Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị tuyển dụng viên chức năm 2023

22/05/2023

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 1368/QĐ-BXD ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị;

Căn cứ Quyết định số 173/QĐ-BXD ngày 15/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc giao số lượng người làm việc năm 2023 cho Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị;

Căn cứ Công văn số 1781/BXD-TCCB ngày 09/5/2023 của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023 của Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị.

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023, cụ thể như sau:

I. Điều kiện dự tuyển

1. Điều kiện tiêu chuẩn chung: Người dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện sau:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Có phẩm chất đạo đức tốt, có lý lịch rõ ràng;

– Có đơn đăng ký dự tuyển;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng và có kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

– Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ theo quy định;

– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu khác của vị trí việc làm.

– Không thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành án, quyết định về hình sự của tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Điều kiện về ngoại ngữ

Có kỹ năng sử dụng tiếng Anh tương đương bậc 2 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

3. Điều kiện về tin học

Có chứng chỉ sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

4. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

  1. Chỉ tiêu, vị trí việc làm và chuyên ngành cần tuyển

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị tuyển dụng 13 viên chức, cụ thể như sau:

TT Đơn vị Số lượng Vị trí việc làm Trình độ chuyên môn Ưu tiên
I. VỊ TRÍ GIẢNG VIÊN
1. Khoa Quản lý nhà và Thị trường bất động sản 02 Giảng viên Khoa Quản lý nhà và Thị trường bất động sản Thạc sĩ chuyên ngành Luật, Luật xây dựng Ưu tiên Tiến sĩ; có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực đào tạo; sử dụng tốt tiếng Anh
2. Viện Kinh tế xây dựng và đô thị 02 Giảng viên Viện Kinh tế xây dựng và đô thị Thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế xây dựng, Kinh tế đô thị Ưu tiên Tiến sĩ được đào tạo tại nước ngoài; có kinh nghiệm quản lý dự án, quản trị doanh nghiệp, sử dụng tốt tiếng Anh
II. VỊ TRÍ CHUYÊN VIÊN, VIÊN CHỨC QUẢN LÝ
1. Viện Đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 01 Chuyên viên Viện Đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Cử nhân hành chính công Có kinh nghiệm công tác
2. Phòng Kế hoạch – Tài chính 02 Chuyên viên phòng Kế hoạch – Tài chính Cử nhân kế toán, tài chính Có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực tài chính, kế toán
3. Trung tâm Thông tin và Tạp chí 01 Chuyên viên Cử nhân chuyên ngành Công nghệ thông tin Có 03 năm kinh nghiệm làm việc trong công tác triển khai đào tạo trực tuyến; quản trị website, hệ thống mạng; quản trị máy chủ và các thiết bị lưu trữ.
4. Phòng Tổ chức – Hành chính 01 Chuyên viên tổng hợp phòng Tổ chức – Hành chính Cử nhân Đã có thời gian trong quân đội. Có 05 năm kinh nghiệm công tác hành chính.
5. Phòng Quản lý đào tạo 01 Phó trưởng phòng Quản lý đào tạo Thạc sĩ về xây dựng; đô thị; quy hoạch; kiến trúc Nam giới; có 05 năm kinh nghiệm công tác
6. Phân viện miền Trung 01 Chuyên viên công tác tại Phân viện miền Trung

(Làm việc tại Đà Nẵng)

Cử nhân chuyên ngành: Kiến trúc, Xây dựng, Luật, Quản trị kinh doanh, Marketing Nam giới;

Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực đào tạo

7. Phân viện miền Nam 01 Chuyên viên Phân viện miền Nam

(Làm việc tại TP.HCM)

Thạc sĩ, chuyên ngành kiến trúc, quy hoạch, quản lý đô thị, xây dựng Có kinh nghiệm công tác, có thể tham gia công tác giảng dạy, đã tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng
01 Phó Giám đốc Phân viện miền Nam

(Làm việc tại TP.HCM)

Thạc sĩ, Tiến sĩ chuyên ngành kiến trúc, quy hoạch, quản lý đô thị, xây dựng Có kinh nghiệm quản lý; có kinh nghiệm làm việc với các địa phương, doanh nghiệp

III. Hình thức, nội dung, thời gian tuyển dụng

1. Hình thức tuyển dụng: Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

2. Nội dung xét tuyển:

a) Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

b) Vòng 2: Thi nghiệp vụ chuyên ngành

* Đối với thí sinh dự tuyển vị trí giảng viên

– Hình thức thi: Thí sinh thuyết trình 01 nội dung do thí sinh bốc thăm trong danh mục các nội dung thi đã được Học viện công bố trước và trả lời các câu hỏi của Hội đồng tuyển dụng.

– Thời gian: 30 phút

* Đối với thí sinh dự tuyển các vị trí khác

– Hình thức thi: Phỏng vấn

– Thời gian phỏng vấn: 30 phút (được chuẩn bị không quá 15 phút)

* Thang điểm: 100 điểm

* Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả vòng 2

Việc xác định người trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

IV. Đăng ký dự tuyển

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

– Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu tại Phụ lục I đính kèm Thông báo);
– Sơ yếu lý lịch tự thuật có dán ảnh và có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ;

– Bản sao (có chứng thực) các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập có liên quan; trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải có xác nhận của Cục Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Đơn của người dự tuyển cam kết về việc chấp hành nghĩa vụ, quy định, sự phân công công tác của cơ quan tuyển dụng nếu trúng tuyển (theo mẫu tại Phụ lục II đính kèm Thông báo);

– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Các loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền cấp xác nhận là đối tượng ưu tiên (nếu có).

* Các tài liệu hồ sơ đầy đủ như yêu cầu được đựng trong túi hồ sơ xin việc, bìa hồ sơ có ghi rõ các thông tin cá nhân, số điện thoại liên lạc của ứng viên. Hồ sơ làm giả, khai không trung thực về lý lịch, văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, chế độ ưu tiên sẽ bị loại hoặc bị hủy kết quả tuyển dụng.

2. Thời gian và địa điểm

– Thời gian nộp hồ sơ: Nhận trực tiếp trong giờ hành chính từ ngày 20/5/2023 đến hết ngày 20/6/2023.

– Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng A204 – Phòng Tổ chức – Hành chính, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Km 10 đường Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội). Điện thoại 024.355.232.040

– Lệ phí dự tuyển: 500.000 đồng (theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính). Khi đến nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển, thí sinh chuyển lệ phí dự tuyển theo Số tài khoản: 4501.0000.155566 Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Hà Đông. Chủ tài khoản: Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị.

Trường hợp không đủ điều kiện dự tuyển hoặc thí sinh đăng ký nhưng không tham gia dự tuyển, Học viện không hoàn trả lại hồ sơ đăng ký dự tuyển và lệ phí dự tuyển.

3. Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng

– Sau khi trúng tuyển, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Học viện để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng được quy định tại Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức, đồng thời xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên (nếu có).

– Trường hợp người trúng tuyển có lý do chính đáng mà không thể đến hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng thì làm đơn xin gia hạn trước khi kết thúc thời hạn hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Thời gian xin gia hạn không quá 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng.

V. Thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển

1. Thời gian: Dự kiến tổ chức trong tháng 7/2023.

2. Địa điểm: Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị, ngõ 129 Trần Phú, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội.

Mọi thông tin chi tiết được đăng tải trên website: http://amc.edu.vn và niêm yết công khai tại bảng tin của Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị.

***** Đính kèm:

Phụ lục I

 – Phụ lục II

Nguồn tin: amc.edu.vn