quốc hội.

– Nghị quyết số 334/2017/UBTVQH14, ngày 11/01/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành quy chế tổ chức thực hiện một số hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Đoàn Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Quốc hội.

– Nghị quyết số 22/2022/UBTVQH15 ngày 12/7/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Quốc hội.

– Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

– Nghị định số 112/2020/NĐ-CP của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.và Nghị định 71/2023/NĐ-CP ngày 20/09/2023 sửa đổi Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

Lưu ý: Sau khi học bộ câu hỏi này bạn có thể thực hiện việc thi thử để kiểm tra lại kiến thức đã học được qua bài thi thử sau: Bài thi thử trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi công chức Văn phòng Quốc hội 2023

Một số câu hỏi mô tả tài liệu:

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức Văn phòng Quốc hội môn Kiến thức chung 2023 blank