UBND Cầu Ngang, Trà Vinh tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022

24/09/2022

UBND Cầu Ngang, Trà Vinh tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 02 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: 30 ngày sau ngày đăng thông báo tuyển dụng

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Cầu Ngang

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

 

Nguồn tin: caungang.travinh.gov.vn