Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2022

07/01/2022

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2022 như sau:

***** Kế hoạch tuyển dụng:

Cơ sở xây dựng kế hoạch:

Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010;

Luật viên chức số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 và Luật Viên chức số 58/2010/QH12;

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/09/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Thông tư 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Quyết định số 04/2014/QĐ -UBND ngày 24/01/2014 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành quy định thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu;

Quyết định số 1290/QĐ-SYT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2021;

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xây dựng kế hoạch xét tuyển dụng viên chức năm 2022 cụ thể như sau:

I. Nhu cầu tuyển dụng: Gồm 19 chỉ tiêu /4 vị trí, chức danh cụ thể như sau:

Chức danh Bác sỹ YHDP hạng III: 07 chỉ tiêu

Chức danh Bác sỹ hạng III: 08 chỉ tiêu

Chức danh Kỹ thuật Y hạng III: 02 chỉ tiêu

Chức danh Kỹ sư hạng III: 02 chỉ tiêu

II. Đối tượng, điều kiện và yêu cầu về tuyển dụng:

Đối tượng và điều kiện: (Thực hiện theo Điều 5 Nghị định số 115/2020/NĐ)

Người dự tuyển vào làm việc tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thuộc Sở Y tế phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 22 Luật Viên chức. Cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quy định tại khoản 1 Điều 24 Luật Viên chức được bổ sung các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm quy định tại điểm g khoản 1 Điều 22 Luật Viên chức nhưng không thấp hơn các tiêu chuẩn chung, không được trái với quy định của pháp luật, không được phân biệt loại hình đào tạo cụ thể:

Người có đủ điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký tuyển dụng viên chức.

– Là người có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có đơn đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có các văn bằng, chứng chỉ đào tạo, có chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

– Không được phân biệt loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của tòa án, đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

Yêu cầu về tuyển dụng:

Nắm vững quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch dự tuyển, các quy định của Luật viên chức về quyền, nghĩa vụ của viên chức, những việc viên chức không được làm, nắm vững cơ cấu, tổ chức, chức năng nhiệm vụ quyền hạn của đơn vị nơi công tác, nội quy, quy chế làm việc của đơn vị và chức trách, nhiệm vụ của vị trí việc làm được tuyển dụng.

III.  Cách thức tổ chức tuyển dụng và xác định người trúng tuyển viên chức:

(Bằng hình thức xét tuyển):

Nội dung và hình thức tổ chức xét tuyển viên chức: Thực hiện theo Điều 11, Điều 15 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP cụ thể:

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

Vòng 1:

Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng

Chậm nhất 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, Hội đồng tuyển dụng lập danh sách và thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển ở vòng 2, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật;

Trường hợp người dự tuyển không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển thì chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển, Hội đồng tuyển dụng có trách nhiệm gửi thông báo bằng văn bản tới người đăng ký dự tuyển được biết theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký.

Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2 thì phải tiến hành tổ chức thi vòng

Vòng 2: Hình thức thi: Phỏng vấn.

Nội dung phỏng vấn: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Nội dung phỏng vấn nghiệp vụ chuyên ngành phải căn cứ vào nhiệm vụ, tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp viên chức và phải phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Thời gian phỏng vấn: 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh có không quá 15 phút chuẩn bị);

Thang điểm: 100 điểm.

Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức: Thực hiện theo Điều 10 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP cụ thể:

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

Có kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Đối tượng và điểm ưu tiên cụ thể:

+ Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

+ Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

+ Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2

Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng

Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

IV.  Thời gian và địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển:

Thực hiện theo Điều 14 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP về thông báo tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức.

Sau khi Kế hoạch tuyển dụng được phê duyệt, ban hành; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật niêm yết các thông tin liên quan đến tuyển dụng viên chức tại phòng Tổ chức – Hành chính của đơn vị, thông báo công khai 01 lần trên Báo Bà Rịa – Vũng Tàu và đăng tải trên Wesbsite của đơn vị tại địa chỉ: www.brvtcdc.vn.

1. Thời gian tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển:

Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 (theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP) tại Phòng Tổ chức – Hành chính Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hoặc gửi theo đường bưu chính.

Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên Wesbsite của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tại địa chỉ: brvtcdc.vn.

2. Địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển:

Phòng Tổ chức – Hành chính Trung tâm Kiểm soát bệnh tật địa chỉ số 19 Phạm Ngọc Thạch, phường Phước Hưng, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Điện thoại số 3502935.

V. Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức: 

Sau khi hoàn thành việc chấm thi vòng 2, chậm nhất 05 ngày làm việc, Hội đồng tuyển dụng phải báo cáo người đứng đầu đơn vị xem xét, công nhận kết quả tuyển dụng. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận kết quả tuyển dụng,

Hội đồng tuyển dụng phải thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của đơn vị và

gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký. Nội dung thông báo phải ghi rõ thời hạn người trúng tuyển phải đến đơn vị để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng.

VI. Lệ phí xét tuyển:

Thực hiện theo Thông tư 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Trên đây là kế hoạch xét tuyển viên chức tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2022.

***** Tài liệu đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: brvtcdc.vn