UBND huyện Cầu Kè, Trà Vinh tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022

17/12/2022

UBND huyện Cầu Kè, Trà Vinh tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 01 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: đến hết ngày 30/12/2022

– Địa điểm: UBND huyện Cầu Kè

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: cauke.travinh.gov.vn