Huyện ủy Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2021

08/11/2021

Thực hiện Kế hoạch số 93-KH/HU, ngày 28/10/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy Long Điền về thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy trực tiếp quản lý năm 2021;

Ban Thường vụ Huyện ủy Long Điền thông báo thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị thuộc huyện Long Điền năm 2021 như sau:

I. NHU CẦU THI TUYỂN

1. Số lượng, vị trí thi tuyển: gồm 08 vị trí.

STT Chức danh thi tuyển Số lượng vị trí Ghi chú
1. Cơ quan khối Đảng: 02 vị trí
Phó Chánh Văn phòng huyện 02
2. Cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện: 05 vị trí
2.1 Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 01
2.2 Phó Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện 02
2.3 Phó Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện 01
2.4 Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 01
3. Đơn vị sự nghiệp tự chủ thuộc UBND huyện: 01 vị trí
Giám đốc BQL Dự án đầu tư xây dựng huyện 01
Tổng 08

II. ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN, THÀNH PHẦN HỒ SƠ DỰ THI

1. Đối tượng

– Cán bộ, công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, nằm trong quy hoạch chức danh tuyển chọn hoặc chức danh tương đương hoặc chức danh cao hơn đối với chức danh tuyển chọn.

– Cán bộ, công chức, viên chức chưa được quy hoạch nhưng có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh tuyển chọn được quyền tham gia dự tuyển.

2.  Tiêu chuẩn, điều kiện dự thi

2.1 Tiêu chuẩn chung

Người tham gia dự tuyển phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

– Đảm bảo đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định hiện hành về tiêu chuẩn chức danh và vị trí việc làm.

– Có lịch sử chính trị, chính trị hiện nay, hồ sơ, lý lịch cá nhân rõ ràng, đầy đủ, được cơ quan chức năng thẩm định, xác nhận.

– Bảo đảm độ tuổi bổ nhiệm theo quy định.

– Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao

– Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

– Đáp ứng các điều kiện khác do cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh tuyển chọn yêu cầu.

2.2 Tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh thi tuyển: theo Phụ lục đính kèm.

3.  Thành phần hồ sơ dự thi

– Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu).

– Sơ yếu lý lịch (theo mẫu 2A của Ban Tổ chức Trung ương) được cơ quan quản lý trực tiếp cán bộ xác nhận.

– Bản sao giấy khai sinh.

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ có công chứng (trong thời hạn 06 tháng trở lại đây).

– Bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định tại thời điểm đăng ký dự tuyển.

– Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển.

– Bản nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo và cấp ủy nơi người tham gia dự tuyển đang công tác trong 03 năm gần nhất (Bản nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức và đánh giá đảng viên).

– Bản nhận xét của cấp ủy nơi cư trú đối với bản thân và gia đình (theo Mẫu 3-213 Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị).

– Bản photocoppy Quyết định phê duyệt quy hoạch của cấp có thẩm quyền.

III. NỘI DUNG THI TUYỂN

Ứng viên dự tuyển sẽ thực hiện 02 nội dung thi sau:

1. Thi viết kiến thức chung

Đối tượng thi: là những ứng viên đã được Hội đồng thi tuyển duyệt dựa trên kết quả đăng ký giới thiệu và thẩm định về hồ sơ, quy trình, lịch sử chính trị, chính trị hiện nay bảo đảm đủ các điều kiện bổ nhiệm sau khi thi tuyển.

Nội dung thi: Kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; hiểu biết về nghiệp vụ quản lý của chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh dự tuyển và các nội dung khác do Hội đồng thi tuyển quy định.

Thời gian thi: 180 phút.

Điểm thi viết kiến thung được chấm theo thang điểm

2. Thi trình bày Đề án

Đối tượng thi: là những ứng viên dự tuyển phần thi viết có kết quả điểm thi từ 50 điểm trở lên và thực hiện theo trình tự bốc thăm trả lời câu hỏi của Hội đồng thi tuyển.

Nội dung thi với chủ đề: “Đồng chí sẽ làm gì nếu được bổ nhiệm vào chức danh thi tuyển”.

Thời gian thi: tối đa 25 phút. Thời gian trả lời các câu hỏi chất vấn về Đề án từ 20 phút đến 25 phút; thời gian trả lời mỗi câu hỏi chất vấn không quá 05 phút.

Điểm thi: được chấm theo thang điểm 100, điểm đạt yêu cầu tối thiểu là 80/100 điểm. Cơ cấu điểm gồm 3 phần: Xây dựng đề án 20 điểm, Bảo vệ đề án 40 điểm; Trả lời các câu hỏi chất vấn 40 điểm.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ, ÔN TẬP VÀ TỔ CHỨC THI

Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển (kể cả ngày thứ bảy): từ ngày 01/11/2021 đến hết ngày 15/11/2021.

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký: Ban Tổ chức Huyện ủy Long Điền.

Địa chỉ: Khu Trung tâm Hành chính huyện Long Điền, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Số điện thoại: 862023 hoặc 0909.730.802 (Đ/c Trần Thị Như Tâm, Chuyên viên Ban Tổ chức Huyện ủy).

V.  THỜI GIAN ÔN TẬP VÀ TỔ CHỨC THI

Tổ chức ôn tập và hướng dẫn viết Đề án: trước ngày 14/12/2021 (có thông báo cụ thể sau).

Thi viết kiến thức chung: trước ngày 20/12/2021 (có thông báo cụ thể sau).

Thi thuyết trình Đề án trước ngày 10/01/2022 (có thông báo cụ thể sau).

VI.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các cơ quan, đơn vị có chức danh tuyển chọn: có trách nhiệm cung cấp chính xác, kịp thời tài liệu và thông tin liên quan đến vị trí dự tuyển (trừ những tài liệu mật) khi người dự tuyển có nhu cầu tìm hiểu tư liệu cho việc tham gia thi viết và thi trình bày Đề án.

Các đơn vị có người tham gia dự tuyển: tạo điều kiện về thời gian và các điều kiện khác để người dự thi thực hiện các thủ tục, ôn tập và chuẩn bị các nội dung để tham gia thi tuyển đầy đủ.

Trong quá trình dự tuyển, nếu có vấn đề gì vướng mắc cần giải thích, đề nghị người đăng ký dự tuyển liên hệ Ban Tổ chức Huyện ủy Long Điền theo địa chỉ tiếp nhận và số điện thoại nói trên để được hướng dẫn.

Ban Thường vụ Huyện ủy Long Điền thông báo đến các cơ quan, đơn vị có liên quan được biết, phối hợp và tổ chức thực hiện. Đề nghị thủ trưởng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phổ biến, quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức tham gia đăng ký dự tuyển.

Nguồn tin: longdien.baria-vungtau.gov.vn