Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2021

23/09/2021

Căn cứ Quy chế số 03-QC/TU ngày 27/5/2021 của Tỉnh ủy về việc thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng của tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 1621-QĐ/TU ngày 02/3/2000 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành quy định tiêu chuẩn đối với một số chức danh cán bộ lãnh đạo và quản lý các cấp;

Căn cứ Quy định số 31-QĐi/TU ngày 18/01/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định số 1621-QĐ/TU ngày 02/3/2000 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành quy định tiêu chuẩn đối với một số chức danh cán bộ lãnh đạo và quản lý các cấp;

Căn cứ Quy định số 04-QĐ/TU ngày 27/5/2021 của Tỉnh ủy về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định số 31-QĐi/TU ngày 18/01/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

Căn cứ Quyết định số 2142/QĐ-UBND ngày 28/7/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 653/QĐ-UBND ngày 17/3/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt bổ sung nhu cầu thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý của Sở Xây dựng;

Căn cứ công văn số 7888/UBND-SNV ngày 02/7/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quy chế số 03-QC/TU ngày 27/5/2021 của Tỉnh ủy về việc thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý cấp sở, cấp phòng tỉnh;

Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Chọn lựa, trọng dụng những người có đức, có tài, có tư duy đổi mới để bố trí vào chức danh lãnh đạo, quản lý; đồng thời, lựa chọn công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý trẻ, có trình độ năng lực, kinh nghiệm để đóng góp sức lực, trí tuệ cho sự phát triển của ngành Xây dựng;

Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý;

Tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh; tạo cơ hội công bằng và động lực để công chức, viên chức phấn đấu, từng bước đổi mới quy trình bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; tránh tình trạng cục bộ, khép kín trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý trong ngành.

2. Yêu cầu

Quán triệt và tuân thủ nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;

Bảo đảm sự ổn định, kế thừa và phát triển của đội ngũ công chức, viên chức, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Sở Xây dựng; phát hiện, thu hút và lựa chọn được người có đức, có tài gắn với tiêu chuẩn của từng chức danh lãnh đạo, quản lý;

Bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, công bằng, công khai, khách quan, minh bạch. Các khâu của quy trình thi tuyển có sự thống nhất và giám sát của Đảng ủy Sở Xây dựng, Chi ủy cơ quan Sở Xây dựng và Chi ủy đơn vị có chức danh cần tuyển;

Nội dung thi tuyển phải bảo đảm phù hợp với vị trí của từng chức danh thi tuyển;

Hội đồng thi tuyển, các ban của Hội đồng thực hiện nghiêm các quy định, quy trình theo Quy chế thi tuyển; đảm bảo chính xác, khách quan, dân chủ, và bảo mật thông tin trong suốt thời gian thực hiện nhiệm vụ được

II. VỊ TRÍ THI TUYỂN, ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN, HỒ SƠ DỰ THI

1. Số lượng, vị trí thi tuyển: 08 vị trí gồm:

a) Phòng Quy hoạch – Kiến trúc:

01 vị trí Trưởng phòng.

01 vị trí Phó Trưởng phòng.

b) Phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật:

01 vị trí Trưởng phòng.

c) Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng (đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên):

01 vị trí Giám đốc.

d)  Trung tâm Quản lý và phát triển nhà ở (đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên):

01 vị trí Giám đốc.

đ) Trung tâm Quản lý các khu xử lý chất thải (đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên):

01 vị trí Giám đốc;

01 vị trí Phó Giám đốc.

e) Trung tâm Quy hoạch xây dựng (đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên):

01 vị trí Phó Giám đốc.

2. Đối tượng tham gia dự thi

Công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, nằm trong quy hoạch chức danh tương đương hoặc chức danh cao hơn giai đoạn 2021-2026 đối với chức danh thi tuyển và đang công tác tại Sở Xây dựng, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Xây dựng có nhu cầu bổ nhiệm chức danh thi tuyển.

Sở Xây dựng sẽ đưa ra khỏi danh sách quy hoạch đối với những trường hợp công chức, viên chức trong quy hoạch chức danh thi tuyển và đủ tiêu chuẩn, điều kiện thi tuyển mà không đăng ký tham gia dự tuyển; trừ các trường hợp sau:

Đang mắc bệnh hiểm nghèo hoặc mất khả năng nhận thức hoặc bị ốm đau đang điều trị nội trú tại bệnh viện được cơ quan y tế có thẩm quyền từ cấp huyện trở lên xác nhận;

Đang trong thời gian được cử đi học tập, đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài;

Công chức, viên chức nữ đang trong thời gian nghỉ thai sản.

Cán bộ, công chức đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh (không công tác tại Sở Xây dựng và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Xây dựng) có đủ tiêu chuẩn, điều kiện được quy hoạch chức danh tương đương với chức danh tuyển chọn.

Công chức, viên chức chưa được quy hoạch nhưng có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm.

Các đối tượng nêu tại điểm a, b trên nếu đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại các đơn vị được dự tuyển vào vị trí chức danh có nhu cầu thi tuyển cao hơn không quá 2 cấp so với chức vụ hiện giữ. Trường hợp không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, khi dự tuyển ở vị trí lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thì phải đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện ngạch công chức hoặc thời gian công tác trong ngành, lĩnh vực theo quy định về tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh tuyển chọn.

3. Điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

a) Tiêu chuẩn chung:

Có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên;

Có bằng tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị hoặc tương đương trở lên;

Quản lý nhà nước: Giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên;

Trình độ tin học, ngoại ngữ phù hợp;

Có lịch sử chính trị, chính trị hiện nay và hồ sơ, lý lịch cá nhân đầy đủ, rõ ràng, được cơ quan chức năng thẩm định, xác nhận;

Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam;

Trong độ tuổi bổ nhiệm theo quy định;

Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao (giấy chứng nhận sức khỏe của cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký thi tuyển);

Tiêu chuẩn theo Đề án vị trí việc làm.

b)  Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh dự tuyển:

Theo Phụ lục đính kèm.

4.  Hồ sơ đăng ký dự thi

Đơn đăng ký dự thi (theo mẫu).

Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2A của Ban Tổ chức Trung ương có dán ảnh đóng dấu giáp lai, được cơ quan trực tiếp quản lý cán bộ, công chức, viên chức xác nhận tại thời điểm đăng ký dự tuyển.

Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh tuyển chọn có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền.

Bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định tại thời điểm đăng ký dự tuyển.

Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký thi tuyển.

Bản nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo và cấp ủy nơi người tham gia dự tuyển đang công tác trong 03 năm gần nhất.

Bản nhận xét của cấp ủy nơi cư trú thường xuyên về trách nhiệm công dân của người tham gia dự tuyển và gia đình.

Bản photo quyết định phê duyệt quy hoạch (nếu có).

5. Quyền, nghĩa vụ của người tham gia dự tuyển

a) Quyền của người tham gia dự tuyển:

Được cơ quan có thẩm quyền tổ chức thi tuyển thông báo về danh sách những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia dự tuyển, thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển, nội dung thi tuyển;

Được quyền tiếp cận các tài liệu và thông tin liên quan đến vị trí dự tuyển (trừ những tài liệu mật) để có tư liệu cho việc tham gia thi viết và thi trình bày Đề án;

Được tiến hành quy trình bổ nhiệm theo quy định ngay sau khi đạt kết quả tuyển chọn.

b) Nghĩa vụ của người tham gia dự tuyển:

Kê khai hồ sơ trung thực và đúng quy định;

Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của Hội đồng thi tuyển trong quá trình tham gia dự tuyển.

III. HÌNH THỨC, NỘI DUNG THI TUYỂN, CÁCH TÍNH ĐIỂM VÀ XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

1. Hình thức thi: Thi viết và trình bày Đề án.

2.  Nội dung thi

2.1 Phần thi viết

Nội dung thi viết: Kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; hiểu biết về nghiệp vụ quản lý chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh dự tuyển và các nội dung khác do Hội đồng thi tuyển quy định;

Thời gian thi viết kiến thức chung là 180 phút;

Mỗi bài thi có ít nhất 3 thành viên chấm theo thang điểm 100. Điểm của mỗi bài thi là điểm trung bình cộng của các thành viên chấm thi cho mỗi lần chấm (không chênh nhau từ 10 điểm trở lên);

Người dự thi phải có kết quả bài thi viết đạt từ 50 điểm trở lên mới được tham gia phần thi trình bày Đề án.

2.2. Thi trình bày Đề án

Đối tượng tham gia thi trình bày Đề án là những ứng viên dự tuyển phần thi viết kiến thức chung có kết quả điểm thi từ 50 điểm trở lên;

Nội dung thi trình bày Đề án với chủ đề: Đồng chí sẽ làm gì nếu được bổ nhiệm vào chức danh thi tuyển;

Thời gian thi trình bày Đề án tối đa 25 phút. Thời gian trả lời các câu hỏi chất vấn về Đề án từ 20 phút đến 25 phút; thời gian trả lời mỗi câu hỏi chất vấn không quá 5 phút;

Điểm thi trình bày Đề án được chấm theo thang điểm 100, điểm đạt yêu cầu tối thiểu là 80/100 điểm. Cơ cấu điểm gồm 3 phần, cụ thể:

+ Xây dựng Đề án:                    20 điểm;

+ Bảo vệ Đề án:                        40 điểm;

+ Trả lời các câu hỏi chất vấn: 40 điểm.

3. Cách xác định người trúng tuyển

Sau khi có kết quả điểm thi trình bày Đề án, Thư ký Hội đồng thi lập bảng điểm tổng thể bao gồm kết quả thi viết, thi thuyết trình Đề án báo cáo với Hội đồng thi và Giám đốc Sở Xây dựng;

Giám đốc Sở Xây dựng thảo luận về hồ sơ, quá trình công tác, năng lực thực tiễn, ý thức trách nhiệm; lịch sử chính trị, thái độ chính trị hiện nay và kết quả điểm thi của ứng viên có điểm trình bày Đề án cao nhất trong số các ứng viên dự tuyển đạt 80 điểm trở lên. Tập thể lãnh đạo Sở Xây dựng xem xét, quyết định bổ nhiệm có thời hạn bằng nguyên tắc bỏ phiếu kín theo quy định về bổ nhiệm cán bộ;

Nếu có số phiếu bằng nhau thì Giám đốc Sở Xây dựng quyết định lựa chọn.

IV.  HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VÀ CÁC BAN GIÚP VIỆC

1. Hội đồng thi tuyển

Thành phần Hội đồng thi tuyển được thực hiện theo khoản 3 Điều 11 Quy chế số 03-QC/TU ngày 27/5/2021 của Tỉnh ủy về việc thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng tỉnh;

Chủ tịch Hội đồng thi tuyển là Giám đốc Sở Xây dựng;

Phó Chủ tịch Hội đồng là các đồng chí Phó Giám đốc Sở Xây dựng;

Các ủy viên khác do Giám đốc Sở Xây dựng quyết định chỉ định hoặc hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý.

Thư ký Hội đồng thi tuyển là đồng chí Chánh Văn phòng Sở Xây dựng.

Thành viên Hội đồng không dưới 05 người.

2.  Ban Giám sát kỳ thi

Thành phần gồm: Đại diện Đảng ủy, Chi ủy cơ quan Sở Xây dựng; đại diện các đoàn thể cùng cấp; đại diện lãnh đạo cơ quan, đơn vị; Thanh tra Sở Xây dựng hoặc có thể mời thêm đại diện các cơ quan, đơn vị khác có chức năng, nhiệm vụ liên quan tham gia;

Số lượng thành viên Ban Giám sát kỳ thi: Không quá 05 người;

Nhiệm vụ, quyền hạn:

+ Giám sát việc thực hiện các quy định của Trung ương, Quy chế của Tỉnh ủy và các văn bản hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền về tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý;

+ Giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng thi tuyển và các thành viên tham gia các Ban giúp việc của Hội đồng thi tuyển.

3. Ban thẩm định

Thành phần gồm: Đại diện Văn phòng Sở Xây dựng, Thanh tra Sở Xây dựng, các cơ quan, đơn vị có liên quan tham gia hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý do Sở Xây dựng ký kết hợp đồng.

Nhiệm vụ, quyền hạn:

+ Thẩm định hồ sơ, tiêu chuẩn, điều kiện nhân sự dự thi đối với các đối tượng đăng ký dự thi và đề cử dự thi;

+ Tổng hợp kết quả thẩm định; lập danh sách đối tượng đăng ký dự thi và đề xuất danh sách đề cử dự thi;

+ Xây dựng quy chế, nội dung cách thức, kế hoạch, cung cấp thông tin cần thiết cho đối tượng dự thi (sau khi được Hội đồng thi thống nhất).

4. Ban ra đề thi và đáp án thi

Thành phần gồm: Đại diện Văn phòng Sở Xây dựng, Thanh tra Sở Xây dựng, các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng có liên quan; có thể mời đại diện các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng tham gia Ban ra đề thi hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý do Sở Xây dựng ký kết hợp đồng.

Nhiệm vụ, quyền hạn:

+ Xây dựng ngân hàng đề thi, đáp án và thang điểm cho đề thi viết;

+ Đảm bảo bí mật đề thi viết trong suốt quá trình xây dựng ngân hàng đề thi cho đến khi công bố đề thi;

Trưởng Ban ra đề thi phê duyệt, niêm phong đề thi theo chế độ tài liệu Mật và bàn giao cho Hội đồng thi tuyển.

5. Ban coi thi

Thành phần gồm: Một số đồng chí trong Đảng ủy, Chi ủy cơ quan Sở Xây dựng; lãnh đạo, công chức, viên chức của các phòng, đơn vị có liên quan và đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý do Sở Xây dựng ký kết hợp đồng.

Nhiệm vụ, quyền hạn:

+ Tổ chức thi viết nghiêm túc theo đúng nội quy, quy chế thi;

+ Ngay sau khi kết thúc thời gian thi, phải thực hiện thu bài thi, niêm phong và bàn giao cho Trưởng ban phách.

6. Ban phách

Thành phần gồm: Một số đồng chí là thành viên Hội đồng thi tuyển; lãnh đạo các phòng, đơn vị do đồng chí Chủ tịch Hội đồng thi tuyển phân công và đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý do Sở Xây dựng ký kết hợp đồng.

Nhiệm vụ, quyền hạn:

+ Tổ chức rọc phách, mã hóa bài thi, lưu đầu phách và bàn giao bài thi cho Trưởng ban chấm thi ngay trong ngày làm việc;

+ Nhận kết quả chấm thi từ Ban chấm thi, tổ chức ghép phách, tổng hợp kết quả thi, báo cáo kết quả với Chủ tịch Hội đồng thi tuyển ngay trong ngày ghép phách.

7. Ban chấm thi viết và Hội đồng chấm thi thuyết trình

Thành phần Ban chấm thi viết: Do Chủ tịch Hội đồng thi tuyển quyết định trong thành phần Hội đồng thi tuyển hoặc giao đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý do Sở Xây dựng ký kết hợp đồng.

Nhiệm vụ, quyền hạn: Ban chấm thi tổ chức chấm thi theo đáp án và thang điểm được xây dựng tương ứng với đề thi và chấm thi theo nguyên tắc:

+ Các thành viên chấm thi tập trung và độc lập với nhau;

+ Mỗi bài thi có ít nhất 03 thành viên chấm theo thang điểm 100;

+ Kết quả chấm điểm của mỗi thành viên không được viết trực tiếp vào bài thi mà vào bảng điểm theo mẫu do Hội đồng thi phát ra;

+ Nếu kết quả chấm của các thành viên chênh nhau từ 10 điểm trở lên thì Trưởng Ban chấm thi có trách nhiệm phân công 02 thành viên khác chấm độc lập với lần đầu và tổng hợp kết quả của bài thi đó với cả 02 lần chấm;

+ Điểm của mỗi bài thi là điểm trung bình cộng của các thành viên chấm thi cho mỗi lần chấm (nếu không chênh nhau từ 10 điểm trở lên);

+ Tổng hợp kết quả chấm thi viết, bàn giao kết quả cho Trưởng ban phách ngay sau khi có kết quả chấm thi.

Sau khi nhận bài từ Trưởng ban phách, Trưởng Ban chấm thi phần thi viết chỉ đạo chấm thi theo nhiệm vụ, quyền hạn, nguyên tắc quy định nêu trên và gửi kết quả, bàn giao bài thi cho Trưởng ban phách đúng thời hạn theo quy định.

8. Hội đồng thi tuyển thành lập Tổ phục vụ, giúp việc

Gồm một số chuyên viên của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý do Sở Xây dựng ký kết hợp đồng.

V. THÔNG BÁO, ĐĂNG KÝ, TIẾP NHẬN VÀ THẨM ĐỊNH HỒ SƠ DỰ THI

Thông báo công khai trên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị, trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng về vị trí chức danh thi tuyển, môn thi, điều kiện, tiêu chuẩn, thành phần hồ sơ, địa điểm, thời gian tiếp nhận hồ sơ để các đối tượng đăng ký dự tuyển.

Đăng ký dự thi: Đối tượng có nhu cầu dự tuyển nộp hồ sơ theo thành phần quy định về Sở Xây dựng (Ban Thẩm định) chậm nhất sau 15 ngày đăng thông báo.

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hết hạn nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển, Ban thẩm định phối hợp với các cơ quan chức năng thẩm định hồ sơ, điều kiện, tiêu chuẩn, lịch sử chính trị, chính trị hiện nay của cá nhân dự tuyển và đề cử, báo cáo Hội đồng thi tuyển thông qua trước khi trình lãnh đạo Sở Xây dựng quyết định phê duyệt danh sách dự

Danh sách những người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia dự tuyển được công khai tại trụ sở làm việc của Sở Xây dựng và đơn vị sử dụng chức danh thi tuyển trong thời hạn 15 ngày trước khi tổ chức thi tuyển.

VI. CÔNG TÁC PHÚC KHẢO VÀ CÔNG KHAI KẾT QUẢ THI TUYỂN

1. Công tác phúc khảo

Người dự tuyển được quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả thi viết;

Trường hợp nếu có đối tượng dự thi đề nghị phúc khảo thì Chủ tịch Hội đồng thi tuyển giao Ban chấm thi cử các thành viên khác với thành viên đã chấm ban đầu để chấm độc lập và báo cáo kết quả trực tiếp với Chủ tịch Hội đồng thi tuyển. Trường hợp nếu đề nghị phúc khảo có kèm các khiếu nại, tố cáo liên quan đến Trưởng ban chấm thi hoặc thành viên Ban chấm thi thì Chủ tịch Hội đồng thi tuyển có thể thành lập Ban chấm phúc khảo độc lập với Ban chấm thi;

Kết quả phúc khảo được Hội đồng thi tuyển thông báo chậm nhất 05 ngày làm việc sau khi nhận được đơn đề nghị phúc khảo;

Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả điểm thi trình bày Đề án.

2. Công khai kết quả thi

Kết quả thi từng nội dung được thông báo công khai đến từng ứng viên dự tuyển; được công bố công khai trước Hội đồng thi tuyển và làm căn cứ để lãnh đạo Sở Xây dựng xem xét quyết định việc bổ nhiệm cán bộ.

VII. THỜI GIAN TỔ CHỨC THI TUYỂN

Quý III/2021: Xây dựng Kế hoạch, Quy chế, Nội quy thi tuyển, thành lập Hội đồng thi tuyển, Ban giám sát, Ban thẩm định, Ban ra đề thi, Ban coi thi, Ban chấm thi, Ban phách, tổ giúp việc; thông báo và tiếp nhận hồ sơ thi tuyển, tổng hợp nhu cầu và số lượng thi tuyển, xét tuyển hồ sơ thi tuyển; thương thảo với đơn vị tư vấn để tổ chức thi tuyển theo quy định;

Quý IV/2021: Tổ chức thi tuyển, công bố kết quả

VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng Sở Xây dựng

Chủ trì tham mưu triển khai Kế hoạch thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý tại các phòng chuyên môn, các cơ quan, đơn vị trực thuộc và tổ chức thực hiện;

Tham mưu việc ký kết hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý và phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan triển khai công tác thi tuyển;

Phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng kinh phí tổ chức thi tuyển gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt;

Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có nhu cầu thi tuyển chức danh vị trí lãnh đạo thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện của đối tượng tham gia dự tuyển;

Tham mưu việc thành lập Hội đồng thi tuyển, các Ban giúp việc cho Hội đồng thi tuyển và Tổ giúp việc phục vụ kỳ thi tuyển;

Phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị liên quan tham mưu cho Hội đồng thi tuyển trong việc xác định nội dung tài liệu ôn thi;

Phối hợp với Thanh tra Sở Xây dựng giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình tổ chức thi (nếu có);

Bố trí địa điểm công khai kế hoạch, danh sách ứng cử viên thi tuyển và địa điểm thi tuyển theo yêu cầu của Hội đồng thi tuyển;

Thông báo công khai việc thi tuyển theo các hình thức quy định (trên các phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết tại trụ sở cơ quan, đơn vị…);

Công bố kết quả các phần thi và kết quả cuối cùng; tham mưu, hướng dẫn thực hiện quy trình bổ nhiệm sau khi có kết quả tuyển chọn;

Tham mưu báo cáo kết quả công tác thi tuyển cho UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) sau khi hoàn thành việc thi tuyển.

2.  Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng

Các cơ quan, đơn vị có người tham gia dự tuyển tạo điều kiện về thời gian và các điều kiện khác để người dự tuyển làm các thủ tục, chuẩn bị các nội dung, Đề án, tham gia dự thi đầy đủ;

Cơ quan, đơn vị có chức danh thi tuyển có trách nhiệm cung cấp thông tin chính xác, kịp thời để người đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi theo quy định tìm hiểu, tiếp cận thông tin liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng, đơn vị và vai trò, nghĩa vụ, quyền lợi, các vấn đề khác liên quan đến vị trí thi tuyển (trừ những tài liệu mật);

Cử công chức, viên chức, người lao động có năng lực, đáp ứng yêu cầu của Hội đồng thi tuyển tham gia Hội đồng, các Ban của Hội đồng, Tổ giúp việc kỳ thi tuyển khi có yêu cầu và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hội đồng thi tuyển.

3. Cơ quan, đơn vị có đối tượng tham gia dự thi

Tạo điều kiện về thời gian và các điều kiện khác để người tham gia dự thi chuẩn bị các thủ tục, chuẩn bị Đề án và tham gia dự thi đầy đủ, đúng quy định.

Trên đây là Kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương của Sở Xây dựng.

***** Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: brt.vn