UBND huyện Duyên Hải, Trà Vinh tuyển dụng viên chức năm 2023

23/03/2023

UBND huyện Duyên Hải, Trà Vinh tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 08 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: đến hết ngày 14/04/2023

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: duyenhai.travinh.gov.vn