UBND huyện Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2020

30/05/2020

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008;

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;

Căn cứ Công văn số 2424/BNV- CCVC ngày 09/5/2017 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp Sở, cấp phòng;

Căn cứ Thông tư số 10/2019/TT-BGDĐT ngày 19/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, phó Trưởng phòng giáo dục và đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20/7/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn Hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ Thông tư số 25/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 của Bộ Giáo 8dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn Hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non;

Căn cứ Văn bản số 04/VBHN- BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non;

Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường Trung học cơ sở, Trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ Quy chế số 06- QC/TU ngày 29/11/2017 của Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu về việc thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

Căn cứ Kế hoạch số 138-KH/TU ngày 12/02/2018 của Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng và tương đương giai đoạn 2018 đến 2021;

Căn cứ Quyết định số 2298/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc ban hành Kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 2443-QĐ/HU ngày 20/11/2018 của Huyện ủy Châu Đức về việc ban hành Quy định bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động, quy hoạch đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo quản lý;

Căn cứ Quy định số 09-QĐ/HU ngày 10/4/2020 của Huyện ủy Châu Đức Quy định tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý;

UBND huyện Châu Đức xây dựng kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp năm 2020, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

1. Mục đích

Chọn lựa, trọng dụng những người có đức, có tài, có tư duy đổi mới để bố trí vào chức danh lãnh đạo, quản lý đồng thời lựa chọn cán bộ lãnh đạo quản lý trẻ, có trình độ năng lực, kinh nghiệm để đóng góp sức lực, trí tuệ cho sự phát triển của huyện.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo quản lý.

Tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, tạo cơ hội công bằng và động lực để cán bộ phấn đấu, từng bước đổi mới quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý; tránh tình trạng cục bộ, khép kín trong quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý.

2. Yêu cầu

Quán triệt và tuân thủ nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ.

Bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, công bằng, công khai, khách quan, minh bạch. Các khâu của quy trình thi tuyển có sự thống nhất và giám sát của cấp ủy ở đơn vị có chức danh cán bộ cần tuyển và cơ quan chuyên môn được phân công theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ.

Hội đồng thi tuyển, các Ban của Hội đồng thực hiện nghiêm các quy trình, quy định theo quy chế thi tuyển, đảm bảo tính khách quan, dân chủ và bảo mật thông tin trong suốt thời gian thực hiện nhiệm vụ được giao.

II. CHỨC DANH THI TUYỂN, ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN

1. Số lượng: 09 chức danh.

1.1. Chức danh Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo.

1.2. Chức danh các đơn vị sự nghiệp giáo dục, gồm:

– Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Phan Bội Châu;

– Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Trần Đại Nghĩa;

– Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Sen;

– Hiệu trưởng Trường Mầm non Tuổi Thơ;

– Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Sơn Ca;

– Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Trúc Xanh.

1.3. Trung tâm Phát triển quỹ đất

– Chức danh Giám đốc và Phó Giám đốc.

2. Đối tượng

2.1. Đối với chức danh Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

– Cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện Châu Đức được quy hoạch chức danh Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo và tương đương trở lên giai đoạn 2015-2020, 2020-2025, có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh dự tuyển.

– Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác trong cùng ngành, lĩnh vực tại các cơ quan, đơn vị ngoài huyện Châu Đức, được quy hoạch chức danh Trưởng phòng cấp huyện hoặc tương đương trở lên, có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh dự tuyển.

2.2. Đối với các chức danh đơn vị sự nghiệp

– Viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, nằm trong quy hoạch của chức danh thi tuyển đang công tác tại đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm.

– Cán bộ, công chức, viên chức không công tác tại đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm, có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và được quy hoạch chức danh tương đương với chức danh tuyển chọn, trong cùng ngành, lĩnh vực.

3. Tiêu chuẩn, điều kiện dự thi

3.1.Tiêu chuẩn, điều kiện chung

– Có lịch sử chính trị, chính trị hiện nay, hồ sơ, lý lịch cá nhân đầy đủ, rõ ràng, được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác nhận;

– Tốt nghiệp đại học trở lên;

– Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam;

– Bảo đảm độ tuổi bổ nhiệm lần đầu còn đủ 10 năm công tác trở lên;

– Có 03 năm liền được cơ quan, đơn vị đang công tác đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên;

– Có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng Quản lý nhà nước, Quản lý giáo dục, Quản lý theo ngành;

– Có thời gian công tác trong ngành, lĩnh vực dự thi ít nhất 05 năm;

– Chứng chỉ ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2017 của Bộ Thông tin truyền thông quy định kỹ năng sử dụng CNTT và ứng dụng CNTT trong công tác quản lý;

– Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao (theo giấy chứng nhận sức khỏe của cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 03 tháng, tính từ ngày nộp hồ sơ dự thi).

– Được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chức danh Trưởng phòng hoặc tương đương; quy hoạch các chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và tương đương; Giám đốc, Phó Giám đốc và tương đương.

3.2.Tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể

a) Đối với chức danh Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

Ngoài tiêu chuẩn, điệu kiện chung, phải đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện sau:

– Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước về lĩnh vực giáo dục và đào tạo và các lĩnh vực liên quan để vận dụng vào công tác lãnh đạo, quản lý ngành giáo dục ở địa phương. Gương mẫu về đạo đức, lối sống, chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước.

– Có năng lực dự báo, tư duy chiến lược, định hướng phát triển và tổng kết thực tiễn; năng lực quản lý sự thay đổi, năng lực xử lý thông tin và truyền thông trong giáo dục và đào tạo.

– Có năng lực tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện trong việc xây dựng, triển khai các chủ trương, chính sách về giáo dục và đào tạo; năng lực tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục của Phòng Giáo dục và Đào tạo theo quy định để giải quyết các vấn đề về giáo dục và đào tạo tại địa phương.

– Có năng lực tập hợp quần chúng, đoàn kết nội bộ, thực hiện dân chủ; xây dựng môi trường làm việc văn hóa, phát huy sức sáng tạo của các thành viên trong cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở giáo dục trực thuộc.

– Có năng lực phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

– Tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên hoặc tốt nghiệp đại học các chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

– Bảo đảm độ tuổi bổ nhiệm còn đủ thời gian công tác 60 tháng trở lên.

– Có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trở lên.

– Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

– Có thời gian công tác trong ngành giáo dục ít nhất 05 năm.

– Có thời gian đảm nhiệm chức vụ phó Trưởng phòng giáo dục và đào tạo hoặc tương đương; Hiệu trưởng cơ sở giáo dục hoặc tương đương.

– Được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chức danh Trưởng phòng hoặc tương đương.

b) Đối với các chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường học

* Khối trung học cơ sở

Ngoài tiêu chuẩn, điệu kiện chung, phải đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện sau:

– Chức danh Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Phan Bội Châu, Trần Đại Nghĩa

+Tốt nghiệp Đại học sư phạm ngành giáo dục trở lên thuộc một trong các bộ môn phù hợp với khối trung học cơ sở hoặc đại học ngành giáo dục các bộ môn phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

+ Đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều lệ trường phổ thông và Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20/7/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành quy định chuẩn Hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông.

* Khối mầm non

– Chức danh Hiệu trưởng Trường mầm non Hoa Sen, Hiệu trưởng Trường mầm non Tuổi Thơ, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Sơn Ca và Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Trúc Xanh.

+ Tốt nghiệp Đại học sư phạm mầm non hoặc đại học ngành mầm non có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

+ Đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều lệ trường mầm non và Thông tư số 25/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành quy định chuẩn Hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non

– Bảo đảm độ tuổi bổ nhiệm còn đủ thời gian công tác 60 tháng trở lên;

– Có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng Quản lý giáo dục;

– Trình độ lý luận chính trị: Từ trung cấp trở lên;

– Có thời gian công tác trong ngành giáo dục ít nhất 05 năm;

– Có thời gian đảm nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng hoặc tương đương đối với thi tuyển vào chức danh Hiệu trưởng;

– Được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chức danh Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng và tương đương.

c) Chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất

Ngoài tiêu chuẩn, điệu kiện chung phải đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện sau:

– Tốt nghiệp Đại học ngành Quản lý đất đai, Kế toán, Kinh tế, Luật;

– Bảo đảm độ tuổi bổ nhiệm còn đủ thời gian công tác 60 tháng trở lên;

– Có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý;

– Trình độ lý luận chính trị: Từ trung cấp trở lên;

– Có kinh nghiệm công tác trong ngành ngành Tài nguyên môi trường ít nhất 05 năm;

– Có thời gian đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc hoặc tương đương đối với thi tuyển vào chức danh Giám đốc;

– Được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc và tương đương cấp huyện.

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

– Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu);

– Bản khai lý lịch theo mẫu 2a của Ban Tổ chức Trung ương có dán ảnh, đóng dấu giáp lai; được cơ quan trực tiếp quản lý cán bộ, công chức, viên chức xác nhận;

– Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí dự tuyển;

– Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ sở y tế có thẩm quyền cấp (trong thời hạn 03 tháng tính từ ngày hồ sơ đăng ký dự tuyển);

– Bản tự nhận xét quá trình công tác của cá nhân được cơ quan, đơn vị đang công tác xác nhận (đến thời điểm dự tuyển);

– Phiếu đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức 03 năm gần nhất;

– Bản nhận xét, đánh giá của cấp ủy nơi cư trú;

– Văn bản của cơ quan, đơn vị giới thiệu cán bộ, công chức, viên chức tham gia dự tuyển;

– Văn bản xác nhận trong diện quy hoạch của người dự tuyển (được cấp có thẩm quyền phê duyệt).

IV. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI TUYỂN

1. Thi viết

– Nội dung thi viết: Kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành dự tuyển; hiểu biết về nghiệp vụ quản lý chuyên ngành dự tuyển; về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh dự tuyển. Vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của một số cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị.

– Thời gian thi viết là 180 phút.

– Bài thi viết được chấm theo thang điểm 100. Kết quả bài thi viết là điểm trung bình cộng của các thành viên Hội đồng thi tuyển tham gia chấm thi.

– Người dự tuyển phải có kết quả bài thi viết đạt từ 50 điểm trở lên mới được tham gia phần thi trình bày Đề án. Trường hợp người dự tuyển có kết quả bài thi viết đạt từ 50 điểm trở lên, nhưng có 02 thành viên Hội đồng thi tuyển chấm điểm bài thi viết dưới 50 điểm thì Thư ký Hội đồng thi tuyển phải báo cáo Chủ tịch Hội đồng thi tuyển xem xét, quyết định việc chấm lại đối với bài thi này.

2. Trình bày Đề án

– Hội đồng thi tuyển sẽ thông báo cụ thể đến các cá nhân đăng ký dự tuyển khi có đủ điều kiện, tiêu chuẩn và bốc thăm tên đề án.

– Nội dung đền án: Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đổi mới, phát triển cơ quan, đơn vị; đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế của đơn vị sử dụng chức danh tuyển chọn và chỉ ra nguyên nhân; dự báo xu hướng phát triển và đề xuất kế hoạch, giải pháp phát triển cơ quan, đơn vị sử dụng chức danh tuyển chọn; chương trình hành động thực hiện các kế hoạch, giải pháp của người dự tuyển nếu được bổ nhiệm vào chức danh tuyển chọn; kỹ năng trình bày, giao tiếp, ứng xử, giải quyết tình huống quản lý, phong cách lãnh đạo, trả lời các câu hỏi chất vấn của Hội đồng thi tuyển.

– Thời gian trình bày Đề án tối đa 45 phút. Thời gian trả lời các câu hỏi chất vấn về Đề án từ 60-90 phút. Thời gian trả lời các câu hỏi chất vấn khác không quá 5 phút.

– Điểm thi trình bày Đề án được chấm theo thang điểm 100. Cơ cấu điểm gồm 3 phần, cụ thể như sau: Xây dựng Đề án: 20 điểm, bảo vệ Đề án: 40 điểm, trả lời các câu hỏi chất vấn: 40 điểm.

3. Cách xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển là người có số điểm cao nhất trong số những người đạt trên 50 điểm phần thi trình bày Đề án để lấy ý kiến bằng văn bản của tập thể lãnh đạo có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh tuyển chọn.

Trường hợp có nhiều người cùng có kết quả điểm thi trình bày Đề án cao nhất bằng nhau thì đều được đưa ra lấy ý kiến theo quy định này.

V. THỜI GIAN TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TỔ CHỨC THI

– Thời gian đăng thông báo và tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi: từ ngày 08/6/2020 đến hết ngày 19/6/2020.

– Thời gian thẩm định hồ sơ, trình Hội đồng: dự kiến từ ngày 26/6/2020 đến ngày 03/7/2020.

– Thông báo danh sách người đủ điều kiện dự thi: từ ngày 08/7/2020.

– Thời gian dự kiến tổ chức thi phần viết: ngày 24/7/2020.

– Thời gian dự kiến tổ chức thi phần trình bày Đề án: 31/7/2020.

– Thời gian dự kiến thông báo kết quả điểm thi: 14/8/2020

– Hoàn chỉnh hồ sơ người trúng tuyển, báo cáo Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy trước khi ra Quyết định bổ nhiệm đối với người trúng tuyển.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Nội vụ

– Tham mưu việc tổ chức kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý đảm bảo theo đúng quy định.

– Chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy, Phòng Tư pháp thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện của đối tượng dự thi.

– Tham mưu thành lập Hội đồng thi tuyển, các Ban giúp việc cho Hội đồng thi tuyển và Tổ giúp việc phục vụ kỳ thi tuyển.

– Tham mưu cho Hội đồng thi tuyển trong việc xác định nội dung tài liệu ôn thi.

– Tham mưu việc ký kết hợp đồng liên kết với các cơ sở đào tạo trong việc tổ chức ôn thi, xây dựng đề thi, chấm thi…

– Dự trù kinh phí tổ chức kỳ thi tuyển trình UBND huyện phê duyệt.

2. Ban Tổ chức Huyện ủy

– Đề nghị phối hợp với Phòng Nội vụ, Phòng Tư pháp thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện của đối tượng dự thi.

3. Phòng Tài chính – Kế hoạch

– Thẩm định và tham mưu UBND huyện gửi Sở Tài chính, UBND tỉnh phê duyệt kinh phí tổ chức thi tuyển.

4. Các cơ quan, đơn vị có chức danh thi tuyển

– Có trách nhiệm cung cấp thông tin chính xác, kịp thời cho người dự thi theo quy định trong trường hợp người dự thi có nhu cầu tìm hiểu thông tin tại đơn vị mà người dự thi vào cơ quan, đơn vị đó.

– Cử người có năng lực, đáp ứng yêu cầu của Hội đồng thi tuyển tham gia Hội đồng và các Ban của Hội đồng thi tuyển khi có yêu cầu và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hội đồng thi tuyển.

5. Các đơn vị có người tham gia dự thi

Tạo điều kiện về thời gian và các điều kiện khác để người dự thi làm các thủ tục, chuẩn bị các nội dung, tham gia dự thi đầy đủ.

Trên đây là Kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý của UBND huyện Châu Đức./.

(Kế hoạch này thay thế Kế hoạch số 1951/KH-UBND ngày 18/5/2020 của UBND huyện Châu Đức)

Nguồn tin: chauduc-brvt.edu.vn