Sở Công thương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2021

12/07/2021

Căn cứ Quy chế số 03-QC/TU ngày 27/5/2021 của Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu về việc thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Sở, cấp phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Quy định số 04-QĐ/TU ngày 27/5/2021 của Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu sửa đồi bồ sung một số nội dung của Quy định số 31-QĐi/TU ngày 18/01/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

Căn cứ Kế hoạch số 56/KH-SCT ngày 05/7/2021 của Sở Công Thương về việc thi tuyển đối với chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng của Sở Công Thương.

Sở Công Thương thông báo thi tuyển chức danh quản lý cấp phòng cụ thể như sau:

1.  Đối tượng tham dự thi:

1.1 Đối với công chức, viên chức cơ quan Sở và đơn vị trực thuộc:

Công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, nằm trong quy hoạch chức danh tương đương hoặc chức danh cao hơn đối với chức danh tuyển chọn và đang công tác tại Sở Công Thương.

1.2.  Đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh

Cán bộ, công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và được quy hoạch chức danh tương đương với chức danh tuyển chọn được quyền đăng ký tham gia dự tuyển.

Cán bộ, công chức, viên chức chưa được quy hoạch nhưng có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm được quyền tham gia dự tuyển.

Đối tượng đăng ký tham gia dự tuyển quy định tại điểm a, điểm b nêu trên nếu đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thì được dự tuyển ở vị trí lãnh đạo, quản lý cao hơn không quá 2 cấp so với chức vụ hiện giữ. Trường hợp không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, khi dự tuyển ở vị trí lãnh đạo, quản ý cấp phòng thì phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện về ngạch công chức hoặc thời gian công tác trong ngành, lĩnh vực theo quy định về tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh tuyển chọn.

2.  Số lượng, vị trí thi tuyển:

Chức danh trưởng phòng và tương đương: 03 vị trí

01 vị trí Chánh văn phòng.

01 vị trí Trưởng phòng Quản lý thương mại;

01 vị trí Trưởng phòng Quản lý Công nghiệp.

2.2.  Chức danh Phó phòng và tương đương: 01 vị trí

01 vị trí Phó Chánh Văn phòng Sở.

3.  Điều kiện, tiêu chuẩn dự thi:

3.1 Tiêu chuẩn, điều kiện chung:

a) Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam;

b) Đảm bảo đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định hiện hành về tiêu chuẩn chức danh và vị trí việc làm;

c) Có lịch sử chính trị, chính trị hiện nay, hồ sơ, lý lịch cá nhân đầy đủ, rõ ràng, được cơ quan chức năng thẩm định, xác nhận;

d) Bảo đảm độ tuổi bổ nhiệm theo quy định;

e) Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao;

g) Đáp ứng các điều kiện khác do cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh tuyển chọn yêu cầu.

3.2.  Tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể:

* Về năng lực, kiến thức và hiểu biết

+ Nắm được quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước; nắm vững các phương hướng, chủ trương, chính sách của hệ thống quản lý nghiệp vụ và các lĩnh vực liên quan; nắm được các kiến thức cơ bản về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật thuộc lĩnh vực quản lý và liên quan; nắm chắc mục tiêu, đối tượng quản lý, nắm sâu các hệ thống nguyên tắc, cơ chế quản lý nghiệp vụ lĩnh vực đó và biết những hệ thống quản lý liên quan.

+ Hiểu biết cơ bản về tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh; có kiến thức khoa học về lãnh đạo, quản lý và nắm được nguyên tắc, quy định về công tác xây dựng đảng, công tác tổ chức cán bộ, công tác vận động quần chúng; am hiểu cơ bản về quản lý nhà nước.

+ Có khả năng điều hành tốt công việc được giao; có năng lực tham mưu, đề xuất và đóng góp vào sự lãnh đạo chung của cơ quan Sở trên lĩnh vực được phân công; tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch, chương trình công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ, công tác vận động quần chúng; có năng lực kiểm tra, sơ, tổng kết và tổ chức nghiên cứu các chuyên đề.

* Về trình độ và kinh nghiệm: Chi tiết theo Phụ lục đính kèm .

4. Hồ sơ đăng ký dự thi:

– Đơn đăng ký dự thi (theo mẫu);

– Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2A của Ban Tổ chức Trung ương được cơ quan nơi người tham gia dự tuyển đang công tác xác nhận tại thời điểm đăng ký dự tuyển;

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh tuyển chọn được cơ quan có thẩm quyền xác nhận;

– Bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật tại thời điểm đăng ký dự tuyển;

– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển;

– Bản nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo và cấp ủy nơi người tham gia dự tuyển đang công tác trong 03 năm gần nhất;

– Bản nhận xét của cấp ủy nơi cư trú thường xuyên về trách nhiệm công dân của người tham gia dự tuyển và gia đình.

– Văn bản xác nhận trong diện quy hoạch của người dự thi (được cấp có thẩm quyền phê duyệt);

– Quyết định tuyển dụng lần đầu;

– Quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ gần nhất (nếu có).

5. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 09/7/2021 đến hết ngày 29/7/2021.

6.  Địa điểm nhận hồ sơ:

Văn phòng Sở Công Thương, Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh, số 01 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa.

7.  Thời gian tổ chức thi tuyển:

Thi viết: Dự kiến Tháng 8/2021

Thi trình bày Đề án: Dự kiến Tháng 9/2021

Sở Công Thương thông báo nhu cầu thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng đến toàn thể công chức, viên chức đang công tác tại Sở, đơn vị trực thuộc và các Sở, Ban, Ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh biết để đăng ký dự tuyển.

***** Tài liệu đính kèm:

Phụ lục bảng tiêu chuẩn cụ thể

Đơn đăng ký dự thi

Nguồn tin: baria-vungtau.gov.vn