UBND huyện Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng viên chức giáo dục (đợt 2) năm học 2022-2023

10/12/2022

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2020;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định về thẩm quyền quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp của Nhà nước thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

Căn cứ Quyết định số 434/QĐ-SNV ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức năm học 2022-2023 (đợt 2);

Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục (đợt 2) năm học 2022-2023, cụ thể như sau:

1. Nhu cầu tuyển dụng 84 (tám mươi bốn) chỉ tiêu, cụ thể:

– Khối Mầm non: 18 chỉ tiêu;

– Khối Tiểu học: 55 chỉ tiêu;

– Khối Trung học cơ sở: 11 chỉ tiêu;

(Bảng nhu cầu tuyển dụng chi tiết kèm theo).

2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển, thành phần hồ sơ, thời gian, cách thức nộp hồ sơ

2.1. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển vào viên chức phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp và có đủ các điều kiện đăng ký dự tuyển theo quy định Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019; tại Điều 22, Luật Viên chức và Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, gồm:

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, loại hình đào tạo, được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu);

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2.2. Hồ sơ của ngƣời dự tuyển

Mỗi người dự kỳ xét tuyển viên chức được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm cần tuyển dụng.

Nộp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu quy định ghi thông tin đầy đủ, chính xác), văn bằng, chứng chỉ để đối chiếu có phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng, tránh sai sót về tiêu chuẩn chuyên môn; 02 tấm hình 4/6 và 3 bì thư có dán tem, ghi địa chỉ chính xác);

Hình thức nộp: Trực tuyến tại địa chỉ: https://dichvucong.baria-gov.vn. Lưu ý, scan Phiếu đăng ký, văn bằng, chứng chỉ có liên quan; tạm thời chưa nộp hình, bì thư.

Thông báo tuyển dụng và Phiếu đăng ký dự tuyển được đăng tải trên trang thông tin điện tử huyện Châu Đức địa chỉ: http://www.chauduc.baria-vungtau.gov.vn.

2.3. Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Trong thời gian 30 ngày, từ ngày 05 tháng 12 năm 2022 đến ngày 03 tháng 01 năm 2023 (thông báo tuyển dụng công khai trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Báo Bà Rịa-Vũng Tàu và trên trang thông tin điện tử huyện Châu Đức).

3. Hình thức tuyển Xét tuyển.

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

3.1.  Vòng 1:

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, UBND huyện Châu Đức sẽ thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2. Thời gian cụ thể tổ chức vòng 2 được ghi trong thông báo triệu tập thí sinh đối với vị trí giáo viên.

3.2.  Vòng 2:

– Thực hành giảng dạy trực tiếp trên lớp để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

– Thời gian thực hành giảng dạy là 1 tiết trên lớp (thời gian cụ thể của mỗi tiết tùy thuộc vào cấp học).

– Tổ chức thực hành và đánh giá xếp hạng

– Trước ngày tổ chức thực hành ít nhất 05 ngày, Hội đồng xét tuyển tổ chức cho thí sinh dự tuyển bốc thăm nội dung bài giảng thực hành để thí sinh chuẩn bị giáo án cho buổi thực hành (không chấm điểm giáo án).

– Việc chấm điểm thực hành giảng dạy do Ban kiểm tra, sát hạch gồm 03 thành viên chấm độc lập và kết quả cuối cùng là điểm trung bình cộng của 03 thành viên.

– Nội dung tổ chức thực hành: Căn cứ vào tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm cần tuyển dụng ở các vị trí giáo viên mầm non, giáo  viên tiểu học và giáo viên trung học cơ sở.

* Tổ chức phỏng vấn đối với vị trí việc làm Nhân viên (có thông báo sau).

4. Ưu tiên trong tuyển dụng viên chức

4.1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức:

a. Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm tại vòng 2;

b. Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm tại vòng 2;

c. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm tại vòng

4.2. Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng

5. Cách tính điểm

Việc đánh giá xếp hạng giờ dạy thực hành tại vòng 2 thực hiện theo văn bản hướng dẫn đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo từng cấp học, được quy đổi theo thang điểm 100, cụ thể như sau:

 

Cấp học

Khung điểm xếp loại giờ giảng bài thực hành trên lớp
Loại giỏi Loại khá Loại trung Loại kém

bình
Mầm non Từ 85 đến 100 Từ 65 đến

dưới 85

Từ 50 đến

dưới 65

Dưới 50
Tiểu học Từ 90 đến 100 Từ 70 đến

dưới 90

Từ 50 đến

dưới 70

Dưới 50
Trung học cơ sở Từ 85 đến 100 Từ 65 đến

dưới 85

Từ 50 đến

dưới 65

Dưới 50

Nếu thí sinh đạt số điểm như quy định trên, nhưng do khống chế một số yêu cầu, điều kiện không được xếp loại tương ứng sẽ được tính điểm tối đa của mức xếp loại thấp hơn liền kề.

Điểm xét tuyển là điểm thực hành, phỏng vấn tại vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có).

* Đối với nội dung thi phỏng vấn, thang điểm phỏng vấn chi tiết sẽ thông báo sau.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức thực hành Tổ chức thực hành, phỏng vấn tại

các trường học thuộc địa bàn Thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức. Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức có thông báo cụ thể đến các thí sinh đủ điều kiện dự thực hành, phỏng vấn (Vòng 2).

7.  Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

Có kết quả điểm thực hành, phỏng vấn tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm (điểm làm tròn đến 02 số thập phân).

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thực hành, phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thực hành, phỏng vấn (vòng 2) cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được người trúng tuyển thì Chủ tịch UBND huyện quyết định người trúng tuyển.

Trường hợp người trúng tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc người trúng tuyển bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp thì UBND huyện Châu Đức hủy kết quả trúng tuyển và UBND huyện Châu Đức quyết định công nhận kết quả trúng tuyển đối với người dự tuyển có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề so với kết quả tuyển dụng của người trúng tuyển đã bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển.

Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

Sau khi có kết quả trúng tuyển, UBND huyện Châu Đức sẽ có thông báo cụ thể việc cung cấp văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên (nếu có) để hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc UBND huyện Châu Đức phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp thì người trúng tuyển sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển và không được tham gia nộp Phiếu đăng ký dự tuyển trong kỳ tuyển dụng tiếp theo.

8. Kinh phí và lệ phí xét tuyển: thực hiện theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

UBND huyện Châu Đức thông báo đến UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh để biết; đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã-thị trấn trên địa bàn huyện thông báo rộng rãi trong nhân dân để biết.

Thông tin chi tiết được niêm yết tại trụ sở UBND huyện Châu Đức, Phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND các xã – thị trấn hoặc liên hệ Phòng Nội vụ huyện Châu Đức, điện thoại: 0254.3961853; 0254.3963868./.

(Truy cập Trang thông tin điện tử: http://cchc.baria-vungtau.gov.vn/; http://www.chauduc.baria-vungtau.gov.vn./.)

*** Tài liệu đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nhu cầu tuyển dụng

Nguồn tin: chauduc.baria-vungtau.gov.vn