Thi thử

Bài thi thử trắc nghiệm ôn thi Nghiên cứu viên chính môn Kiến thức chung năm 2023

Giới thiệu về bài thi:

" Bài thi thử trắc nghiệm ôn thi Nghiên cứu viên chính môn Kiến thức chung năm 2023 " được xây dựng dựa trên " Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi Nghiên cứu viên chính(thăng hạng viên chức KH&CN) năm 2023 ". Bài thi thử có những nội dung sau:

I. Chủ trương, đường lối của Đảng

1. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2021-2030 (tập trung vào các nội dung về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo)

2. Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

3. Nghị quyết số 05/NQ-TW ngày 1/11/2016, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế

4. Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 1 tháng 11 năm 2012 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

5. Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

II. Pháp luật về viên chức

1. Luật Viên chức – Luật số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội và Luật số: 52/2019/QH14 ngày 25 tháng 11 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức.

2. Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập

3. Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

4. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

5. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

6. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

7. Thông tư Liên tịch 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định về mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 01/2020/TT-BKHCN ngày 20/1/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Thông tư số 14/2022/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ

III. Chính sách, pháp luật về khoa học và công nghệ

1. Luật Khoa học và công nghệ năm 2013

2. Văn bản hợp nhất Luật Sở hữu trí tuệ

3. Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017

4. Luật Công nghệ cao 2008

5. Văn bản hợp nhất Luật Đo lường

6. Văn bản hợp nhất Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

7. Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến 2030 (Quyết định số 569/QĐ-TTg ngày 11/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ)

8. Nghị định số 08/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ

9. Nghị định số 40/2014/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 27/2020/NĐ-CP ngày 01/3/2020 của Chính phủ

10. Nghị định số 95/2014/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ.

11. Nghị định số 11/2014/NĐ-CP của Chính phủ: Về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ.

12. Quyết định số 2395/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước

13. Các Chương trình khoa học và công nghệ Quốc gia:

– Quyết định số 130/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Ban hành Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030

– Quyết định số 118/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Ban hành Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030

– Quyết định số 157/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Ban hành Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2030

– Quyết định số 1187/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc ban hành Chương trình phát triển vật lý giai đoạn 2021 – 2025

–  Quyết định số 2200/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021 đến năm 2030

-Quyết định số 28/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030.

-Quyết định số 2813/BKHCN ngày 27/9/2018 phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025.

-Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 22/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Phát triển công nghiệp sinh học ngành Công Thương đến năm 2030″

-Quyết định số 429/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc phê duyệt Đề án phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030

14. Quyết định số 844/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”

15. Về phát triển, ứng dụng và chuyển giao công nghệ

16. Nghị định số 13/2019/NĐ-Cp ngày 01/2/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ; Quyết định số 1158/QĐ-TTg ngày 13/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2030

17. Hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ

18. Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 4/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Lưu ý: Bài thi này là bài thi có thu phí.

- Mã bài thi: TT66

- Giá bài thi: 480.000 VND (Không giới hạn lượt truy cập)

Cách mua bài thi:

Bước 1: Chọn mã bài thi (Trong trường hợp này là TT66)

Bước 2: Chuyển khoản vào 1 trong các tài khoản sau của chúng tôi:

– Số tài khoản: 106001656904
– VietinBank – chi nhánh Thăng Long
– Chủ tài khoản: Lê Vĩnh Sinh

Hoặc:

– Số tài khoản: 0491000092374
– VIETCOMBANK – chi nhánh Thăng Long
– Chủ tài khoản: Lê Vĩnh Sinh

*** Xin bạn hãy điền số điện thoại của bạn vào nội dung chuyển khoản

Bước 3: Nhắn tin vào số điện thoại 0848.057.110 với các nội dung sau:

– Tên ngân hàng của chúng tôi mà bạn vừa chuyển khoản vào
– Số tiền bạn đã chuyển khoản
– Địa chỉ email của bạn

– Mã bài thi mà bạn muốn mua

Sau khi nhận được chuyển khoản và tin nhắn của bạn, chúng tôi sẽ gửi mail cho bạn gồm các nội dung để truy cập bài thi.

Quy cách của bài thi:

* Chấm điểm tự động.

* Mỗi lần làm lại bài thi các câu hỏi sẽ khác.

* Thời gian thi: 60 phút.

* Số câu hỏi: 60 câu.

* Mỗi câu trả lời đúng tương đương với 1 điểm

* Số điểm tối thiểu để vượt qua bài thi: 30/60

* Mỗi câu hỏi có 4 đáp án và chỉ có 1 đáp án đúng

***Bạn có thể làm thử 1 đề thi DEMO bằng việc bấm vào nút "Bắt đầu làm bài" bên dưới.

Từ khóa:

Các bài đã đăng