UBND huyện Côn Đảo, Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng công chức hành chính đợt 2 năm 2021

13/10/2021

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 25/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 31/10/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Quy định thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, trong cơ quan Nhà nước thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

Căn cứ Quyết định số 3079/TB-UBND ngày 06/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo năm 2021 (đợt 2);

Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo thông báo nhu cầu tuyển dụng công chức, cụ thể như sau:

1. Nhu cầu tuyển dụng: 03 (ba) chỉ tiêu. (kèm theo bảng nhu cầu chi tiết)

2.  Điều kiện đăng ký dự tuyển

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có đơn đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

– Không cư trú tại Việt Nam;

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

3. Hình thức tuyển dụng: Thực hiện thông qua xét tuyển.

4.  Nội dung xét tuyển

Căn cứ quy định tại Điều 11 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ, nội dung và hình thức xét tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm đã đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng

Vòng 2: Phỏng vấn hoặc thực hành để kiểm tra về kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển. Điểm phỏng vấn và thực hành được tính theo thang điểm 100. Thời gian phỏng vấn/thực hành 30 phút (thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị trước khi phỏng vấn). Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

5. Thời gian và địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu kèm theo Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ) tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính.

Thời gian: Từ ngày 13/10/2021 đến hết ngày 01/11/2021 (trong giờ hành chính, trừ Thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định).

Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo, địa chỉ: Số 28 đường Tôn Đức Thắng, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Trong quá trình lập hồ sơ đăng ký dự xét tuyển nếu có vấn đề gì vướng mắc cần giải thích, đề nghị người đăng ký dự tuyển liên hệ trực tiếp với Phòng Nội vụ – Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Côn Đảo, địa chỉ: Số 28 đường Tôn Đức Thắng, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, điện thoại: 0254.3830.156 (gặp bà Phạm Thị Vân Lam) để được hướng dẫn.

6. Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển (theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ)

Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

7.  Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau:

Có kết quả điểm vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

Có kết quả điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển.

Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

8. Lệ phí xét tuyển

Lệ phí xét tuyển thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Thời gian thu và mức thu cụ thể, Hội đồng tuyển dụng sẽ thông báo sau khi có kết quả vòng 01.

Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo yêu cầu Trưởng Phòng Nội vụ – Lao động – Thương binh và Xã hội, Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch, Chánh Thanh tra huyện, Đội trưởng Đội Bảo vệ Nguồn lợi thủy sản niêm yết công khai thông báo này tại trụ sở cơ quan, đơn vị mình.

Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo rất mong các trường Đại học, Cao đẳng quan tâm, hỗ trợ công tác thông tin, phổ biến rộng rãi đến toàn thể sinh viên được biết về các nội dung tuyển dụng tại Thông báo này.

***** Tài liệu đính kèm:

Nhu cầu tuyển dụng

–  Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển

Phụ lục các chế độ phụ cấp

Nguồn tin: baria-vungtau.gov.vn