Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng công chức năm 2021

06/11/2021

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư;

Căn cứ Thông tư số 228/2016/TT -BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 07/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức, bộ máy, biên chế, tiền lương, cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Thái Nguyên;

Căn cứ Quyết định số 994/QĐ-UBND ngày 24/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên phê duyệt cơ cấu vị trí việc làm của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên;

Căn cứ Quyết định số 4268/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về giao biên chế công chức, biên chế sự nghiệp và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định 161/2018/NĐ-CP đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh Thái Nguyên năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 438/QĐ-UBND ngày 24/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên;

Căn cứ Kế hoạch số 52/KH-STTTT ngày 04/11/2021của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tuyển dụng công chức năm 2021;

Căn cứ Văn bản số 2331/SNV-CCVC ngày 04/11/2021 của Sở Nội vụ về việc thẩm định kế hoạch tuyển dụng công chức Sở Thông tin và Truyền thông;

I. SỐ LƯỢNG CHỈ TIÊU, VỊ TRÍ VIỆC LÀM CẦN TUYỂN

1. Số lượng: 01 chỉ tiêu

2. Vị trí việc làm: Quản lý công nghệ thông tin

II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức

– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

– Đủ 18 tuổi trở lên;

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển; đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

– Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

– Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

Thí sinh có hồ sơ khai không trung thực sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy bỏ kết quả

2.  Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức

– Không cư trú tại Việt Nam;

– Mất hoặc bị hạn chế về năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án nhưng chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

Không đáp ứng được một trong các điều kiện quy định tại Mục II của Thông báo này.

3.  Điều kiện tiêu chuẩn

Có trình độ Đại học trở lên, chuyên ngành công nghệ thông

Đáp ứng các yêu cầu về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ đào tạo bồi dưỡng của ngạch chuyên viên theo quy định hiện hành của pháp luật.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Phiếu đăng ký dự tuyển: Người đăng ký dự tuyển điền đầy đủ thông tin và chịu trách nhiệm về tính xác thực của thông tin đã khai tại Phiếu đăng ký dự tuyển (Theo mẫu số 01, ban hành Kèm theo Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ).

2. Thời gian, địa điểm

Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển (trong giờ làm việc hành chính, bằng hình thức trực tiếp hoặc gửi theo đường Bưu chính) từ ngày 06/11/2021 đến hết ngày 05/12/2021.

Địa điểm tiếp nhận: Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên. Địa chỉ: Số 05 đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại liên hệ: 3658.008 (đ/c Lê Văn Ninh – Phó Chánh Văn phòng).

3. Lệ phí dự tuyển: 000đ/thí sinh (Năm trăm nghìn đồng) thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính.

IV.  HÌNH THỨC, NỘI DUNG; THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM TUYỂN DỤNG

1. Hình thức, nội dung tuyển dụng

Hình thức: Thi tuyển theo 02 vòng

Nội dung:

Vòng 1: Thi trắc nhiệm trên giấy, gồm 02 phần:

Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá năng lực. Thời gian thi 60 phút;

Phần II: Ngoại ngữ (Tiếng Anh) 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm.

Thời gian thi 30 phút.

Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:

Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;

Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định;

Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số, trong trường hợp dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số.

Thí sinh dự tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm tốt nghiệp Đại học chuyên ngành công nghệ thông tin do đó được miễn thi Tin học.

Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

Vòng 2: Thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành

Nội dung kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Thời gian thi: Thi viết 180 phút (không kể thời gian chép đề).

Thang điểm: 100 điểm.

2.  Thời gian, địa điểm thi tuyển

Thời gian: Dự kiến trong tháng 12/2021 (thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau khi kết thúc thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển).

Địa điểm xét tuyển: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên thông báo để các thí sinh có nhu cầu dự tuyển biết, đến nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo quy định.

Nguồn tin: sotttt.thainguyen.gov.vn