Trung tâm Chuyển đổi số, Uỷ ban Dân tộc tiếp nhận vào làm viên chức năm 2023

18/09/2023

– Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;
– Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Quyết định số 890/QĐ- UBDT ngày 29/12/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Quy chế tiếp nhận công chức, viên chức của Ủy ban Dân tộc;
– Căn cứ Kế hoạch số 1489/KH-UBDT ngày 23/8/2023 của Ủy ban Dân tộc về Kế hoạch tiếp nhận công chức, viên chức năm 2023 của Uỷ ban Dân tộc;
– Căn cứ Quyết định số 922/QĐ-UBDT ngày 09/12/2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chuyển đổi số;
– Căn cứ Kế hoạch số 418A/KH-TTCĐS ngày 12/9/2023 của Trung tâm Chuyển đổi số về Kế hoạch tiếp nhận viên chức năm 2023 của Trung tâm Chuyển đổi số, Uỷ ban Dân tộc;
Trung tâm Chuyển đổi số, Uỷ ban Dân tộc thông báo nhu cầu tiếp nhận vào làm viên chức, cụ thể như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN TIẾP NHẬN
1. Đối tượng tiếp nhận
– Là công chức, viên chức từ cấp huyện và tương đương trở lên ở các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương.
– Công chức, viên chức đang công tác tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Ủy ban Dân tộc.
2. Tiêu chuẩn, điều kiện tiếp nhận:
– Đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển theo quy định tại khoản 1, Điều 22 Luật Viên chức; không trong thời hạn xử lý kỷ luật, hoặc đang trong quá trình kiểm tra, xem xét xử lý kỷ luật;
– Bảo đảm các điều kiện, tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ, ngành nghề đào tạo và kinh nghiệm công tác phù hợp với vị trí việc làm cần tiếp nhận;
– Có đủ sức khỏe để hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao;
– Phải còn đủ 10 năm công tác trở lên; trường hợp đặc biệt do yêu cầu công tác thì phải còn đủ 05 năm công tác.
3. Ưu tiên trong tiếp nhận: Là người dân tộc thiểu số.
II. VỊ TRÍ VIỆC LÀM, CHỈ TIÊU VÀ YÊU CẦU VỀ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN
(Phụ lục kèm theo thông báo này)
III. THỦ TỤC, QUY TRÌNH, HỒ SƠ TIẾP NHẬN
1. Thủ tục, quy trình tiếp nhận
Việc tiếp nhận viên chức thực hiện theo quy định của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và Quyết định số 890/QĐ-UBDT ngày 29/12/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Quy chế tiếp nhận công chức, viên chức của Ủy ban Dân tộc.
2. Hồ sơ của người được đề nghị tiếp nhận
Theo quy định tại Khoản 3, Điều 13, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ:
a) Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận, có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác (theo mẫu sơ yếu lý lịch 2C-BNV/2008 có xác nhận của đơn vị trực tiếp quản lý, có dán ảnh mầu khổ 4×6, chụp trong thời gian không quá 06 tháng; quá trình công tác có thời gian ít nhất 05 năm công tác ở vị trí việc làm đăng ký tiếp nhận vào Trung tâm Chuyển đổi số);
b) Bản sao chứng thực các văn bằng, chứng chỉ đào tạo theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Trường hợp nhân sự có bằng tốt nghiệp do cơ sở giáo dục – đào tạo nước ngoài cấp hoặc cơ sơ đào tạo tong nước liên kết với nước ngoài cấp thì phải được công nhận tại Việt Nam (Bộ Giáo dục và Đào tạo chứng nhận);
c) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 06 tháng;
d) Bản tự nhận xét, đánh giá của người đề nghị tiếp nhận về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác và kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ trong 03 năm gần nhất có xác nhận của người đúng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi đang công tác.
Bổ sung thêm Hồ sơ 04 văn bản: (1) Đơn xin công tác tại Trung tâm Chuyển đổi số, Uỷ ban Dân tộc; (2) Bản sao chứng thực các quyết định: Tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch công chức, viên chức, hợp đồng lao động, nâng bậc lương hiện hưởng của cấp có thẩm quyền (nếu có); (3) Giấy xác nhận quá trình tham gia đóng bảo hiểm xã hội của cơ quan có thẩm quyền; (4) Phiếu lý lịch tư pháp.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Hồ sơ của người đề nghị tiếp nhận đựng trong túi bìa cứng. Người đăng ký tiếp nhận ghi vào vị trí nào thì ngoài bì hồ sơ ghi rõ vị trí đó, ví dụ: “Hồ sơ đề nghị tiếp nhận vị trí quản trị cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin” và thông tin cá nhân (họ tên, ngày, tháng, năm sinh, địa chỉ thường trú), số điện thoại và địa chỉ liên lạc.
IV. ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ
1. Địa điểm nhận hồ sơ
Trung tâm Chuyển đổi số, Phòng 604, tầng 6, Trụ sở Uỷ ban Dân tộc, 349 phố Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
Người nhận hồ sơ: Ngô Kim Phương (Văn thư), Chuyên viên phòng Tổ chức Hành chính; Điện thoại:0359.885.888
2. Thời gian: Từ 8h00 ngày 14/9/2023 đến 17h00 ngày 14/10/2023 (trong giờ hành chính)
Trung tâm Chuyển đổi số, Uỷ ban Dân tộc tiếp nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định tại thông báo này và không gửi trả lại hồ sơ nếu không được tiếp nhận.
Trân trọng thông báo./.

***** Đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: www.cema.gov.vn