UBND huyện Mường Ảng, Điện Biên tuyển dụng công chức năm 2022

11/01/2023

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 31/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
Căn cứ Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 31/5/2010 của UBND tỉnh Điện Biên về việc ban hành quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên;
Căn cứ Quyết định số 6089/QĐ-SNV ngày 26/12/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt phương án tuyển dụng công chức phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Ảng năm 2022.
UBND huyện Mường Ảng thông báo tuyển dụng công chức phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Ảng năm 2022, cụ thể như sau:

1. Số lượng biên chế công chức cần tuyển: 01 biên chế.
2. Số lượng vị trí việc làm thực hiện việc tuyển dụng: 01 vị trí.
3. Điều kiện đăng ký dự tuyển
– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;
– Đủ 18 tuổi trở lên;
– Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;
– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;
– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
– Đáp ứng điều kiện cụ thể của từng vị trí dự tuyển nêu tại mục chỉ tiêu tuyển dụng.
Lưu ý, không nằm trong các trường hợp: Không cư trú tại Việt Nam; Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
4. Ưu tiên trong tuyển dụng
a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm tại vòng 2.
Trường hợp người dự xét tuyển công chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.
5. Phiếu đăng ký dự tuyển:
Phiếu đăng ký dự tuyển công chức (theo Mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ).
6. Hình thức, nội dung xét tuyển; thời gian và địa điểm xét tuyển
6.1. Hình thức tuyển dụng công chức: Tuyển dụng công chức thông qua hình thức xét tuyển.
6.2. Nội dung xét tuyển công chức:
Xét tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:
– Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
– Vòng 2:
+ Phỏng vấn để kiểm tra về kiến thức, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
+ Thời gian phỏng vấn 30 phút (thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị trước khi phỏng vấn)
+ Thang điểm phỏng vấn: 100 điểm.
Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn ở vòng 2.
6.3. Thời gian và địa điểm xét tuyển: Sẽ thông báo tới thí sinh biết tại Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2.
Lưu ý: Việc tuyển dụng công chức thông qua xét tuyển được thực hiện đối với từng nhóm đối tượng sau đây:
– Cam kết tình nguyện làm việc từ 05 năm trở lên ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;
– Người học theo chế độ cử tuyển theo quy định của Luật giáo dục, sau khi tốt nghiệp về công tác tại địa phương nơi cử đi học;
– Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng.
7. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức
7.1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau:
a) Có kết quả điểm vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;
b) Có kết quả điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại mục 3 này (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
7.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại điểm b mục 5.1 này bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển.
7.3. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.
8. Thời gian, địa chỉ và địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển, số điện thoại của bộ phận phân công tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển
8.1. Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển là 30 ngày: Từ ngày 30/12/2022 đến hết ngày 17/02/2023 (Nhận phiếu đăng ký dự tuyển trong giờ hành chính của các ngày làm việc; không nhận phiếu đăng ký dự tuyển vào các ngày thứ bẩy, chủ nhật hằng tuần và các ngày nghỉ tết dương lịch, nghỉ tết Nguyên đán năm 2023).
8.2. Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, UBND huyện Mường Ảng (Người đăng ký dự tuyển công chức nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính).
8.3. Số điện thoại của cơ quan tổ chức cán bộ giúp người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng: 02153 865 873.
8.4. Lệ phí dự tuyển viên chức: Theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT- BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính.
9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 chỉ tiêu (Có Phụ lục chi tiết kèm theo).
Trên đây là Thông báo tuyển dụng công chức phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Ảng năm 2022 của UBND huyện Mường Ảng.

***** Tệp đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: muongang.dienbien.gov.vn