Ban quản lý dự án ĐTXD huyện Quảng Xương, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2022

14/10/2022

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Thông tư số 06/2020/TTBNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
Căn cứ Công văn số 13281/UBND-THKH ngày 08/9/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quảng Xương;
Căn cứ Công văn 2048/SNV-CCVC ngày 19/9/2022 của Sở Nội vụ Thanh Hoá về việc hướng dẫn tuyển dụng viên chức tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quảng Xương;
Thực hiện Phương án số 423/PA-BQLDA ngày 13/10/2022 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quảng Xương về việc tuyển dụng viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quảng Xương năm 2022;
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quảng Xương Thông báo tuyển dụng viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quảng Xương năm 2022 với các nội dung sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu.
– Vị trí Kỹ thuật – Thẩm định (Kỹ sư hạng III – mã số V.05.02.07): 04 người.
– Vị trí Quản lý dự án – Giám sát thi công (Kỹ sư hạng III – mã số V.05.02.07): 05 người.
– Vị trí Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và môi trường (Chuyên viên – mã số 01.003): 03 người.
– Vị trí Hành chính – Tổng hợp (Chuyên viên – mã số 01.003): 02 người.
– Vị trí Kế toán (Kế toán viên – mã số 06.031): 03 người.
– Vị trí Thủ quỹ (Chuyên viên – mã số 06.031): 01 người.
2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển.
2.1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung: Người đăng ký dự tuyển (sau đây gọi là thí sinh) phải có đủ các điều kiện quy định tại tiết a khoản 3 mục II Phương án số 423/PA-BQLDA ngày 13/10/2022 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quảng Xương về việc tuyển dụng viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quảng Xương năm 2022.

2.2. Yêu cầu cụ thể của từng vị trí việc làm như sau:
– Vị trí Kỹ thuật – Thẩm định:
Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, ngoại ngữ, tin học của chức danh Kỹ sư hạng III theo quy định tại Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN- BNV ngày 01/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ. Trong đó, yêu cầu có bằng tốt nghiệp từ đại học trở lên thuộc ngành hoặc chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật công trình xây dựng, Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Cơ sở hạ tầng giao thông, Quản lý xây dựng, Kinh tế và quản lý đô thị, Kỹ thuật công trình biển, Xây dựng cầu – đường, Xây dựng công trình cầu – đường, Kỹ thuật xây dựng công trình thủy, Kỹ thuật xây dựng công trình thủy lợi – thủy điện, Cầu đường bộ, Công trình giao thông, Công trình đường bộ, Kỹ thuật giao thông đường bộ, Quản lý xây dựng công trình giao thông, Công nghệ kỹ thuật giao thông, Công nghệ kỹ thuật xây dựng đường, Kỹ thuật công trình, Công nghệ kỹ thuật xây dựng, Kết cấu xây dựng, Điện, Kỹ thuật điện, Hệ thống hạ tầng kỹ thuật công trình, Hạ tầng đô thị.
– Vị trí Quản lý dự án – Giám sát thi công:
Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, ngoại ngữ, tin học của chức danh Kỹ sư hạng III theo quy định tại Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN- BNV ngày 01/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ. Trong đó, yêu cầu có bằng tốt nghiệp từ đại học trở lên thuộc ngành hoặc chuyên ngành: Kỹ thuật công trình xây dựng, Cơ sở hạ tầng giao thông, Quản lý xây dựng, Kinh tế và quản lý đô thị, Kỹ thuật công trình biển, Xây dựng cầu – đường, Xây dựng công trình cầu – đường, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Công nghệ kỹ thuật giao thông, Công nghệ kỹ thuật xây dựng đường bộ, Kỹ thuật xây dựng công trình thủy, Kỹ thuật xây dựng công trình thủy lợi – thủy điện, Xây dựng cầu đường, Cầu đường bộ, Công trình giao thông, Công trình đường bộ, Kỹ thuật giao thông đường bộ, Quản lý xây dựng công trình giao thông, Kỹ thuật công trình, Kỹ thuật xây dựng, Công nghệ kỹ thuật xây dựng,Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kết cấu xây dựng, Điện, Kỹ thuật điện, Hệ thống hạ tầng kỹ thuật công trình, Hạ tầng đô thị.
– Vị trí Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và môi trường:
Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của chức danh Chuyên viên theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư. Trong đó, yêu cầu có bằng tốt nghiệp từ đại học trở lên thuộc ngành hoặc chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Công nghệ kỹ thuật giao thông, Công nghệ kỹ thuật xây dựng đường bộ, Tài chính, Tài chính – Ngân hàng, Kinh tế (Kinh tế Kế hoạch, Kinh tế Đầu tư, Kinh tế Phát triển, Kinh tế Nông nghiệp), Quản trị kinh doanh, Quản lý Đất đai, Tài nguyên Môi trường, Đo đạc Bản đồ, Trắc địa, Thuỷ văn – Môi trường, Luật, Kế toán, Công nghệ kỹ thuật xây dựng.
– Vị trí Hành chính – Tổng hợp:
Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của chức danh Chuyên viên theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư. Trong đó, yêu cầu có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc ngành hoặc chuyên ngành: Hành chính công, Khoa học xã hội, Văn thư – lưu trữ, Kinh tế, Kinh tế nông nghiệp, Tài chính, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Luật, Quy hoạch vùng và đô thị.
– Vị trí Kế toán:
Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của chức danh Kế toán viên theo quy định tại Thông tư 29/2022/TT-BTC ngày 03/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ. Trong đó, yêu cầu có bằng tốt nghiệp từ đại học trở lên thuộc ngành hoặc chuyên ngành: Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.
– Vị trí Thủ quỹ:
Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của chức danh Chuyên viên theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư. Trong đó, yêu cầu có bằng tốt nghiệp từ đại học trở lên thuộc ngành hoặc chuyên ngành: Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, Quản trị kinh doanh, Luật.
3. Thời gian, địa điểm thu Phiếu đăng ký dự tuyển; lệ phí xét tuyển
3.1. Nộp Phiếu đăng ký dự tuyển: Người đăng ký dự tuyển nộp 02 Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ hoặc gửi theo đường bưu chính trong thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển (có mẫu kèm theo).
3.2. Thời gian, địa điểm thu, tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:
– Thời gian thu, tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: từ ngày 26/9/2022 đến ngày 14/11/2022.
– Địa điểm thu Phiếu đăng ký dự tuyển: tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quảng Xương.
3.3. Lệ phí xét tuyển: thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT- BTC ngày 28/10/2021 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức, tạm thu 500.000đ/thí sinh.

4. Hình thức tuyển dụng:
Thực hiện xét tuyển viên chức theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.
Cụ thể, xét tuyển thực hiện theo 2 vòng như sau:
– Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
– Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.
Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.
Thời gian phỏng vấn không quá 30 phút cho 01 người đăng ký dự tuyển (trước khi phỏng vấn, thí sinh dự tuyển có không quá 15 phút chuẩn bị).
Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.
5. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức:
Người trúng tuyển phải có đủ các điều kiện sau:
– Có kết quả điểm phỏng vấn (vòng 2) đạt từ 50 điểm trở lên;
– Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại khoản 6 mục II của Phương án số 423/PA-BQLDA ngày 13/10/2022 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quảng Xương cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
* Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm phỏng vấn (vòng 2) cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.
* Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.
6. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức:
– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
* Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại Mục 6 Phương án này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.
7. Địa điểm, thời gian xét tuyển:
– Địa điểm tổ chức phỏng vấn: Dự kiến tại Hội trường tầng 2, Trung tâm Hội nghị huyện Quảng Xương.
– Nội dung ôn tập; Thời gian phỏng vấn để xét tuyển: sẽ có thông báo sau.
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quảng Xương , Hội đồng tuyển dụng viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quảng Xương sẽ đăng tải mọi thông tin liên quan trên Cổng thông tin điện tử huyện Quảng Xương tại địa chỉ: https://quangxuong.thanhhoa.gov.vn
Đề nghị các tổ chức, cá nhân và người đăng ký dự tuyển thường xuyên cập nhật thông tin liên quan đến việc tuyển dụng viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quảng Xương để biết và thực hiện.
Thông báo này thay thế cho Thông báo số 395/TB-BQLDA ngày 23/9/2022 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quảng Xương.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quảng Xương theo số điện thoại 0972526063 (Đ/c Đỗ Hoàng Anh – Kế toán trưởng Ban quản lý dự án) để được thông tin, giải đáp.

PHƯƠNG ÁN

Tuyển dụng viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quảng Xương năm 2022.

Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Thông tư số 06/2020/TTBNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
Căn cứ Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 22/02/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Thanh Hoá quản lý;
Căn cứ Quyết định số 3460/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương về việc Thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quảng Xương;
Căn cứ Công văn số 391/SNV-TCBC ngày 04/3/2022 của Sở Nội vụ Thanh Hoá về việc tham gia ý kiến đối với Đề án điều chỉnh vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức, số lượng người làm việc giai đoạn 2022- 2026 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quảng Xương;
Căn cứ Công văn số 587/UBND-NV ngày 09/3/2022 của UBND huyện Quảng Xương về việc điều chỉnh vị trí việc làm và cơ cấu ngạch viên chức, số lượng người làm việc của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quảng Xương giai đoạn 2022-2026;
Căn cứ Quyết định số 108/QĐ-BQLDA ngày 11/3/2022 của Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quảng Xương về việc phê duyệt Đề án điều chỉnh vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức, số lượng người làm việc giai đoạn 2022-2026 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quảng Xương;
Căn cứ Kế hoạch số 188/KH-UBND ngày 17/8/2022 của UBND huyện Quảng Xương về việc tuyển dụng viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quảng Xương năm 2022;
Căn cứ Công văn số 13281/UBND-THKH ngày 08/9/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quảng Xương;
Căn cứ Công văn 2048/SNV-CCVC ngày 19/9/2022 của Sở Nội vụ Thanh Hoá về việc hướng dẫn tuyển dụng viên chức tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quảng Xương;
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quảng Xương ban hành Phương án tuyển dụng viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quảng Xương năm 2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tuyển dụng viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quảng Xương phải đảm bảo tuyển dụng viên chức có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
2. Việc tổ chức tuyển dụng viên chức phải thực hiện đúng theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 06/2020/TTBNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.
II. NỘI DUNG
1. Số lượng cần tuyển: 18 chỉ tiêu.
2. Vị trí việc làm tuyển dụng:
– Vị trí Kỹ thuật – Thẩm định (Kỹ sư hạng III – mã số V.05.02.07): 04 người.
– Vị trí Quản lý dự án – Giám sát thi công (Kỹ sư hạng III – mã số V.05.02.07): 05 người.
– Vị trí Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và môi trường (Chuyên viên – mã số 01.003): 03 người.
– Vị trí Hành chính – Tổng hợp (Chuyên viên – mã số 01.003): 02 người.
– Vị trí Kế toán (Kế toán viên – mã số 06.031): 03 người.
– Vị trí Thủ quỹ (Chuyên viên – mã số 06.031): 01 người.

3. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển:
a) Điều kiện, tiêu chuẩn chung: Đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức; Điều 5, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
b) Yêu cầu cụ thể của từng vị trí việc làm như sau:
– Vị trí Kỹ thuật – Thẩm định:
Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, ngoại ngữ, tin học của chức danh Kỹ sư hạng III theo quy định tại Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN- BNV ngày 01/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ. Trong đó, yêu cầu có bằng tốt nghiệp từ đại học trở lên thuộc ngành hoặc chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật công trình xây dựng, Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Cơ sở hạ tầng giao thông, Quản lý xây dựng, Kinh tế và quản lý đô thị, Kỹ thuật công trình biển, Xây dựng cầu – đường, Xây dựng công trình cầu – đường, Kỹ thuật xây dựng công trình thủy, Kỹ thuật xây dựng công trình thủy lợi – thủy điện, Cầu đường bộ, Công trình giao thông, Công trình đường bộ, Kỹ thuật giao thông đường bộ, Quản lý xây dựng công trình giao thông, Công nghệ kỹ thuật giao thông, Công nghệ kỹ thuật xây dựng đường, Kỹ thuật công trình, Công nghệ kỹ thuật xây dựng, Kết cấu xây dựng, Điện, Kỹ thuật điện, Hệ thống hạ tầng kỹ thuật công trình, Hạ tầng đô thị.
– Vị trí Quản lý dự án – Giám sát thi công:
Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, ngoại ngữ, tin học của chức danh Kỹ sư hạng III theo quy định tại Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN- BNV ngày 01/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ. Trong đó, yêu cầu có bằng tốt nghiệp từ đại học trở lên thuộc ngành hoặc chuyên ngành: Kỹ thuật công trình xây dựng, Cơ sở hạ tầng giao thông, Quản lý xây dựng, Kinh tế và quản lý đô thị, Kỹ thuật công trình biển, Xây dựng cầu – đường, Xây dựng công trình cầu – đường, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Công nghệ kỹ thuật giao thông, Công nghệ kỹ thuật xây dựng đường bộ, Kỹ thuật xây dựng công trình thủy, Kỹ thuật xây dựng công trình thủy lợi – thủy điện, Xây dựng cầu đường, Cầu đường bộ, Công trình giao thông, Công trình đường bộ, Kỹ thuật giao thông đường bộ, Quản lý xây dựng công trình giao thông, Kỹ thuật công trình, Kỹ thuật xây dựng, Công nghệ kỹ thuật xây dựng,Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kết cấu xây dựng, Điện, Kỹ thuật điện, Hệ thống hạ tầng kỹ thuật công trình, Hạ tầng đô thị.
– Vị trí Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và môi trường:
Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của chức danh Chuyên viên theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư. Trong đó, yêu cầu có bằng tốt nghiệp từ đại học trở lên thuộc ngành hoặc chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Công nghệ kỹ thuật giao thông, Công nghệ kỹ thuật xây dựng đường bộ, Tài chính, Tài chính – Ngân hàng, Kinh tế (Kinh tế Kế hoạch, Kinh tế Đầu tư, Kinh tế Phát triển, Kinh tế Nông nghiệp), Quản trị kinh doanh, Quản lý Đất đai, Tài nguyên Môi trường, Đo đạc Bản đồ, Trắc địa, Thuỷ văn – Môi trường, Luật, Kế toán, Công nghệ kỹ thuật xây dựng.
– Vị trí Hành chính – Tổng hợp:
Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của chức danh Chuyên viên theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư. Trong đó, yêu cầu có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc ngành hoặc chuyên ngành: Hành chính công, Khoa học xã hội, Văn thư – lưu trữ, Kinh tế, Kinh tế nông nghiệp, Tài chính, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Luật, Quy hoạch vùng và đô thị.
– Vị trí Kế toán:
Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của chức danh Kế toán viên theo quy định tại Thông tư 29/2022/TT-BTC ngày 03/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ. Trong đó, yêu cầu có bằng tốt nghiệp từ đại học trở lên thuộc ngành hoặc chuyên ngành: Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.
– Vị trí Thủ quỹ:
Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của chức danh Chuyên viên theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư. Trong đó, yêu cầu có bằng tốt nghiệp từ đại học trở lên thuộc ngành hoặc chuyên ngành: Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, Quản trị kinh doanh, Luật.

4. Hình thức tuyển dụng.
Thực hiện việc tuyển dụng thông qua hình thức xét tuyển theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ; Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; các quy định hiện hành của pháp luật và của UBND tỉnh.
Cụ thể, xét tuyển thực hiện theo 2 vòng như sau:
– Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
– Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.
Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.
Thời gian phỏng vấn không quá 30 phút cho 01 người đăng ký dự tuyển (trước khi phỏng vấn, thí sinh dự tuyển có không quá 15 phút chuẩn bị).
Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.
5. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức.
Người trúng tuyển phải có đủ các điều kiện sau:
– Có kết quả điểm phỏng vấn (vòng 2) đạt từ 50 điểm trở lên;
– Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại khoản 6 mục II của Phương án này (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
* Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm phỏng vấn (vòng 2) cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.
* Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.
6. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức.
– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
* Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại Mục 6 Phương án này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.
7. Thời gian, địa điểm thu Phiếu đăng ký dự tuyển; Lệ phí xét tuyển.
– Thời gian thu Phiếu đăng ký dự tuyển: Người đăng ký dự tuyển nộp 02 Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ trong giờ hành chính theo Thông báo tuyển dụng viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quảng Xương (ban hành sau Phương án này).
– Địa điểm: tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quảng Xương.
– Lệ phí xét tuyển: thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT- BTC ngày 28/10/2021 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức, dự kiến 500.000đ/thí sinh.
8. Nội dung ôn tập, thời gian hướng dẫn ôn tập, thời gian tuyển dụng, địa điểm tổ chức phỏng vấn.
– Thí sinh tham gia dự tuyển tự ôn tập.
– Nội dung ôn tập; thời gian phỏng vấn: sẽ có thông báo sau.
– Địa điểm tổ chức phỏng vấn: Dự kiến tại Hội trường tầng 2, Trung tâm Hội nghị huyện Quảng Xương.
9. Hội đồng tuyển dụng.
Hội đồng tuyển dụng gồm có 7 thành viên, bao gồm:
+ Chủ tịch Hội đồng là Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quảng Xương;
+ Phó Chủ tịch Hội đồng là Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quảng Xương phụ trách công tác tổ chức;
+ Ủy viên kiêm thư ký HĐ là Kế toán trưởng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quảng Xương tham mưu về công tác tổ chức cán bộ;
+ Các ủy viên Hội đồng xét tuyển là lãnh đạo, quản lý và viên chức của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quảng Xương và mời đại diện lãnh đạo hoặc chuyên viên của Phòng Nội vụ, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Tài nguyên & Môi trường và các đơn vị có liên quan đến việc tổ chức tuyển dụng.
Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
10. Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức.
– Sau khi hoàn thành vòng 2 theo quy định, chậm nhất 05 ngày làm việc, Hội đồng tuyển dụng phải báo cáo người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức xem xét, công nhận kết quả tuyển dụng.
– Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận kết quả tuyển dụng, Hội đồng tuyển dụng thông báo công khai trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng và gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký. Nội dung thông báo phải ghi rõ thời hạn người trúng tuyển phải đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng.
11. Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng.
Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng.
Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển.
Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng thông báo công khai trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.
Trường hợp người được tuyển dụng viên chức không đến ký hợp đồng làm việc và nhận việc trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức hủy bỏ quyết định tuyển dụng.
Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức xem xét quyết định việc trúng tuyển đối với người dự tuyển có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề so với kết quả tuyển dụng của người trúng tuyển đã bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển theo quy định.
Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề mà bằng nhau thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.
12. Yêu cầu về hồ sơ của người trúng tuyển.
Sau khi nhận được thông báo trúng tuyển, người trúng tuyển phải trực tiếp mang bản gốc văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển để Hội đồng tuyển dụng kiểm tra, đồng thời nộp 2 bộ hồ sơ tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quảng Xương, thành phần mỗi bộ hồ sơ gồm:
– Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp;
– Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;
– Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;
– Các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;
– Hộ khẩu thường trú (bản phô tô);
– 02 ảnh 3x 4
Mỗi bộ hồ sơ đựng trong bao bì, bên ngoài ghi đầy đủ các thông tin về số lượng thành phần có trong hồ sơ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
Để tổ chức thực hiện tốt Phương án tuyển dụng viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quảng Xương năm 2022, đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, khách quan, công bằng, chất lượng, hiệu quả, đúng pháp luật và đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh trong tuyển dụng, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quảng Xương giao cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ sau:
1. Hội đồng tuyển dụng.
Căn cứ chỉ tiêu, số lượng được tuyển dụng, Hội đồng tuyển dụng chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, bộ phận chức năng thông báo công khai chỉ tiêu, đối tượng, tiêu chí, quy trình cho đối tượng tham gia tuyển dụng; Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện tuyển dụng theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước, các quy định tại Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi xét tuyển thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa về ban hành Quy định tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và Quyết định số 29/2020/QĐ- UBND ngày 03/7/2020 của UBND tỉnh và đúng nội dung trong Phương án này.
2. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quảng Xương.
– Xây dựng, ban hành Phương án tuyển dụng, Thông báo thu hồ sơ tuyển dụng viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng theo quy định;
– Tổ chức thu phiếu đăng ký dự tuyển, phí dự tuyển và sử dụng phí dự tuyển theo quy định;
– Thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức, thực hiện tuyển dụng viên chức đúng theo quy định tại các văn bản hiện hành có liên quan;
– Thành lập lập Ban giám sát;
– Phối hợp với phòng Nội vụ và các đơn vị có liên quan để tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện và Hội đồng tuyển dụng thực hiện các bước quy trình tuyển dụng theo đúng quy định;
– Phối hợp với phòng Nội vụ hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục; tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện ban hành văn bản báo cáo Sở Nội vụ thẩm tra kết quảtrúng tuyển;
– Thực hiện ký hợp đồng làm việc với người trúng tuyển sau khi có văn bản thẩm tra kết quả trúng tuyển và Quyết định tuyển dụng của Chủ tịch UBND huyện;
– Tham mưu cho Hội đồng hoàn thiện toàn bộ hồ sơ, tài liệu về kỳ xét tuyển để lưu trữ, quản lý và tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện với cơ quan có thẩm quyền theo quy định
3. Đề nghị phòng Nội vụ.
– Tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện hướng dẫn Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Hội đồng tuyển dụng thực hiện tuyển dụng đúng quy trình tuyển dụng;
– Hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục; tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện ban hành văn bản báo cáo Sở Nội vụ thẩm tra kết quả xét tuyển, tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định phê duyệt kết quả xét tuyển
– Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao nhiệm vụ.

4. Đề nghị Phòng Tài chính – Kế hoạch.
– Tham mưu, hướng dẫn Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện bố trí đủ nguồn kinh phí phục vụ công tác tuyển dụng viên chức của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quảng Xương theo đúng quy định.
5. Đề nghị Văn Phòng HĐND – UBND huyện.
– Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện và các điều kiện làm việc khác đảm bảo cho hoạt động của Hội đồng tuyển dụng.
– Ban Biên tập trang thông tin điện tử huyện đăng tải đầy đủ, kịp thời trên Trang thông tin điện tử huyện các văn bản, nội dung có liên quan đến việc tuyển dụng viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quảng Xương.
6. Đề nghị Công an huyện.
– Đảm bảo an ninh tại khu vực cách ly của Ban đề phỏng vấn
– Đảo đảm an ninh, trật tự, an toàn khu vực tổ chức phỏng vấn trong thời gian thực hiện xét tuyển.
7. Đề nghị Trung tâm Văn hoá, thông tin, thể thao và Du lịch huyện.
Phối hợp với phòng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện để thực hiện việc niêm yết công khai các văn bản có liên quan đến công tác tuyển dụng tại trụ sở làm việc của đơn vị và thông báo công khai trên sóng phát thanh của huyện.
8. Đề nghị các phòng chuyên môn và tương đương, ban, ngành, đơn vị liên quan:
– Theo chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung công việc được giao tại Kế hoạch số 188/KH-UBND ngày 17/8/2022 của UBND huyện và thực hiện tốt các nhiệm vụ khác khi được Chủ tịch UBND huyện giao trong quá trình thực hiện việc tuyển dụng.
Phương án này thay thế cho Phương án số 394/PA-BQLDA ngày 23/9/2022 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quảng Xương.
Trên đây là Phương án tuyển dụng viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quảng Xương năm 2022. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, cá nhân phản ánh về Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quảng Xương để xem xét, phối hợp giải quyết.

***** Tệp đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: quangxuong.thanhhoa.gov.vn