BQL cảng Bến Đầm, Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2021

23/03/2021

Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 25/11/2019;

Căn cứ Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 2706/QĐ-UBND ngày 27/11/2013 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý cảng Bến Đầm huyện Côn Đảo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

Căn cứ Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 24/01/2014 của UBND Tỉnh BR-VT Ban hành Quy định thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu;

Căn cứ Quyết định số 201/QĐ-UBND ngày 16/3/2021 của UBND huyện Côn Đảo về việc phê duyệt kế họach tuyển dụng viên chức tại Ban Quản lý cảng Bến Đầm năm 2020.

Ban Quản lý cảng Bến Đầm thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

1. Số lượng người làm việc cần tuyển ứng với vị trí việc làm: 02 người (kèm theo bảng nhu cầu chi tết )

2.  Số lượng vị trí việc làm thực hiện việc xét tuyển: 02 vị trí

3. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển:

Điệu kiện chung: Người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh

nghề nghiệp, có đủ các điều kiện đăng ký dự tuyển quy định tại Điều 22 Luật viên chức.

– Có Quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam

– Từ đủ 18 tuổi trở lên

– Có đơn đăng ký dự tuyển

– Có lý lịch rõ ràng

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm:

+. Vị trí thống kê tổng hợp: 01 người

. Trinh độ chuyên môn: Đại học chuyên nghành quản trị kinh doanh hoặc chuyên nghành phù hợp.

. Tin học: Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định hoặc tương đương;

. Ngoại ngữ: khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc tương đương.

+. Vị trí điện, nước: 01 người

. Trình độ chuyên môn: Trung cấp trở lên chuyên ngành Sửa chữa điện tổng hợp; điện công nghiệp; điện lạnh hoặc ngành cấp, thoát nước; xử lý rác thải công nghiệp.

. Tin học: Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định hoặc tương đương;

. Ngoại ngữ: khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc tương đương.

– Đủ sức khỏe để thực hiện công việc được giao

– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị xác định.

3.2.  Các đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng:

Thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

3.3. Các trường hợp không được đăng ký dự tuyển:

+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

4.  Hồ sơ dự tuyển, thời gian, địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển:

4.1.  Hồ sơ dự tuyển:

Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP)

Bản chính sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền nơi thường trú.

Bản sao Giấy khai sinh; Sổ hộ khẩu.

Bản sao chụp các văn bằng, chứng chỉ có công chứng .

Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

4.2 Thời gian nhận hồ sơ: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày 19/3/2021 đến hết ngày 17/4/2021 ( Trong giờ hành chính)

4.3 Địa điểm niêm yết nhu cầu tuyển dụng và tiếp nhận hồ sơ: nhận hồ sơ tại Ban Quản lý cảng Bến Đầm huyện Côn Đảo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông qua Phòng Tổ chức – Hành chính.

Tại Vũng Tàu:

+ Địa chỉ: 1007/36 đường 30/4, phường 11, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

+ Điện thoại: 02543.621.048

– Tại Côn Đảo:

+ Địa chỉ: Cảng Bến Đầm, khu 10, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

+ Điện thoại: 02543.830.010

5.  Hình thức, nội dung xét tuyển; Thời gian và địa điểm xét tuyển:

5.1. Hình thức, nội dung xét tuyển:

Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển theo 02 vòng.

Vòng 1:

Ban Quản lý cảng Bến Đầm sẽ kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển và hồ sơ cá nhân theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2 (quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định 115/2020/NĐ-CP)

Vòng 2:

+ Hình thức: Phỏng vấn

+ Nội dung: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

+ Thời gian phỏng vấn: 30 phút

+ Điểm phỏng vấn: 100 điểm

+ Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn hoặc thực hành.

Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức:

Cách tính điểm và xác định người trúng tuyển thực hiện theo Điều 10 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

5.2. Thời gian, địa điểm xét tuyển tuyển:

Thời gian dự kiến: Trong tháng 4 năm 2021

Địa điểm xét tuyển: Tại Hội trường Ban Quản lý cảng Bến Đầm, Khu 10, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Lệ phí xét tuyển: Thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TB-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Ban Quản lý cảng Bến Đầm huyện Côn Đảo thông báo để các cá nhân biết và đăng ký.

Nguồn tin: condao.baria-vungtau.gov.vn