UBND huyện Na Rì, Bắc Kạn tiếp nhận viên chức về công tác tại huyện năm 2021

05/07/2021

Căn cứ Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc UBND tỉnh Bắc Kạn;

Căn cứ Văn bản số 2061/UBND-NCPC ngày 13 tháng 4 năm 2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc tiếp nhận công chức, viên chức;

Căn cứ nhu cầu thực tế sử dụng viên chức năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Na Rì thông báo tiếp nhận viên chức về công tác tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân huyện Na Rì như sau:

I. CHỈ TIÊU TIẾP NHẬN: Tổng số chỉ tiêu tiếp nhận là 18 chỉ tiêu, trong đó:

1.  Giáo viên Mầm non: 02 chỉ tiêu

+ 01 chỉ tiêu (tiếp nhận từ ngày 01/8/2021);

+ 01 chỉ tiêu (tiếp nhận từ ngày 01/9/2021);

2. Giáo viên (Cơ bản) Tiểu học: 03 Chỉ tiêu (tiếp nhận từ ngày 01/8/2021);

3.  Giáo viên THCS: 13 chỉ tiêu

+ 05 giáo viên Toán – Tin: tiếp nhận từ ngày 01/8/2021 (gồm các giáo viên có bằng ĐHSP Toán – Tin hoặc ĐHSP Toán có bằng CĐSP Toán – Tin hoặc ĐHSP Tin có bằng CĐSP Toán – Tin);

+ 01 giáo viên Toán – Lý: tiếp nhận từ ngày 01/8/2021;

+ 05 giáo viên Văn – GDCD, Văn – Địa, Văn – Sử: Tiếp nhận từ ngày 01/8/2021 (Gồm các giáo viên có bằng ĐH sư phạm Văn – GDCD, Văn – Địa, Văn – Sử hoặc ĐHSP Văn có bằng CĐSP Văn – GDCD, Văn – Địa, Văn – Sử).

+ 02 Giáo viên Văn – Sử: tiếp nhận từ ngày 01/10/2021;

II.   ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN TIẾP NHẬN

1. Điều kiện chung

– Bảo đảm các điều kiện, tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ, chức danh nghề nghiệp của vị trí việc làm cần tiếp nhận.

– Được sự nhất trí cho chuyển công tác của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền (Bằng văn bản) theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

– Có sức khỏe tốt; có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức tốt; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

– Trong quá trình công tác không bị xử lý kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên. Trong năm liền kề thời điểm xin chuyển công tác (Kết quả đánh giá, phân loại viên chức cuối năm của cấp có thẩm quyền tính đến thời điểm tiếp nhận) được đánh giá, phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

2.  Hồ sơ tiếp nhận

Mỗi viên chức, công chức đăng ký đề nghị tiếp nhận nộp 02 bộ hồ sơ, mỗi bộ gồm các giấy tờ được sắp xếp theo thứ tự sau:

– Đơn xin chuyển công tác có ý kiến của Thủ trưởng đơn vị nơi công tác;

– Công văn đồng ý cho viên chức chuyển công tác của UBND cấp huyện;

– Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C-BNV/2008 của Bộ Nội vụ có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị (trong thời hạn 1 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ);

– Giấy khai sinh (Bản sao);

– Bằng tốt nghiệp THPT, Bằng chuyên môn (Bản sao; nếu viết bằng tiếng nước ngoài thì phải có bản dịch tiếng Việt theo quy định), các chứng chỉ (nếu có);

– Các bản sao Quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm ngạch, Quyết định lương hiện hưởng và phiếu đánh giá phân loại viên chức (có chứng thực);

– Giấy khám sức khoẻ (Do bệnh viện, trung tâm Y tế cấp huyện và tương đương trở lên cấp, có giá trị trong 6 tháng);

– Bản tự thuật thành tích từ khi tuyển dụng cho đến thời điểm xin chuyển công tác (Có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị);

– Bản sao các Quyết định khen thưởng, bằng khen, giấy khen (nếu có);

– Sổ hộ khẩu gia đình (có chứng thực).

– Mỗi bộ hồ sơ được đựng trong túi hồ sơ có ghi rõ địa chỉ liên hệ và số điện thoại; hồ sơ sau khi thẩm định không đủ điều kiện để thực hiện quy trình tiếp nhận sẽ không hoàn trả lại.

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN

1. Phương thức tiếp nhận: Viên chức có nhu cầu xin chuyển công tác trực tiếp nộp hồ sơ cho bộ phận tiếp nhận; không nhận hồ sơ do người khác nộp

2. Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính, từ ngày ban hành thông báo đến 16 giờ 30 phút ngày 15 tháng 7 năm

3. Địa điểm tiếp nhận: Phòng Nội vụ huyện Na Rì, địa chỉ: tổ nhân dân Pàn Bái, thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn.

Trên đây là thông báo tiếp nhận viên chức về công tác tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân huyện Na Rì.

Nguồn tin: nari.gov.vn