pdff-tai-lieu

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi viên chức Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 2024

Giá: 180,000

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi viên chức Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 2024 bao gồm 872 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án. Bộ câu hỏi có các nội dung sau:

1. Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.

2. Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

3. Luật Tổ chức chính phủ số 76/2015/QH13; Luật số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

4. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2;1 Luật số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

5. Quyết định số 1726/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển TTCK Việt Nam đến năm 2030

6. Quyết định số 48/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính

7. Quyết định số 48/2015/QĐ-TTg ngày 8/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính.

8. Quyết định số 536/QĐ-BTC ngày 22/03/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán trực thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

 

Lưu ý: Sau khi học bộ câu hỏi này bạn có thể thực hiện việc thi thử để kiểm tra lại kiến thức đã học được qua bài thi thử sau: Bài thi thử trắc nghiệm ôn thi viên chức Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 2024

 

Một số câu hỏi mô tả tài liệu:

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi viên chức Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 2024Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi viên chức Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 2024