Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2021

07/04/2021

Căn cứ Quyết định số 614/QĐ-UBND ngày 15/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc ban hành Kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2021; Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 614/QĐ-UBND ngày 15/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc ban hành Kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2021 như sau:

I.  MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Chọn lựa, trọng dụng những người có đức, có tài, có tư duy đổi mới để bố trí vào chức danh lãnh đạo, quản lý đồng thời lựa chọn cán bộ lãnh đạo quản lý trẻ, có trình độ năng lực, kinh nghiệm để đóng góp sức lực, trí tuệ cho sự phát triển của tỉnh

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo quản lý.

Tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh; tạo cơ hội công bằng và động lực để cán bộ phấn đấu, từng bước đổi mới quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý; tránh tình trạng cục bộ, khép kín trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các Sở, ngành, địa phương.

2.  Yêu cầu

Quán triệt và tuân thủ nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ.

Bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, công bằng, công khai, khách quan, minh bạch. Các khâu của quy trình thi tuyển có sự thống nhất và giám sát của cấp ủy ở đơn vị có chức danh cán bộ cần tuyển và cơ quan chuyên môn được phân công theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ.

Hội đồng thi tuyển, các ban của Hội đồng thực hiện nghiêm các quy trình, quy định theo quy chế thi tuyển; đảm bảo tính chính xác, khách quan, dân chủ và bảo mật thông tin trong suốt thời gian thực hiện nhiệm vụ được

II. VỊ TRÍ THI TUYỂN, ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN, HỒ SƠ DỰ THI

1. Số lượng, vị trí thi tuyển: 23 vị trí, gồm:

–    07 vị trí Hiệu trưởng các trường:

+ Trường THPT Nguyễn Khuyến

+ Trường THPT Trần Quang Khải

+ Trường THPT Dương Bạch Mai

+ Trường THPT Nguyễn Du

+ Trường PTDT Nội trú tỉnh

+ Trường THPT Phước Bửu

+ Trường THPT Hòa Bình

– 16 vị trí Phó Hiệu trưởng/Phó Giám đốc:

+ Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn

+ Trường THPT Vũng Tàu (02)

+ Trường THPT Đinh Tiên Hoàng

+ Trường THPT Trần Nguyên Hãn

+ Trường THPT Nguyễn Huệ

+ Trường THPT Bà Rịa

+ Trường THPT Trần Văn Quan

+ Trường THPT Trần Quang Khải

+ Trường THPT Long Hải – Phước Tỉnh

+ Trường THPT Trần Phú

+ Trường THPT Phú Mỹ

+ Trường THPT Trần Hưng Đạo

+ Trung tâm GDTX Châu Đức

+ Trung tâm GDTX Long Điền – Đất Đỏ

+ Trung tâm GDTX Xuyên Mộc

2. Đối tượng tham gia dự thi

Cán bộ, công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và nằm trong quy hoạch của chức danh thi tuyển đang công tác tại cơ quan, đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm chức danh thi tuyển;

Cán bộ, công chức không công tác tại cơ quan, đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm, có đủ tiêu chuẩn, điều kiện được quy hoạch chức danh tương đương với chức danh tuyển chọn, đang công tác trong các sở, ban, ngành, địa phương thuộc tỉnh.

Viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và được quy hoạch chức danh tương đương với chức danh tuyển chọn, đang công tác tại cơ quan, đơn vị trực thuộc cơ quan có nhu cầu bổ nhiệm chức danh thi tuyển hoặc đang công tác trong các sở, ban, ngành, địa phương thuộc tỉnh; đối với trường hợp đăng ký thi tuyển vào các chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan hành chính thuộc sở, UBND cấp huyện phải có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tiếp nhận vào làm công chức theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

3.  Điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

a) Tiêu chuẩn chung:

Có lịch sử chính trị, chính trị hiện nay, hồ sơ, lý lịch cá nhân đầy đủ, rõ ràng, được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác nhận.

Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt

Trong độ tuổi bổ nhiệm theo quy định.

Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao (theo giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển).

03 năm liền được cơ quan, đơn vị đang công tác đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Phải được quy hoạch vào chức danh có nhu cầu bổ nhiệm hoặc chức danh tương đương.

b) Tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh thi tuyển: theo phụ lục đính kèm

4.  Hồ sơ đăng ký dự thi

Đơn đăng ký dự thi (theo mẫu);

Bản khai lý lịch theo mẫu 2A của Ban Tổ chức Trung ương có dán ảnh đóng dấu giáp lai, được cơ quan trực tiếp quản lý cán bộ, công chức, viên chức xác nhận;

Bản sao các văn bằng, chứng chỉ có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền;

Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp (trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển);

Bản tự nhận xét quá trình công tác của cá nhân được cơ quan đơn vị đang công tác xác nhận (đến thời điểm dự thi);

Bản nhận xét, đánh giá công tác 03 năm gần nhất;

Bản nhận xét, đánh giá của cấp ủy nơi cư trú;

Văn bản của cơ quan, đơn vị giới thiệu cán bộ tham gia dự

Văn bản xác nhận trong diện quy hoạch của người dự thi (được cấp có thẩm quyền phê duyệt).

5.  Quyền, nghĩa vụ của người tham gia dự thi

a) Quyền của người tham gia dự thi:

Được cơ quan có thẩm quyền tổ chức thi tuyển thông báo về danh sách những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia dự tuyển, thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển, nội dung thi tuyển.

Được quyền tiếp cận các tài liệu và thông tin liên quan đến vị trí dự tuyển (trừ những tài liệu mật) để có tư liệu cho việc tham gia thi viết và thi trình bày Đề án.

Được tiến hành quy trình bổ nhiệm theo quy định ngay sau khi đạt kết quả tuyển chọn.

b) Nghĩa vụ của người tham gia dự thi:

Kê khai hồ sơ trung thực và đúng quy định.

Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của Hội đồng thi tuyển trong quá trình tham gia dự tuyển.

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI TUYỂN

1. Thi viết

Nội dung thi viết: kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; hiểu biết về nghiệp vụ quản lý chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh dự tuyển và các nội dung khác do Hội đồng thi tuyển quy định.

Bài thi viết được chấm theo thang điểm 100. Kết quả bài thi viết là điểm trung bình cộng của các thành viên Hội đồng thi tuyển tham gia chấm thi. Người dự thi phải có kết quả bài thi viết đạt từ 50 điểm trở lên mới được tham gia phần thi trình bày Đề án. Trường hợp người dự thi có kết quả bài thi viết đạt từ 50 điểm trở lên, nhưng có 02 thành viên Hội đồng thi tuyển chấm điểm bài thi viết dưới 50 điểm thì Thư ký Hội đồng thi tuyển phải báo cáo Chủ tịch Hội đồng thi tuyển xem xét, quyết định việc chấm lại đối với bài thi này.

Thời gian thi: 180 phút

2.  Thi trình bày Đề án

Hội đồng thi tuyển sẽ thông báo cụ thể tên đề án dự thi đến các cá nhân đăng ký dự thi khi có đủ điều kiện tiêu chuẩn.

Nội dung đề án thi tuyển cần tập trung vào việc nâng cao chất lượng công tác tham mưu; đổi mới, phát triển cơ quan, đơn vị. Đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế của đơn vị sử dụng chức danh tuyển chọn và chỉ ra nguyên nhân; dự báo xu phướng phát triển và đề xuất kế hoạch, giải pháp phát triển cơ quan, đơn vị sử dụng chức danh tuyển chọn; chương trình hành động thực hiện các kế hoạch, giải pháp của người dự tuyển nếu được bổ nhiệm vào chức danh tuyển chọn; kỹ năng trình bày, giao tiếp, ứng xử, giải quyết tình huống quản lý, phong cách lãnh đạo; trả lời các câu hỏi chất vấn của hội đồng thi tuyển và những người tham dự.

Thời gian trình bày đề án tối đa 45 phút. Thời gian trả lời các câu hỏi chất vấn về đề án từ 60-90 phút. Thời gian trả lời các câu hỏi chất vấn khác không quá 5 phút.

Điểm thi trình bày Đề án được chấm theo thang điểm 100. Cơ cấu điểm gồm 3 phần, cụ thể như sau: xây dựng đề án – 20 điểm, bảo vệ đề án – 40 điểm, trả lời các câu hỏi chất vấn – 40 điểm.

3. Cách xác định người trúng tuyển:

Người trúng tuyển là người có số điểm cao nhất trong số những người đạt trên 50 điểm phần thi trình bày đề án để lấy ý kiến bằng văn bản của tập thể lãnh đạo có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh tuyển chọn.

Trường hợp có nhiều người cùng có kết quả điểm thi trình bày đề án cao nhất bằng nhau thì đều được đưa ra lấy ý kiến theo quy định này.

IV.  THỜI GIAN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TỔ CHỨC THI TUYỂN

1. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi:

Từ ngày 01/04/2021 đến hết ngày 22/4/2021

2.  Địa điểm nhận hồ sơ đăng ký dự thi:

Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo, số 198 Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa; trong giờ làm việc.

3. Thời gian tổ chức thi tuyển

– Thi viết: 22/05/2021

– Thi trình bày Đề án: Dự kiến từ ngày 07/6/2021 đến 07/8/2021.

4. Dự kiến tiến độ tổ chức thực hiện

Thông báo kế hoạch thi tuyển và tiếp nhận hồ sơ: Từ 05/4 – 23/4/2021.

Thẩm tra hồ sơ, thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi: Từ 26/4 – 29/4/2021.

Công khai danh sách những người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia dự tuyển: Từ 03/05 – 21/5/2021.

Tổ chức thi viết: 08 giờ 00, ngày 22/5/2021 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, số 59 đường Hùng Vương, thành phố Bà Rịa.

Thông báo kết quả chấm bài thi viết đến người dự tuyển: ngày 27/5/2021.

Nhận đơn đề nghị phúc khảo: Từ 28/5 – 01/6/2021.

Công bố danh sách thí sinh đủ điều kiện thi trình bày Đề án:

+ Ngày 28/5/2021 đối với trường hợp không có đơn phúc khảo.

+ Ngày 03/6/2021 đối với trường hợp có đơn phúc khảo.

Tổ chức thi trình bày Đề án: Dự kiến từ ngày 07/6 – 7/8/2021.

V.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

Thông báo việc thi tuyển trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong đó đăng 01 kỳ trên Báo Bà Rịa – Vũng Tàu;

Phối hợp với đơn vị liên quan, các chuyên gia có kinh nghiệm xây dựng đề thi viết, chủ đề của Đề án, trình Lãnh đạo Sở xem xét, quyết định;

Thông báo danh sách người đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi và chủ đề của Đề án;

Tham mưu trình Lãnh đạo Sở thành lập Hội đồng thi tuyển;

Phân công Kế toán Sở có trách nhiệm xây dựng kinh phí bảo đảm cho việc tổ chức thi tuyển theo quy định;

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Sở.

2. Các đơn vị có chức danh thi tuyển

Tiếp nhận, kiểm tra, rà soát, thẩm định hồ sơ người dự thi; tổng hợp, xin ý kiến Đảng bộ/Chi ủy cơ quan xem xét, quyết định thông qua danh sách và hồ sơ của người đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi gửi Hội đồng thi tuyển.

Có trách nhiệm cung cấp thông tin chính xác, kịp thời cho người dự thi theo quy định trong trường hợp người dự thi có nhu cầu tìm hiểu thông tin tại đơn vị mà người dự thi vào đơn vị đó.

Cử cán bộ có năng lực, đáp ứng yêu cầu của Hội đồng thi tuyển tham gia Hội đồng và các Ban của Hội đồng thi tuyển khi có yêu cầu và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hội đồng thi tuyển.

3. Các đơn vị có người tham gia dự thi

Tạo điều kiện về thời gian và các điều kiện khác để người dự thi làm các thủ tục, chuẩn bị Đề án, tham gia dự thi đầy đủ.

Trên đây là kế hoạch Thi tuyển chức danh danh lãnh đạo quản lý của các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2021.

***** Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục chi tiết: Phu luc tieu chuan dieu kien cac chuc danh thi tuyen

– Phiếu đăng ký dự tuyển: Mau don dang ky du thi

– Mẫu lí lịch cán bộ công chức: Mau ly lich can bo cong chuc (Mau 2A.TCTW-96)

Nguồn tin: bariavungtau.edu.vn