word-the-cao

Bộ câu hỏi trắc nghiệm và đáp án ôn thi công chức Bộ Tài chính năm 2022

Giá: 220,000

“Bộ câu hỏi trắc nghiệm và đáp án ôn thi công chức Bộ Tài chính năm 2022” bao gồm 1834 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án với các nội dung sau:

– Hiến pháp năm 2013

– Luật cán bộ công chức năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019

– Luật Tổ chức chính phủ 2015, sửa đổi 2019

– Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018

– Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, sửa đổi năm 2020 ( Luật số 63/2020/QH14 ngày 18 tháng 6 năm 2020, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật)

– Nghị định 123/2016/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ

– Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ

– Nghị định 138/2020/NĐ-CP Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

– Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ Quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

– Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư

– Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030

– Nghị định số 87/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính

Lưu ý: Sau khi học bộ câu hỏi này bạn có thể thực hiện việc thi thử để kiểm tra lại kiến thức đã học được qua bài thi thử sau: Bài thi thử trắc nghiệm ôn thi công chức Bộ Tài chính môn Kiến thức chung 2022

Một số câu hỏi mô tả tài liệu:

Bộ câu hỏi trắc nghiệm và đáp án ôn thi công chức Bộ Tài chính năm 2022