Thi thử

Bài thi thử trắc nghiệm ôn thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức Bộ Tài chính năm 2023

Giới thiệu về bài thi:

"Bài thi thử trắc nghiệm ôn thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức Bộ Tài chính năm 2023 " được xây dựng dựa trên bộ tài liệu " Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức Bộ Tài chính năm 2023 " với những nội dung sau:

1. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 (Chương I, II,III, VII);

2. Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

3. Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

4. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

5. Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018;

6. Luật Cán bộ, Công chức năm 2008; Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức (Đối với các trường hợp thi nâng ngạch công chức);

7. Luật Viên chức năm 2010; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức (Đối với các trường hợp thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức);

8. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức năm 2019;

9. Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí số 44/2013/QH13;

10. Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Nghị định số 101/2020/NĐ-CP. ngày 28/8/2020 của Chính phủ sửa đồi, bồ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

11. Nghị định số 14/2023/NĐ-CP của Chính phủ ngày 20/4/2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cầu tổ chức của Bộ Tài chính;

12. Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 1/6/2020 quy định về vị trí việc làm và biên chê công chức (Đối với các trường hợp thi nâng ngạch công chức);

13. Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập (Đối với các trường hợp thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức);

14. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định 71/2023/NĐ-CP ngày 20/09/2023 sửa đổi Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

15. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 48/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP. ngày 13/8/2020 của Chính phủ;

16. Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định SỐ 89/2021/NĐ-CP ngày 10/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

17. Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/ 6/2023 của Chính phủ quy định về tinh giảm biên chế;

18. Các tài liệu, giáo trình quản lý hành chính nhà nước đối với lĩnh vực tài chính trong chương trình bồi dưỡng ngạch Chuyên viên (đối với thi nâng ngạch lên chuyên viên và tương đương), Chuyên viên chính (đối với thi nâng ngạch lên chuyên viên chính), Cán sự (đối với thi nâng ngạch lên các sự) đã được biên soạn và xuất bản.

19, Nghị quyết số 23/2021/QH15 của Quốc hội về kế hoạch Tài chính quốc gia và vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025;

20. Nghị Quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

21. Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, năng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập;

22. Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 Hội nghị lằn thứ bảy Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phảm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ:

23. Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 07 năm 2021 của Chính phủ ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021- 2030;

24. Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 21/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược Tải chính đến năm 2030.

Lưu ý: Bài thi này là bài thi có thu phí.

- Mã bài thi: TT61

- Giá bài thi: 480.000 VND (Không giới hạn lượt truy cập)

Cách mua bài thi:

Bước 1: Chọn mã bài thi (Trong trường hợp này là TT61)

Bước 2: Chuyển khoản vào 1 trong các tài khoản sau của chúng tôi:

– Số tài khoản: 106001656904
– VietinBank – chi nhánh Thăng Long
– Chủ tài khoản: Lê Vĩnh Sinh

Hoặc:

– Số tài khoản: 0491000092374
– VIETCOMBANK – chi nhánh Thăng Long
– Chủ tài khoản: Lê Vĩnh Sinh

*** Xin bạn hãy điền số điện thoại của bạn vào nội dung chuyển khoản

Bước 3: Nhắn tin vào số điện thoại 0848.057.110 với các nội dung sau:

– Tên ngân hàng của chúng tôi mà bạn vừa chuyển khoản vào
– Số tiền bạn đã chuyển khoản
– Địa chỉ email của bạn

– Mã bài thi mà bạn muốn mua

Sau khi nhận được chuyển khoản và tin nhắn của bạn, chúng tôi sẽ gửi mail cho bạn gồm các nội dung để truy cập bài thi.

Quy cách của bài thi:

* Chấm điểm tự động.

* Mỗi lần làm lại bài thi các câu hỏi sẽ khác.

* Thời gian thi: 60 phút.

* Số câu hỏi: 60 câu.

* Mỗi câu trả lời đúng tương đương với 1 điểm

* Số điểm tối thiểu để vượt qua bài thi: 30/60

* Mỗi câu hỏi có 4 đáp án và chỉ có 1 đáp án đúng

***Bạn có thể làm thử 1 đề thi DEMO bằng việc bấm vào nút "Bắt đầu làm bài" bên dưới.

 

Từ khóa:

Các bài đã đăng