UBND huyện Như Thanh, Thanh Hóa tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã

20/11/2023

Thực hiện Kế hoạch số 257/KH-UBND ngày 05/9/2023 của UBND huyện Như Thanh về tuyển dụng và bổ nhiệm chức danh công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã trên địa bàn huyện Như Thanh năm 2023; Công văn số 16897/UBND-THKH ngày 08/11/2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận kế hoạch tuyển dụng Chỉ huy trưởng Quân sự xã thuộc huyện Như Thanh; Công văn số 2756/SNV-CCVC ngày 10/11/2023 của Sở Nội vụ Thanh Hóa về việc hướng dẫn tuyển dụng Chỉ huy trưởng Quân sự xã thuộc UBND huyện Như Thanh. Ủy ban nhân dân huyện Như Thanh thông báo tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã, huyện Như Thanh năm 2023 với các nội dung như sau:

1. Số lượng tuyển dụng
Tổng số: 03 người, cụ thể:
– Chỉ huy trưởng Quân sự xã Mậu Lâm: 01 người;
– Chỉ huy trưởng Quân sự xã Phú Nhuận: 01 người;
– Chỉ huy trưởng Quân sự xã Yên Thọ: 01 người.
2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển
a) Điều kiện, tiêu chuẩn chung: Đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Khoản 1, Điều 36 Luật Cán bộ, công chức; Điều 4 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 và Điều 7 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023.
b) Yêu cầu cụ thể của vị trí việc làm như sau:
– Đảm bảo tiêu chuẩn cụ thể của Chỉ huy trưởng Quân sự xã theo Khoản 1, Điều 10 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/202 và Khoản 3, Điều 17 Thông tư liên tịch số 01/2013/TTLT-BNV-BQP ngày 10/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng và mục 3, chương I; điểm 1, mục III, chương II, Quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý, ban hành kèm theo Quyết định 665-QĐ/HU ngày 10/10/2019 của Ban Thường vụ Huyện uỷ huyện Như Thanh. Trong đó, yêu cầu về trình độ chuyên môn có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở trở lên; có bằng trung cấp lý luận chính trị trở lên; Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên.
– Thuộc nguồn quy hoạch chức danh được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
– Là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ cấp xã hoặc đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn để bổ sung Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ cấp xã sau khi tuyển dụng, cụ thể gồm: Là Đảng viên chính thức Đảng Cộng sản Việt Nam; thuộc nguồn quy hoạch nhân sự BCH Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
III. PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
1. Phương thức nộp Phiếu đăng ký dự tuyển
Người đăng ký dự tuyển công chức Chỉ huy trưởng Quân sự nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu chính Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức kèm theo lệ phí xét tuyển tạm thu 500.000đ/thí sinh (theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/01/2021 của Bộ Tài chính) về phòng Nội vụ, UBND huyện Như Thanh.
2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển
Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 21/11/2023 đến hết ngày 20/12/2023.
Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Phòng Nội vụ, UBND huyện Như Thanh. Địa chỉ số 588 Khu phố Vĩnh Long 1, Thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa. Số điện thoại: 02373.557.139.
IV. PHƯƠNG THỨC TUYỂN DỤNG
1. Hình thức tuyển dụng
Thực hiện việc xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Quân sự theo quy định tại Điều 10, Điều 11, Điều 12 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP và Điều 7 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP; Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 22/02/2022 của UBND tỉnh Thanh Hoá ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa quản lý.
2. Nội dung xét tuyển
Việc xét tuyển được thực hiện theo 2 vòng như sau:
a) Vòng 1
Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
b) Vòng 2
Phỏng vấn để kiểm tra về kiến thức, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100. Thời gian phỏng vấn 30 phút (thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị trước khi phỏng vấn). Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.
3. Ưu tiên trong tuyển dụng
– Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển:
+ Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
+ Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
+ Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
– Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.
4. Xác định người trúng tuyển
– Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau:

+ Có kết quả điểm vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;
+ Có kết quả điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
– Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển;
– Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.
5. Thời gian, địa điểm xét tuyển
Thời gian, địa điểm xét tuyển: Hội đồng tuyển dụng sẽ thông báo cụ thể tại Thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2.
Thông báo này được đăng tải trên Báo Thanh Hóa; Trang thông tin điện tử của huyện; niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện, UBND các xã, thị trấn; thông báo trên Đài Truyền thanh-Truyền hình huyện, Đài truyền thanh các xã, thị trấn và gửi đến tất cả các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện./.

Nguồn tin: nhuthanh.thanhhoa.gov.vn