Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình tuyển dụng viên chức sự nghiệp công lập năm 2020

20/03/2020

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình tuyển dụng viên chức sự nghiệp công lập năm 2020 như sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ;

Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư số 04/2015/TT-BNV ngày 31/8/2015 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung Điều 6, Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đề bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin và Công văn số 6089/BGDĐT-GDTX ngày 27/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xét giá trị tương đương của chứng chỉ Chương trình tiếng Anh thực hành A, B, C ban hành theo Quyết định số 177/QĐ-TCBT ngày 30/01/1993 với khung CEFR;

Thông tư liên tịch số 228/2016/TTLT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức;

Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 04/4/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, lao động tỉnh Ninh Bình;

Thông báo số 50/TB-SNV ngày 09/01/2020 của Sở Nội vụ về chỉ tiêu biên chế công chức; số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình;

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tuyển dụng được những người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định; đúng số lượng, cơ cấu chức danh nghề nghiệp mà đơn vị có nhu cầu tuyển dụng.

2. Yêu cầu

Việc tổ chức tuyển dụng phải theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước, phân cấp và quy định của UBND tỉnh; bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và đúng pháp luật; bảo đảm tính cạnh tranh; tuyển chọn đúng người đáp ứng yêu cầu về vị trí việc làm cần tuyển của các đơn vị; ưu tiên người có tài năng, người có công với cách mạng, người dân tộc thiểu số.

III. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN DỰ TUYỂN

1. Đối tượng

Những người có trình độ đào tạo thuộc các ngành, chuyên ngành phù hợp với yêu cầu về vị trí việc làm cần tuyển của đơn vị.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn

Người dự tuyển vào làm viên chức sự nghiệp ngành Tài nguyên và Môi trường phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm đăng ký dự tuyển và có đủ các điều kiện sau đây (không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo):

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu quy định);

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo thuộc các ngành, chuyên ngành phù hợp với yêu cầu về vị trí việc làm cần tuyển;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

– Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên;

3. Đối tượng sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng;

– Được UBND tỉnh Ninh Bình cử đi đào tạo theo hình thức cử tuyển hoặc theo địa chỉ sử dụng.

IV. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG: Tổng số 12 (mười hai) chỉ tiêu.

(Có biểu chi tiết kèm theo)

V. PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG

1. Phiếu đăng ký dự xét tuyển theo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, bao gồm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ);

– Các tài liệu kèm theo Phiếu đăng ký dự tuyển:

– Bản sao các văn bằng chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp dự tuyển (trường hợp tốt nghiệp trình độ Thạc sỹ, Tiến sỹ, hồ sơ phải bổ sung thêm bản sao bằng tốt nghiệp và bảng điểm hệ đại học được cơ quan có thẩm quyền chứng thực); các chứng chỉ, chứng nhận thành tích học tập, công tác (nếu có);

– Bản sao chứng chỉ ngoại ngữ, tin học (theo phụ lục Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đăng ký dự tuyển);

– Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có). Các đối tượng thuộc chế độ ưu tiên phải có giấy xác nhận của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện, thành phố hoặc cơ quan có thẩm quyền, kèm theo bản sao: giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ, thẻ thương binh, thẻ bệnh binh… đối với từng đối tượng tương ứng;

– Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận;

– 02 phong bì có ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại người nhận.

2. Phiếu đăng ký dự xét tuyển

– Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ);

– Các tài liệu kèm theo Phiếu đăng ký dự tuyển:

– Bản sao các văn bằng tốt nghiệp, kèm bảng kết quả học tập theo chương trình chính khóa (đối với thí sinh đào tạo liên thông yêu cầu bổ sung văn bằng, kết quả học tập tất cả các hệ đào tạo); các chứng chỉ, chứng nhận thành tích học tập, công tác (nếu có);

– Chứng chỉ ngoại ngữ, tin học (theo phụ lục Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đăng ký dự tuyển);

– Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có). Các đối tượng thuộc chế độ ưu tiên phải có giấy xác nhận của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện, thành phố hoặc cơ quan có thẩm quyền, kèm theo bản sao: giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ, thẻ thương binh, thẻ bệnh binh… đối với từng đối tượng tương ứng;

– Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận;

– 02 phong bì có ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại người nhận;

– Các đối tượng đang làm hợp đồng lao động không xác định thời hạn, có thời hạn tại Sở Tài nguyên và Môi trường: ngoài các giấy tờ trên phải nộp Công văn nhất trí cho ký hợp đồng lao động của Sở Nội vụ (đối với trường hợp phải thỏa thuận với Sở Nội vụ), văn bản hiệp y của Sở Tài nguyên và Môi trường; văn bản công nhận hết thời gian thử việc của đơn vị được phân cấp ký hợp đồng, Sổ Bảo hiểm xã hội hoặc bản ghi quá trình giam gia Bảo hiểm xã hội;

– Đối với những trường hợp người dự tuyển công tác ở các cơ quan, đơn vị không thuộc đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thì phải có thêm:

Sổ Bảo hiểm xã hội hoặc bản ghi quá trình tham gia Bảo hiểm xã hội;

Giấy xác nhận của cơ quan, đơn vị đồng ý cho tham gia dự tuyển.

Lưu ý: Phiếu đăng ký dự tuyển và các tài liệu kèm theo tại mục 1, mục 2 của phần này đựng trong bì hồ sơ kích thước 21 cm x 32 cm, ngoài bì ghi rõ họ tên và đầy đủ các thông tin quy định, gửi về Hội đồng tuyển dụng.

3. Quy định về đăng ký nguyện vọng

Thí sinh chỉ được đăng ký một nguyện vọng dự tuyển vào một đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Hội đồng tuyển dụng của Sở Tài nguyên và Môi trường.

4. Địa điểm nộp hồ sơ:

Tại Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình.

Địa chỉ: Đường 30/6, phường Nam Thành, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

Điện thoại: 02293.871207

VI. NỘI DUNG ÔN TẬP: Có danh mục tài liệu chi tiết kèm theo.

VII. PHƯƠNG THỨC TUYỂN DỤNG

Thực hiện thông qua 2 hình thức tuyển dụng quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và hướng dẫn tại Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, cụ thể:

Xét tuyển theo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP (sau đây gọi tắt là chính sách thu hút);

Xét tuyển (đối với các đối tượng còn lại).

1. Xét tuyển theo chính sách thu hút

1.1 Đối tượng và tiêu chuẩn áp dụng:

1.1.1. Sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc tại cơ sở giáo dục đại học ở trong nước hoặc nước ngoài được công nhận tương đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật có kết quả học tập và rèn luyện xuất sắc các năm học của bậc đại học, trong độ tuổi quy định tại Điều 1 Luật thanh niên tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau đây:

Đạt giải ba cá nhân trở lên tại một trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, đạt giải khuyến khích trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc Bằng khen trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi quốc tế thuộc một trong các môn khoa học tự nhiên (toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học) và khoa học xã hội (ngữ văn, lịch sử, địa lý, ngoại ngữ) trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông;

Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi khoa học – kỹ thuật cấp quốc gia hoặc quốc tế trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông hoặc bậc đại học;

Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi Ô-lim-pích thuộc một trong các môn toán, vật lý, hóa học, cơ học, tin học hoặc các chuyên ngành khác trong thời gian học bậc đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.

1.1.2. Người có trình độ thạc sĩ trong độ tuổi quy định tại Điều 1 Luật thanh niên tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sau đây:

Đạt tiêu chuẩn quy định tại điểm a hoặc điểm b hoặc điểm c Khoản 1.1.1 mục này;

Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên và có chuyên ngành đào tạo sau đại học cùng ngành đào tạo ở bậc đại học.

1.1.3. Những người được tuyển dụng theo chính sách thu hút được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp, xếp lương và các chế độ chính sách khác theo quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ.

1.2. Nội dung xét tuyển

1.2.1. Xét kết quả học tập và nghiên cứu (nếu có) của người dự tuyển theo các tiêu chuẩn quy định.

1.2.2. Phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

1.3. Xác định người trúng tuyển

1.3.1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

Đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn về kết quả học tập và nghiên cứu (nếu có) theo quy định;

Có kết quả điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên.

1.3.2. Người trúng tuyển: là người có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường quyết định người trúng tuyển;

Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 (điểm ưu tiên quy định tại mục 2.2.3 của phần 2);

Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

2. Xét tuyển (đối với các chỉ tiêu còn lại)

2.1. Đối tượng:

Những người có trình độ đào tạo có ngành (ghi trong bằng tốt nghiêp), có chuyên ngành (ghi trong bảng điểm) phù hợp với yêu cầu về vị trí việc làm cần tuyển của đơn vị (các chỉ tiêu còn lại sau khi đã tuyển dụng đối tượng theo chính sách thu hút).

2.2. Nội dung xét tuyển viên chức:

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng:

2.2.1. Vòng 1:

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

2.2.2. Vòng 2:

Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

Thời gian phỏng vấn 30 phút.

Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

2.2.3. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức:

Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

2.3. Xác định người trúng tuyển:

2.3.1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

Có kết quả điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên;

Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại mục 2.2.3 nêu trên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

2.3.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ quyết định người trúng tuyển;

Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 (điểm ưu tiên quy định tại mục 2.2.3 của phần 2);

Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

3. Một số lưu ý khác

Trường hợp phát hiện có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì Sở Tài nguyên và Môi trường gửi văn bản đề nghị Sở Nội vụ ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển đồng thời thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong kỳ tuyển dụng tiếp theo;

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Sở Nội vụ quyết định công nhận kết quả trúng tuyển đối với người dự tuyển có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề so với kết quả tuyển dụng của người trúng tuyển đã bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển hoặc trong trường hợp cơ quan, đơn vị phát sinh nhu cầu tuyển dụng mới trong cùng năm tuyển dụng đối với vị trí có yêu cầu về chuyên ngành đào tạo giống như vị trí việc làm mà người dự tuyển đã đăng ký trong năm tuyển dụng.

VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Bước 1. Từ ngày 09/3/2020 đến ngày 11/3/2020: thông báo thông tin về tuyển dụng trên Đài Truyền hình Ninh Bình, đăng trên Báo Ninh Bình; trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường và niêm yết tại Sở Tài nguyên và Môi trường về tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng cần tuyển, thời hạn và địa điểm tiếp nhận của người đăng ký dự tuyển.

Bước 2. Từ ngày 10/3/2020 đến hết ngày 08/4/2020.

Phát hành, thu nhận Phiếu đăng ký dự tuyển và Danh mục tài liệu ôn thi tại Sở Tài nguyên và Môi trường đối với thí sinh đăng ký dự tuyển (Phát hành, thu nhận phiếu đăng ký dự tuyển liên tục trong giờ hành chính của các ngày, kể cả ngày Thứ Bảy và Chủ nhật).

Ngày 09/4/2020: Tổ thư ký tổng hợp, báo cáo kết quả việc đăng ký dự tuyển của thí sinh; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển để Hội đồng tuyển dụng xem xét, giải quyết.

Bước 3. Từ ngày 10/4/2020 đến ngày 12/4/2020

Tổ chức xét tuyển đối với thí sinh đăng ký xét tuyển theo quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

Bƣớc 4. Ngày 13/4/2020 đến ngày 15/4/2020

Niêm yết các chỉ tiêu còn lại sau khi tổ chức xét tuyển theo chính sách thu hút tại trụ sở cơ quan Sở Tài nguyên và Môi trường.

Thông báo cho các thí sinh đã đăng ký vào vị trí tuyển dụng có đối tượng thu hút theo quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP trúng tuyển đến đăng ký lại vào chỉ tiêu ở đơn vị khác (nếu có).

Bước 5. Ngày 16/4/2020: Niêm yết danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển các chỉ tiêu còn lại tại trụ sở cơ quan Sở Tài nguyên và Môi trường; gửi thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi, thời gian, địa điểm tập trung thí sinh để quán triệt các nội dung có liên quan đến việc tổ chức xét tuyển.

Bước 6. Ngày 25/4/2020: Tập trung thí sinh để quán triệt nội quy, quy chế xét tuyển, phát thẻ dự thi, đối chiếu danh sách thí sinh dự thi; niêm yết danh sách thí sinh theo số báo danh và theo phòng thi, sơ đồ vị trí các phòng, nội quy thi tuyển.

Bước 7. Ngày 26/4/2020: Tổ chức phỏng vấn, địa điểm phỏng vấn do Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình xem xét, quyết định.

Bước 8. Từ ngày 28/4/2020 đến ngày 29/4/2020: Hội đồng xét tuyển tổng hợp điểm xét tuyển.

Bước 9. Ngày 04/5/2020: Công bố kết quả thi vòng 2, niêm yết công khai kết quả xét tuyển, dự kiến thí sinh trúng tuyển tại trụ sở cơ quan Sở Tài nguyên và Môi trường; tiếp nhận đơn thư, giải quyết khiếu nại (nếu có).

Từ ngày 07/5/2020 đến ngày 08/5/2020: Kiểm tra, đối chiếu bản chính các văn bằng, chứng chỉ, các loại giấy tờ ưu tiên của những thí sinh dự kiến trúng tuyển; thu nhận các giấy tờ của thí sinh theo quy định tại khoản 3, Mục VI kế hoạch này.

Bước 10. Từ ngày 11/5/2020, Hội đồng xét tuyển tổng hợp kết quả xét tuyển đề nghị Sở Nội vụ phê duyệt kết quả tuyển dụng.

Bước 11: Căn cứ kết quả phê duyệt tuyển dụng của Sở Nội vụ, ra Quyết định tuyển dụng và phân công công tác cho thí sinh trúng tuyển.

IX. THU LỆ PHÍ TUYỂN DỤNG

Mức thu lệ phí thi tuyển dự kiến là 500.000 đồng/01 thí sinh; thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức./.

*****Chỉ tiêu cụ thể như sau:

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình tuyển dụng viên chức sự nghiệp công lập năm 2020 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình tuyển dụng viên chức sự nghiệp công lập năm 2020

(Bấm vào để xem ảnh cỡ lớn)

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình tuyển dụng viên chức sự nghiệp công lập năm 2020

Nguồn tin: sotnmt.ninhbinh.gov.vn