UBND huyện Côn Đảo, Bà – Vũng Tàu tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021

13/04/2021

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 24/01/2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về việc ban hành Quy định thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu;

Căn cứ Quyết định số 4029/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc giao số lượng người làm việc hưởng lương từ Ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2021- 2022;

Căn cứ Quyết định số 200/QĐ-UBND ngày 16/03/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo về việc giao chỉ tiêu số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2021-2022;

Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo năm 2021-2022, cụ thể như sau:

1. Tổng nhu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng: 09 chỉ tiêu. (kèm theo bảng nhu cầu chi tiết)

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3.  Điều kiện tuyển dụng

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có đơn đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

4.  Nội dung, hình thức xét tuyển

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2 (theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ).

Vòng 2: Phỏng vấn hoặc thực hành để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển (theo quy định tại Khoản Điều 9 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ).

5.  Cách tính điểm và xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức

a) Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

b) Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

– Có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành đạt từ 50 điểm trở lên.

– Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

– Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

– Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2 theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/09/2020 của Chính phủ.

– Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau

6. Thời gian tổ chức xét tuyển: Kể từ tháng 5/2021.

7. Địa điểm tổ chức xét tuyển: Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo – Số 28 đường Tôn Đức Thắng, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

8. Kinh phí và lệ phí xét tuyển: Thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT- BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

9. Các thông tin về xét tuyển được đăng tải trên: Trang thông tin điện tử huyện Côn Đảo, Trang cải cách hành chính của Sở Nội vụ tỉnh; Báo Bà Rịa – Vũng Tàu và Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện Côn Đảo.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Côn Đảo năm học 2021 – 2022. Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo đề nghị Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xem xét, phê duyệt.

***** Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục chi tiết: 101-KH-UBND-4-7

Nguồn tin: condao.baria-vungtau.gov.vn