Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Sở KH& CN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2021

02/11/2021

Căn cứ Quy chế số 03-QC/TU ngày 27/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Công văn số 7888/UBND-SNV ngày 02/7/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v triển khai thực hiện Quy chế số 03-QC/TU ngày 27/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng;

Căn cứ Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 31/10/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Quy định thẩm quyền quản lý cán bộ công chức trong các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

Căn cứ Quyết định số 1534/QĐ-UBND ngày 10/7/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

Căn cứ Quyết định số 1781/QĐ-UBND ngày 02/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

Căn cứ công văn số 1629/SNV-CCVC ngày 20/10/2021 của Sở Nội vụ v/v thông báo ý kiến của Ban cán sự đảng UBND tỉnh về công tác cán bộ,

Triển khai Kế hoạch số 35/KH-SKHCN ngày 13/9/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021,

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo tổ chức thi tuyển như sau:

I.  VỊ TRÍ, CHỨC DANH THI TUYỂN

Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

II.  ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ THAM GIA

1. Đối tượng tham gia:

Cán bộ, công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, trong danh sách quy hoạch nhiệm kỳ 2021 – 2026 ở chức danh tương đương hoặc chức danh cao hơn chức danh tuyển chọn và đang công tác tại cơ quan, đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm chức danh tuyển chọn.

Cán bộ, công chức, viên chức không công tác tại cơ quan, đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm, nếu có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và được quy hoạch chức danh tương đương với chức danh tuyển chọn thì được quyền đăng ký tham gia dự tuyển.

Cán bộ, công chức, viên chức chưa được quy hoạch nhưng có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm được quyền tham gia dự tuyển.

2.  Điều kiện, tiêu chuẩn:

Tiêu chuẩn chung: Đáp ứng tiêu chuẩn về năng lực, kiến thức và hiểu biết theo quy định hiện hành; là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, có lịch sử chính trị và chính trị hiện nay rõ ràng, được cấp có thẩm quyền xác nhận theo quy định.

Tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể: Chi tiết tại phục lục kèm theo Kế hoạch số 35/KH-SKHCN ngày 13/9/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ.

3.  Hồ sơ dự tuyển, gồm:

Đơn đăng ký dự thi (theo mẫu);

Sơ yếu lý lịch (Theo mẫu 2A của Ban Tổ chức Trung ương) được cơ quan nơi người tham gia dự tuyển đang công tác xác nhận tại thời điểm đăng ký dự tuyển;

Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh tuyển chọn được cơ quan có thẩm quyền xác nhận;

Bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật tại thời điểm đăng ký dự tuyển;

Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ sở y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển;

Bản nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo và cấp ủy nơi người tham gia dự tuyển đang công tác trong 03 năm gần nhất;

Bản nhận xét của cấp ủy nơi cư trú thường xuyên về trách nhiệm công dân của người tham gia dự tuyển và gia đình;

Văn bản xác nhận trong diện quy hoạch của người dự tuyển được cấp có thẩm quyền phê duyệt (nếu có).

Lưu ý: Tất cả hồ sơ dự tuyển được đựng trong bìa hồ sơ (kèm theo danh mục hồ sơ như trên).

III.  HÌNH THỨC, NỘI DUNG THI TUYỂN

Hình thức thi gồm: Thi viết kiến thức chung và Thi trình bày Đề án.

1. Nội dung thi viết kiến thức chung: Về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; Hiểu biết về nghiệp vụ quản lý của chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh dự tuyển; Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị của nước ta hiện

Thời gian thi viết kiến thức chung là 180 phút.

2.  Thi trình bày Đề án:

Nội dung thi trình bày Đề án với chủ đề: Đồng chí sẽ làm gì nếu được bổ nhiệm vào chức danh thi tuyển?

(Hình thức, nội dung thi và cách tính điểm nêu chi tiết tại khoản 2 Mục IV Kế hoạch số 35/KH-SKHCN ngày 13/9/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ.

IV.  QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI DỰ THI

1. Quyền của người tham gia dự tuyển:

Được thông báo về danh sách những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia dự tuyển, thời gian, địa điểm tổ chức ôn thi, thi tuyển.

Được tiếp cận các tài liệu và thông tin liên quan đến vị trí dự tuyển (trừ những tài liệu mật) để có tư liệu cho việc tham gia thi viết và thi trình bày Đề án.

Được quyền nộp đơn đề nghị phúc khảo sau khi thi viết theo quy định; quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định.

Được tiến hành quy trình xem xét bổ nhiệm theo quy định sau khi đạt kết quả tuyển chọn.

2.  Nghĩa vụ của người tham gia dự tuyển

Kê khai hồ sơ trung thực và đúng quy định.

Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của Hội đồng thi tuyển trong quá trình tham gia dự tuyển.

V.  THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ DỰ THI, ÔN TẬP, THI TUYỂN

Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ:

Ứng viên nộp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định về Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ. Thời hạn cuối chậm nhất trước 16g30 ngày 15/11/2021 (15 ngày kể từ ngày phát hành Thông báo).

Thời gian ôn tập thi viết kiến thức chung, hướng dẫn viết Đề án, thi viết, thi thuyết trình: Có Thông báo cụ thể đến từng các ứng viên đủ điều kiện thi.

VI.  ĐỊA ĐIỂM THI TUYỂN

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, số 198 Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa (B3, Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

Trên đây là Thông báo của Sở Khoa học và Công nghệ.

***** Tài liệu đính kèm:

Mẫu đơn đăng ký dự thi

Mẫu lý lịch cán bộ công chức

Mẫu bản nhận xét, đánh giá của cấp ủy

Mẫu bìa hồ sơ dự thi

Nguồn tin: baria-vungtau.gov.vn