UBND huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2023

19/09/2023

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm
2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển công chức, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyên công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành quy định về quản lý tô chức bộ máy, biên
chế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người quản lý doanh nghiệp thuộc thẩm quyên quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.

Căn cứ Quyết định số 2557/QĐ-SNV ngày 29 tháng 8 năm 2023 của Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp
giáo dục huyện Dương Minh Châu năm học 2023.

Ủy ban nhân dân huyện Dương Minh Châu thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2023, cụ thể như sau:

I. TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
1. Điều kiện chung
Căn cứ khoản 1, Điều 22 Luật Viên chức, cụ thể: Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
+ Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.
+ Từ đủ 18 tuổi trở lên. Đối với một số lĩnh vực hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, tuổi dự tuyển có thể thấp hơn theo quy định của pháp luật; đồng thời, phải có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật.
+ Có đơn đăng ký dự tuyển.
+ Có lý lịch rõ ràng.
+ Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm.
+ Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.
+ Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.
2. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể
Ngoài việc đảm bảo các điều kiện chung nêu trên, phải đảm bảo các điều kiện cụ thể của từng chức danh nghề nghiệp để tuyển dụng cho từng cấp học, từng vị trí việc làm (chi tiết tại Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 20/7/2023 của Ủy ban nhân dân huyện, được đăng tải trên cổng thông tin điện tử huyện Dương Minh Châu theo địa chỉ: http://duongminhchau.tayninh.gov.vn).
3. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức
– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
II. NHU CẦU TUYỂN DỤNG
– Chỉ tiêu tuyển dụng: 129 chỉ tiêu.
– Số lượng vị trí việc làm cụ thể như sau:
1. Chức danh Giáo viên Mầm non hạng III (Mã số: V.07.02.26): 22 chỉ tiêu.
2. Chức danh Giáo viên Tiểu học hạng III (Mã số V.07.03.29): 42 chỉ tiêu (Giáo viên dạy lớp Tiểu học: 28 chỉ tiêu; Giáo viên dạy Tin học: 03 chỉ tiêu; Giáo viên dạy Mỹ thuật: 03 chỉ tiêu; Giáo viên dạy âm nhạc: 02 chỉ tiêu; Giáo viên dạy tiếng Anh: 05 chỉ tiêu; giáo viên giáo dục thể chất: 01 chỉ tiêu).
3. Chức danh Giáo viên Trung học cơ sở hạng III (Mã số V.07.04.32): 41 chỉ tiêu (Giáo viên dạy Ngữ văn: 09 chỉ tiêu; Giáo viên dạy Toán: 03 chỉ tiêu; Giáo viên dạy Vật lý: 08 chỉ tiêu; Giáo viên dạy Hóa học: 04 chỉ tiêu; Giáo viên dạy Sinh học: 04 chỉ tiêu; Giáo viên dạy Lịch sử: 02 chỉ tiêu; Giáo viên dạy Địa lý: 03 chỉ tiêu; Giáo viên dạy Âm nhạc: 01 chỉ tiêu; Giáo viên dạy Tin học: 02; chỉ tiêu; Giáo viên dạy Mỹ thuật: 01 chỉ tiêu; Giáo viên dạy giáo dục công dân: 01 chỉ tiêu; Giáo viên dạy tiếng Anh: 03 chỉ tiêu).
4. Chức danh Thư viện viên hạng IV (Mã số V.10.02.07): 04 chỉ tiêu.
5. Chức danh Kế toán viên trung cấp (Mã số 06.032): 06 chỉ tiêu.
6. Chức danh Y sĩ hạng IV (V.08.03.07): 08 chỉ tiêu.
7. Chức danh Lưu trữ viên trung cấp (Mã số V.01.02.03): 04 chỉ tiêu.
8. Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên: Giáo viên THPT hạng III (Mã số V.07.05.15): 02 chỉ tiêu (Giáo viên dạy môn Ngữ văn và môn Sinh học).
(Kèm theo danh sách nhu cầu tuyển dụng).

III. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC
1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.
2. Nội dung và hình thức xét tuyển
Thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:
1. Vòng 1
Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
2. Vòng 2
– Hình thức tuyển dụng: Phỏng vấn, thực hành.
– Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
– Thời gian thi: Phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị); Thực hành 90 phút.
– Thang điểm: 100 điểm.
3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển
– Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ) vào một vị trí việc làm. Người đăng ký dự tuyển viên chức phải kê khai đầy đủ, trung thực các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển đến thời điểm nộp phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong phiếu.
– Sau khi có thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển đến UBND huyện (qua phòng Nội vụ) xuất trình văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên (nếu có) và hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
– Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện hồ sơ theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển.
4. Thời gian dự kiến thực hiện tuyển dụng
– Thông báo tuyển dụng: bắt đầu từ ngày 11 tháng 9 năm 2023.
– Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.
– Lập và niêm yết công khai danh sách người có đủ điều kiện dự tuyển (vòng 1); thông báo triệu tập thí sinh tham dự kiểm tra, sát hạch (vòng 2) tại Hội trường A, Ủy ban nhân dân huyện Dương Minh Châu, trước ngày tổ chức xét tuyển tối thiểu là 05 ngày làm việc.
– Địa điểm tiến hành tổ chức kiểm tra, sát hạch: Hội trường A, Ủy ban nhân dân huyện Dương Minh Châu.
– Tháng 11/2023, tiến hành hoàn tất các thủ tục xét tuyển gửi Sở Nội vụ thẩm định, phê duyệt; tiến hành công bố kết quả xét tuyển.
– Tháng 12/2023, triển khai quyết định phân công nhiệm vụ đối với viên chức trúng tuyển và tiến hành ký kết hợp đồng làm việc theo quy định.
IV. THỜI HẠN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
1. Thời hạn
Trong vòng 30 ngày, từ ngày 11/9/2023 đến hết ngày 11/10/2023 (trong giờ hành chính, trừ ngày thứ 7 và chủ nhật).
2. Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển
Thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự tuyển tại Phòng Nội vụ huyện Dương Minh Châu, số 257 đường Nguyễn Chí Thanh, Thị trấn Dương Minh Châu, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Số điện thoại: 0276. 3877.348 (gặp bà Trương Thị Thu Nga).
3. Về phí dự tuyển
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
* Lưu ý: Hội đồng tuyển dụng viên chức không hoàn trả hồ sơ dự tuyển cho thí sinh (kể cả trong trường hợp người dự tuyển không trúng tuyển).
Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển tại một vị trí tuyển dụng.
Trên đây là thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Dương Minh Châu./

***** Đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: duongminhchau.tayninh.gov.vn