UBND huyện Đoan Hùng, Phú Thọ tuyển dụng viên chức năm 2022

17/12/2022

Căn cứ Kế hoạch số 1725/KH-UBND ngày 08/12/2022 của UBND huyện Đoan Hùng về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp, UBND huyện Thông báo về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp như sau:

1. Chỉ tiêu, vị trí việc làm tuyển dụng
Tổng số: 05 chỉ tiêu, trong đó:
– Vị trí việc làm tại Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất: 04 chỉ tiêu.
– Vị trí việc làm tại Trạm Khuyến nông: 01 chỉ tiêu.
2. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển
2.1. Đối tượng, điều kiện và tiêu chuẩn được đăng ký dự tuyển
Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
b) Từ đủ 18 tuổi trở lên.
c) Có Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu);
d) Có lý lịch rõ ràng;
đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển;
e) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;
f) Có trình độ đại học trở lên, chuyên ngành cụ thể như sau:
– Vị trí việc làm tại Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất, chuyên ngành: Quản lý đất đai; Kế toán doanh nghiệp; Kỹ thuật công trình xây dựng; Kiến trúc công trình.
– Vị trí việc làm tại Trạm Khuyến nông, chuyên ngành: Thú y.
2.2. Đối tượng sau đây không được đăng ký dự tuyển
a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.
3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển
Mỗi thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ, gồm các thành phần sau:
– Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu có dán ảnh;
– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền cấp;
– 03 phong bì có dán tem, ghi rõ họ và tên, số điện thoại, địa chỉ người nhận (trường hợp người nhận không phải là người dự tuyển thì cần ghi chú thêm người dự tuyển, vị trí dự tuyển).
– 02 ảnh 3 x 4cm, kiểu ảnh chứng minh nhân dân; có ghi đủ họ và tên, ngày tháng năm sinh phía sau ảnh (ảnh chụp không quá 6 tháng);
Lưu ý:
– Phiếu đăng ký dự tuyển và các giấy tờ kèm theo được đựng trong túi hồ sơ do UBND huyện Đoan Hùng phát hành.
– Thí sinh chịu trách nhiệm về tính trung thực của Phiếu đăng ký dự tuyển, trường hợp khai không trung thực thì bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy bỏ kết quả tuyển dụng.
– Phiếu đăng ký dự tuyển không được tẩy xóa, sửa chữa và người đăng ký dự tuyển phải ký tên vào từng trang của Phiếu đăng ký dự tuyển.
– Người đăng ký dự tuyển không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.
– Khi nộp hồ sơ tuyển dụng, thí sinh nộp cùng bản sao các văn bằng, chứng chỉ (có chứng thực).
– Hồ sơ đăng ký dự tuyển của thí sinh không trả lại sau khi kết thúc kỳ tuyển dụng.

4. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ, lệ phí tuyển dụng
a) Thời gian tiếp nhận hồ sơ:
– Từ ngày 12/12/2022 đến hết ngày 10/01/2023 (trong giờ hành chính các ngày làm việc)
b) Địa điểm phát hành, tiếp nhận hồ sơ: Phòng Nội vụ huyện Đoan Hùng.
Lưu ý: Không tiếp nhận hồ sơ dự tuyển đối với các trường hợp sau
– Hồ sơ đăng ký dự tuyển bị tẩy xóa, không đúng mẫu quy định, không đầy đủ danh mục theo quy định.
– Người dự tuyển không thuộc đối tượng tuyển dụng hoặc không đủ điều kiện đăng ký dự tuyển.
– Người dự tuyển không trực tiếp nộp hồ sơ.
– Người dự tuyển chưa có bằng tốt nghiệp đại học trở lên.
c) Lệ phí dự tuyển: 500.000 đồng/thí sinh
5. Nội dung, hình thức tuyển dụng
a) Hình thức: Xét tuyển
b) Nội dung: Được chia làm 02 vòng, cụ thể như sau:
– Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
– Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
+ Điểm phỏng vấn được chấm theo thang điểm 100.
+ Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.
6. Thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển
– Thời gian: Lịch tổ chức xét tuyển vòng 2 được thông báo trên Trang thông tin điện tử huyện Đoan Hùng và thông báo đến thí sinh dự tuyển.
– Địa điểm: UBND huyện Đoan Hùng.
Các nội dung khác thực hiện theo Kế hoạch số 1725/KH-UBND ngày 08/12/2022 của UBND huyện Đoan Hùng về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp

KẾ HOẠCH
Tuyển dụng viên chức sự nghiệp

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
Căn cứ Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 17/8/2016 của UBND tỉnh Phú Thọ về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Phú Thọ;
Căn cứ Văn bản số 4899/UBND-KGVX ngày 02/12/2022 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc xét tuyển viên chức sự nghiệp;
UBND huyện Đoan Hùng xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
– Tuyển chọn, bổ sung viên chức làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất, Trạm Khuyến nông huyện.
– Người được tuyển dụng phải có đầy đủ các tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ theo chức danh nghề nghiệp cần tuyển.
2. Yêu cầu
– Tổ chức tuyển dụng viên chức phải thực hiện đúng theo các quy định hiện hành của Nhà nước.
– Tuyển dụng viên chức phải đảm bảo nghiêm túc, dân chủ, công khai, công bằng và chất lượng.

II. CHỈ TIÊU, VỊ TRÍ VIỆC LÀM TUYỂN DỤNG
Tổng số: 05 chỉ tiêu, trong đó:
– Vị trí việc làm tại Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất: 04 chỉ tiêu.
– Vị trí việc làm tại Trạm Khuyến nông: 01 chỉ tiêu.
III. ĐIỀU KIỆN, TIỂU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
1. Đối tượng, điều kiện và tiêu chuẩn được đăng ký dự tuyển
Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
b) Từ đủ 18 tuổi trở lên.
c) Có Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu);
d) Có lý lịch rõ ràng;
đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển;
e) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;
f) Có trình độ đại học trở lên, chuyên ngành cụ thể như sau:
– Vị trí việc làm tại Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất, chuyên ngành: Quản lý đất đai; Kế toán doanh nghiệp; Kỹ thuật công trình xây dựng; Kiến trúc công trình.
– Vị trí việc làm tại Trạm Khuyến nông, chuyên ngành: Thú y.
2. Đối tượng sau đây không được đăng ký dự tuyển
a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.
IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ
1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển
Mỗi thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ, gồm các thành phần sau:
– Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu có dán ảnh;
– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền cấp;
– 03 phong bì có dán tem, ghi rõ họ và tên, số điện thoại, địa chỉ người nhận (trường hợp người nhận không phải là người dự tuyển thì cần ghi chú thêm người dự tuyển, vị trí dự tuyển).
– 02 ảnh 3 x 4cm, kiểu ảnh chứng minh nhân dân; có ghi đủ họ và tên, ngày tháng năm sinh phía sau ảnh (ảnh chụp không quá 6 tháng);
Lưu ý:
– Phiếu đăng ký dự tuyển và các giấy tờ kèm theo được đựng trong túi hồ sơ do UBND huyện Đoan Hùng phát hành;
– Thí sinh chịu trách nhiệm về tính trung thực của Phiếu đăng ký dự tuyển, trường hợp khai không trung thực thì bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy bỏ kết quả tuyển dụng.
– Phiếu đăng ký dự tuyển không được tẩy xóa, sửa chữa và người đăng ký dự tuyển phải ký tên vào từng trang của Phiếu đăng ký dự tuyển.
– Người đăng ký dự tuyển không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.
– Hồ sơ đăng ký dự tuyển của thí sinh không trả lại sau khi kết thúc kỳ tuyển dụng.
2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ
a) Thời gian nhận hồ sơ
– Thời hạn tiếp nhận hồ sơ dự tuyển là 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày thông báo tuyển dụng được công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc đăng tải trên Trang thông tin điện tử của huyện.
– Người đăng ký dự tuyển nộp hồ sơ trực tiếp (trong giờ hành chính, trừ thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ).
b) Địa điểm phát hành, nhận hồ sơ: Phòng Nội vụ huyện Đoan Hùng.
3. Không tiếp nhận hồ sơ dự tuyển đối với các trường hợp sau
– Hồ sơ đăng ký dự tuyển bị tẩy xóa, không đúng mẫu quy định, không đầy đủ danh mục theo quy định.
– Người dự tuyển không thuộc đối tượng tuyển dụng hoặc không đủ điều kiện đăng ký dự tuyển.
– Người dự tuyển không trực tiếp nộp hồ sơ.
– Người dự tuyển chưa có bằng tốt nghiệp đại học trở lên.
V. HÌNH THỨC, NỘI DUNG, ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG VÀ XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN
1. Hình thức: Xét tuyển
2. Nội dung: Được chia làm 02 vòng, cụ thể như sau:
– Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
– Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
+ Điểm phỏng vấn được chấm theo thang điểm 100.
+ Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.
3. Ưu tiên trong tuyển dụng viên chức
a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
Lưu ý: Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.
4. Xác định người trúng tuyển
a) Người trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức phải có đủ các điều kiện sau:
– Có kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.
– Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng trong vị trí việc làm cần tuyển dụng thì người có kết quả vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được người trúng tuyển thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng quyết định người trúng tuyển.
c) Người không trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức không được bảo lưu kết quả tuyển dụng cho các kỳ tuyển dụng lần sau.

VI. KINH PHÍ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC XÉT TUYỂN
1. Kinh phí
– Kinh phí tổ chức kỳ tuyển dụng viên chức được thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước và nguồn thu theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
– Lệ phí dự tuyển: 500.000 đồng/thí sinh.
2. Thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển vòng 2
– Thời gian: Lịch tổ chức xét tuyển vòng 2 được thông báo trên Trang thông tin điện tử huyện Đoan Hùng và thông báo đến thí sinh dự tuyển.
– Địa điểm: UBND huyện Đoan Hùng
VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Nội vụ
Là cơ quan thường trực của Hội đồng tuyển dụng viên chức, có trách nhiệm giúp Hội đồng tuyển dụng viên chức tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau:
– Thông báo Kế hoạch này trên Đài PT-TH tỉnh; Trang Thông tin điện tử của huyện;
– Phát hành, tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển;
– Tham mưu, trình Chủ tịch UBND huyện quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng, Ban Giám sát kỳ tuyển dụng viên chức theo quy định của pháp luật.
– Tham mưu cho Hội đồng tuyển dụng thành lập các Ban giúp việc; tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tuyển dụng theo đúng các quy định của pháp luật; tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND huyện kết quả xét tuyển; công bố, phê duyệt kết quả tuyển dụng; giải quyết khiếu nại, tố cáo (nếu có) trong quá trình tổ chức xét tuyển.
– Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị tốt các nội dung; đảm bảo kỳ xét tuyển được thực hiện nghiêm túc, công khai, công bằng, chất lượng và đúng quy định của pháp luật.
– Lập dự toán kinh phí tổ chức kỳ tuyển dụng.
2. Phòng Tài chính – Kế hoạch
Phối hợp với Phòng Nội vụ thẩm định dự toán kinh phí tuyển dụng viên chức, tham mưu trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch.
3. Trung tâm Văn hóa – Thể thao – Du lịch và Truyền thông
Đăng tải, đưa tin, thông báo các thông tin về kế hoạch tuyển dụng viên chức trên Trang thông tin điện tử của huyện và trên sóng phát thanh – truyền hình theo quy định.
Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ với UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) để được hướng dẫn.

Nguồn tin: doanhung.phutho.gov.vn