UBND huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức ngành GD&ĐT năm 2022

20/10/2022

Thực hiện Công văn số 15370/UBND-THKH ngày 17/10/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Hoằng Hóa, UBND huyện Hoằng Hóa thông báo về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Hoằng Hóa năm 2022 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 134 người
1.1. Mầm non: 84 giáo viên mầm non hạng III (mã số V.07.02.26)
1.2. Tiểu học: 50 người, trong đó:

– Giáo viên Văn hoá hạng III (mã số V.07.03.29): 25 người
– Giáo viên Tiếng Anh hạng III (mã số V.07.03.29): 07 người
– Giáo viên Thể dục hạng III (mã số V.07.03.29): 05 người
– Giáo viên Mỹ thuật hạng III (mã số V.07.03.29): 03 người
– Giáo viên Tin học hạng III (mã số V.07.03.29): 10 người
2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển
2.1. Đảm bảo theo quy định tại điều 22 Luật viên chức và Điều 5 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ, cụ thể như sau:
– Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
+ Có quốc tịch Việt Nam;
+ Từ đủ 18 tuổi trở lên;
+ Có đơn đăng ký dự tuyển;
+ Có lý lịch rõ ràng;
+ Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm;
+ Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
+ Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
– Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
2.2. Yêu cầu cụ thể của từng vị trí việc làm như sau:
– Vị trí Giáo viên mầm non hạng III: Đảm bảo tiêu chuẩn về chức danh giáo viên mầm non hạng III theo quy định tại Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT ngày
02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường mầm non công lập. Trong đó, yêu cầu có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non trở lên.
– Vị trí Giáo viên tiểu học hạng III: Đảm bảo tiêu chuẩn về chức danh Giáo viên tiểu học hạng III theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TTBGDĐT ngày
02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập. Trong đó, yêu cầu về trình độ đào tạo cụ thể như sau:
+ Giáo viên Văn hoá tiểu học hạng III: có bằng tốt nghiệp cử nhân sư phạm tiểu học trở lên.
+ Giáo viên Tiếng Anh tiểu học hạng III: Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên Tiếng Anh hoặc có bằng cử nhân trở lên chuyên ngành Tiếng Anh và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định tại Thông tư số 11/2021/TT-BGDĐT ngày 05/04/2021 và hướng dẫn tại Công văn số 336/BGDĐTNGCBQLGD ngày 27/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
+ Giáo viên Thể dục tiểu học hạng III: Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên Thể dục hoặc có bằng cử nhân trở lên chuyên ngành Thể dục, thể thao và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định tại Thông tư số 11/2021/TT-BGDĐT ngày 05/04/2021 và hướng dẫn tại Công văn số 336/BGDĐTNGCBQLGD ngày 27/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
+ Giáo viên Mỹ thuật tiểu học hạng III: Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên Mỹ thuật hoặc có bằng cử nhân trở lên chuyên ngành Mỹ thuật và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định tại Thông tư số 11/2021/TT-BGDĐT ngày 05/04/2021 và hướng dẫn tại Công văn số 336/BGDĐTNGCBQLGD ngày 27/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
+ Giáo viên Tin học tiểu học hạng III: Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên Tin học, giáo viên Toán – Tin hoặc có bằng cử nhân trở lên chuyên ngành Tin học, Công nghệ Thông tin và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định tại Thông tư số 11/2021/TT-BGDĐT ngày 05/04/2021 và hướng dẫn tại Công văn số 336/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 27/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3. Hình thức tuyển dụng
Thực hiện việc tuyển dụng thông qua hình thức xét tuyển theo quy định tại Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 6/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi xét tuyển thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Ưu tiên xét trúng tuyển trước đối với người đang hợp đồng lao động theo vị trí việc làm giảng dạy tại cơ sở giáo dục công lập, được Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hoá ký hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội trước ngày 31/12/2015, trong chỉ tiêu biên chế; giáo viên mầm non
đang hợp đồng lao động theo Quyết định 60/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 06/2018/NĐ-CP của Chính phủ; có năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng. Sau khi thực hiện việc xét trúng tuyển trước
đối với các đối tượng nêu trên thì thực hiện việc xét tuyển đến các đối tượng khác theo kết quả điểm từ cao xuống thấp trong phạm vị của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

4. Nội dung xét tuyển
Việc xét tuyển thực hiện theo 2 vòng như sau:
– Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu đảm bảo các điều
kiện thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
– Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm.
Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.
Thời gian chuẩn bị và thực hiện phỏng vấn tối đa là 30 phút cho mỗi thí sinh (Thời gian chuẩn bị của mỗi thí sinh không quá 15 phút)
5. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức
5.1. Đối với đối tượng là giáo viên đang giảng dạy hợp đồng (nêu tại mục 3)
Có kết quả điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên.
Trường hợp số người đạt điểm phỏng vấn từ 50 điểm trở lên nhiều hơn chỉ tiêu tuyển dụng thì người trúng tuyển là người có điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên (nếu có) quy định tại mục 6 của Thông báo này cao hơn lấy theo thứ tự từ
cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
5.2. Đối với các đối tượng còn lại
Nếu còn chỉ tiêu sau khi xét tuyển tại mục 5.1 của từng vị trí tuyển dụng, thì xét tuyển đến các trường hợp còn lại:
Người trúng tuyển phải có đủ các điều kiện sau:
– Có kết quả điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên;
– Có điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên (nếu có) quy định tại mục 6 của
Thông báo này cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu còn lại được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
* Trong trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.
* Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.
6. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức
– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào
kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2;
– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt
nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5,0 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
* Trường hợp người dự thi tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại mục 6 Phương án này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2.
7. Thời gian, địa điểm thu Phiếu đăng ký dự tuyển; Lệ phí xét tuyển
– Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng được công khai trên trang thông tin điện tử của huyện và các
phương tiện thông tin đại chúng. Thời gian thu Phiếu đăng ký dự tuyển trong giờ hành chính các ngày làm việc (trừ các ngày nghỉ lễ, thứ bảy, chủ nhật).
– Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Cơ quan UBND huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hoá
– Lệ phí xét tuyển: thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TTBTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính, dự kiến là 400.000đ/thí sinh.

8. Nội dung ôn tập, thời gian hướng dẫn ôn tập, thời gian tuyển dụng, địa điểm tổ chức phỏng vấn
Thí sinh tham gia dự tuyển tự ôn tập.
Nội dung ôn tập; Thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn: Thông báo sau.
9. Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức
– Chậm nhất là 5 ngày sau ngày nhận được báo cáo kết quả vòng 2 của Hội đồng tuyển dụng, UBND huyện ban hành Quyết định công nhận kết quả xét tuyển và niêm yết công khai kết quả xét tuyển, danh sách dự kiến người trúng tuyển tại trụ sở làm việc và trên trang thông tin điện tử của cơ quan.
– Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày thông báo và niêm yết công khai kết quả tuyển dụng, nếu thí sinh có thắc mắc về kết quả của mình, thí sinh có quyền
gửi đơn đề nghị xem xét kết quả đến Hội đồng tuyển dụng (qua Phòng Nội vụ, cơ quan thường trực Hội đồng xét tuyển).
– Sau khi Sở Nội vụ thẩm định kết quả trúng tuyển, UBND huyện ban hành quyết định và gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển tới người dự tuyển. Nội dung thông báo ghi rõ thời hạn người trúng tuyển phải đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức để xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ dự tuyển theo quy định và ký hợp đồng làm việc.
– Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển và có văn bản báo cáo người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức.
– Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.
– Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định công nhận kết quả trúng tuyển đối với người dự tuyển có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề so với kết quả tuyển dụng của người trúng tuyển đã bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển theo quy định.
10. Yêu cầu về hồ sơ của người trúng tuyển
Sau khi nhận được thông báo trúng tuyển, người trúng tuyển phải trực tiếp mang bản gốc văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển để Hội đồng tuyển dụng kiểm tra, đồng thời nộp 2 bộ hồ sơ tại UBND huyện Hoằng Hóa. Thành phần mỗi bộ hồ sơ gồm:
– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
– Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;
– Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;
– Các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;
– Hộ khẩu thường trú (bản phô tô);
– 02 ảnh 3x 4
Mỗi bộ hồ sơ đựng trong bao bì, bên ngoài ghi đầy đủ các thông tin về số lượng thành phần có trong hồ sơ.
Trên đây là Thông báo về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Hoằng Hóa năm 2022, UBND huyện Hoằng Hóa
thông báo để các cá nhân có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và có nguyện vọng đăng ký tham gia xét tuyển được biết. Mọi chi tiết xin liên hệ với Phòng Nội vụ để được giải đáp (qua ông Nguyễn Hùng Thao, điện thoại: 0912031801 hoặc ông Nguyễn Văn Ngọc,điện thoại: 0914962349).

***** Tệp đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: hoanghoa.gov.vn