Huyện ủy Long Điền, Bà Rịa-Vũng Tàu thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2023

25/05/2023

Thực hiện Kế hoạch số 321-KH/HU, ngày 19/5/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy Long Điền về thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy trực tiếp quản lý năm 2023;
Ban Thường vụ Huyện ủy thông báo thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy trực tiếp quản lý năm 2023 như sau:

I. VỊ TRÍ, CHỨC DANH THI TUYỂN
Thi tuyển 03 vị trí chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị thuộc huyện, cụ thể:
– 01 vị trí Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện.
– 01 vị trí Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện.
– 01 vị trí Giám đốc Ban Quản lý các Khu du lịch huyện.
II. ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN, THÀNH PHẦN HỒ SƠ DỰ THI
1. Đối tượng
1.1. Cán bộ, công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, nằm trong quy hoạch của chức danh tuyển chọn, kể cả đang công tác và không công tác tại cơ quan, đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm chức danh tuyển chọn.
1.2. Cán bộ, công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, được quy hoạch chức danh tương đương hoặc chức danh cao hơn đối với chức danh tuyển chọn được quyền đăng ký tham gia dự tuyển.
1.3. Đối tượng thuộc diện tham gia dự tuyển quy định tại điểm 1.1 Khoản này nếu không đăng ký tham gia dự tuyển thì hàng năm khi rà soát quy hoạch, cơ quan có thẩm quyền đưa ra khỏi danh sách quy hoạch; ít nhất sau 24 tháng thì cấp có thẩm quyền mới xem xét, đưa vào quy hoạch.
Đối tượng nêu tại điểm 1.1 Khoản này được quyền không đăng ký tham gia dự tuyển trong các trường hợp sau:

– Đang mắc bệnh hiểm nghèo hoặc đang mất khả năng nhận thức hoặc bị ốm đau đang điều trị nội trú tại bệnh viện được cơ quan y tế có thẩm quyền từ cấp huyện trở lên xác nhận.
– Đang trong thời gian được cử đi học tập, đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài.
– Cán bộ, công chức, viên chức nữ đang trong thời gian nghỉ thai sản.
1.4. Đối tượng được đề cử tham gia dự tuyển: Cán bộ, công chức, viên chức không nằm trong quy hoạch của chức danh tuyển chọn nhưng được quy hoạch chức danh tương đương hoặc cao hơn chức danh tuyển chọn (bao gồm cả trường hợp không công tác tại cơ quan, đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm chức danh tuyển chọn) được Ban Thường vụ Huyện ủy Long Điền đề cử và đồng ý bằng văn bản.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện dự thi

2.1. Tiêu chuẩn chung
Người tham gia dự tuyển phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau:
– Trong quy hoạch của chức danh dự tuyển, chức danh tương đương hoặc chức danh cao hơn chức danh dự tuyển và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
– Bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của chức danh dự tuyển.
– Có lịch sử chính trị, chính trị hiện nay, hồ sơ, lý lịch cá nhân rõ ràng, đầy đủ, được cơ quan chức năng thẩm định, xác nhận.
– Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
– Đáp ứng các điều kiện khác do cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh tuyển chọn yêu cầu.
2.2. Tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh thi tuyển: theo Phụ lục đính kèm.

3. Thành phần hồ sơ dự thi
– Đơn xin đăng ký dự tuyển (theo mẫu).
– Sơ yếu lý lịch (theo mẫu 2A của Ban Tổ chức Trung ương) được cơ quan nơi người tham gia dự tuyển đang công tác xác nhận tại thời điểm đăng ký dự tuyển; có dán ảnh màu khổ 4×6 và đóng dấu.
– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh tuyển chọn được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.
– Bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật tại thời điểm đăng ký dự tuyển.
– Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển.

– Bản nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo và cấp ủy nơi người tham gia dự tuyển đang công tác trong 03 năm gần nhất.
– Bản nhận xét của cấp ủy nơi cư trú thường xuyên về trách nhiệm công dân của người tham gia dự tuyển và gia đình.
– Bản sao Quyết định phê duyệt quy hoạch của cấp có thẩm quyền.
III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI TUYỂN
Ứng viên dự tuyển sẽ thực hiện 02 nội dung thi sau:
1. Thi viết kiến thức chung: Về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; hiểu biết về nghiệp vụ quản lý của chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh dự tuyển và các nội dung khác do Hội đồng thi tuyển quy định.
2. Thi trình bày đề án: Đối tượng tham gia thuyết trình Đề án là những ứng viên dự tuyển phần thi viết có kết quả điểm thi từ 50 điểm trở lên. Nội dung thi với chủ đề: “Đồng chí sẽ làm gì nếu được bổ nhiệm vào chức danh thi tuyển”.
IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ, ÔN TẬP VÀ TỔ CHỨC THI TUYỂN
1. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: từ ngày 22/5/2023 đến hết ngày 05/6/2023.
2. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký: Ban Tổ chức Huyện ủy Long Điền.
– Địa chỉ: Khu Trung tâm Hành chính huyện Long Điền, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
– Số điện thoại: 02543.862023 (cơ quan Ban Tổ chức Huyện ủy),
0909.730.802 (Đ/c Trần Thị Như Tâm, Chuyên viên Ban Tổ chức Huyện ủy).
3. Tổ chức thi viết: dự kiến ngày 08/7/2023 (có thông báo cụ thể sau).
4. Tổ chức thi thuyết trình Đề án trước ngày 23/7/2023 (có thông báo cụ thể sau).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các cơ quan, đơn vị có chức danh tuyển chọn: có trách nhiệm cung cấp chính xác, kịp thời tài liệu và thông tin liên quan đến vị trí dự tuyển (trừ những tài liệu mật) khi người dự tuyển có nhu cầu tìm hiểu tư liệu cho việc tham gia thi viết và thi trình bày Đề án.
2. Các đơn vị có người tham gia dự tuyển: tạo điều kiện về thời gian và các điều kiện khác để người dự thi thực hiện các thủ tục, ôn tập và chuẩn bị các nội dung để tham gia thi tuyển đầy đủ.

Trong quá trình dự tuyển, nếu có vấn đề gì vướng mắc cần giải thích, đề nghị người đăng ký dự tuyển liên hệ Ban Tổ chức Huyện ủy Long Điền theo địa chỉ tiếp nhận và số điện thoại nêu trên để được hướng dẫn.
Ban Thường vụ Huyện ủy Long Điền thông báo đến các cơ quan, đơn vị có liên quan được biết, phối hợp và tổ chức thực hiện. Đề nghị thủ trưởng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phổ biến, quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức tham gia đăng ký dự tuyển.

***** Đính kèm:

Phụ lục

Nguồn tin: longdien.baria-vungtau.gov.vn