Phòng Nội vụ TX. Hòa Thành, Tây Ninh tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023

26/05/2023

Thực hiện Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thị xã về việc xét tuyển và bổ nhiệm chức danh Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã năm 2023.
Phòng Nội vụ thị xã Hòa Thành thông báo tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã năm 2023 như sau:

1. Số lượng, vị trí, đơn vị, ngành đào tạo cần tuyển dụng:
– Số lượng: 01 chỉ tiêu.
– Vị trí tuyển dụng: Công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự
– Đơn vị cần tuyển dụng: UBND phường Hiệp Tân
– Ngành đào tạo cần tuyển dụng: Tốt nghiệp trình độ Đại học ngành Quân sự cơ sở trở lên.
2. Đối tượng, điều kiện đăng ký dự tuyển
2.1. Đối tượng, điều kiện đăng ký dự tuyển công chức cấp xã: thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật Cán bộ, công chức năm 2008, cụ thể:
Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:
a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;
b) Đủ 18 tuổi trở lên;
c) Có đơn xin dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;
d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;
đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
e) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;
g) Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.
* Ngoài các điều kiện đăng ký dự tuyển nêu trên, người đăng ký dự tuyển chức danh Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn theo quy định như sau:
– Tiêu chuẩn chung: Hiểu biết về lý luận chính trị, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; có năng lực tổ chức vận động nhân dân ở địa phương thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; có trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, có đủ năng lực và sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao; Am hiểu và tôn trọng phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư trên địa bàn công tác. Phải có khả năng phối hợp với các đơn vị Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và lực lượng khác trên địa bàn tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thực hiện một số nhiệm vụ phòng thủ dân sự; giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước.
– Tiêu chuẩn cụ thể:
+ Trong diện quy hoạch chức danh Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã;
+ Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp trung học phổ thông;
+ Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp trình độ Đại học ngành Quân sự cơ sở trở lên;

+ Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
2.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:
a) Không cư trú tại Việt Nam;
b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.
3. Hồ sơ dự tuyển và chế độ ưu tiên trong tuyển dụng
3.1. Hồ sơ dự tuyển:
– Phiếu đăng ký dự tuyển công chức theo mẫu quy định, ban hành kèm theo Kế hoạch này;
– Bản phô tô công chứng các văn bằng, chứng chỉ có liên quan đến vị trí đăng ký dự tuyển;
– Quyết định phê duyệt quy hoạch chức vụ Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã của cơ quan có thẩm quyền;
– Bản phô tô giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);
– 02 phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ và số điện thoại liên lạc.
(Hồ sơ được đựng trong túi đựng hồ sơ ghi rõ họ tên người nộp hồ sơ)
3.2. Ưu tiên trong tuyển dụng:
Người đăng ký dự tuyển thuộc các đối tượng sau đây được cộng điểm ưu tiên vào kết quả xét tuyển:
a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả xét tuyển;
b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả xét tuyển;
c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả xét tuyển.

Trường hợp người dự tuyển công chức cấp xã thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại các khoản nói trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả kết quả xét tuyển.
4. Phương thức, hình thức tuyển dụng, xác định người trúng tuyển
4.1. Phương thức tuyển dụng: Hội đồng xét tuyển công chức thực hiện xét các điều kiện đăng ký dự tuyển theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND ngày 24/04/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
4.2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.
4.3. Xác định người trúng tuyển:
– Trên cơ sở xem xét các điều kiện, tiêu chuẩn và thực hiện các yêu cầu tuyển dụng theo quy định tại Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND ngày 24/04/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh, xác định người trúng tuyển theo quy định tại khoản 3 Điều 16 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn.
– Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.
5. Thời gian, địa chỉ và địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển
– Thời gian nhận Phiếu đăng ký và hồ sơ dự tuyển: từ ngày 22/5/2023 đến hết ngày 21/6/2023 (trong giờ hành chính).
– Địa điểm tiếp nhận: Phòng Nội vụ thị xã Hòa Thành (số 87A, đường Hùng Vương, khu phố 4, phường Long Hoa, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh).
Điện thoại: 02763841231
6. Thông tin chi tiết
Thông tin chi tiết liên quan đến kỳ tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã năm 2023 được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân thị xã Hòa Thành, địa chỉ: https://hoathanh.tayninh.gov.vn; Thông báo trên Đài tuyền thanh thị xã và Ủy ban nhân dân các xã, phường; Niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân thị xã (Địa chỉ: số 4, đường Phạm Văn Đồng, khu phố 4, phường Long Hoa, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh) và trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân các xã, phường.
Ủy ban nhân dân thị xã Hoà Thành thông báo đến các cơ quan, đơn vị và người dự tuyển được biết./.

Nguồn tin: hoathanh.tayninh.gov.vn