UBND huyện Quảng Xương, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức ngành GD&ĐT năm 2022

30/11/2022

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Thông tư số 6/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
Căn cứ Công văn số 17196/UBND-THKH ngày 17/11/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Xương;
Căn cứ Kế hoạch số 227/KH-UBND ngày 04/10/2022 của UBND huyện Quảng Xương về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Xương;
Thực hiện Phương án số 24/PA-UBND ngày 28/11/2022 của UBND huyện Quảng Xương về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Xương, UBND huyện Quảng Xương thông báo:

1. Số lượng giáo viên tuyển dụng: 198 người.
2. Vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp cần tuyển dụng:
a) Giáo viên khối mầm non: 100 người; trong đó:
– Giáo viên mầm non hạng III (mã số V.07.02.26): 100 người.
b) Giáo viên khối tiểu học: 98 người. Trong đó:
– Giáo viên Văn hóa hạng III (mã số V.07.03.29): 69 người;
– Giáo viên Thể dục hạng III (mã số V.07.03.29): 03 người;
– Giáo viên Mỹ thuật hạng III (mã số V.07.03.29): 03 người;
– Giáo viên Tiếng Anh hạng III (mã số V.07.03.29): 10 người;
– Giáo viên Tin học hạng III (mã số V.07.03.29): 13 người.

3. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển.
3.1. Điều kiện tiêu chuẩn chung:
Đảm bảo theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ, cụ thể như sau:
– Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
+ Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
+ Từ đủ 18 tuổi trở lên;
+ Có đơn đăng ký dự tuyển;
+ Có lý lịch rõ ràng;
+ Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm, kế hoạch tuyển dụng;
+ Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
+ Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm, kế hoạch tuyển dụng.
– Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
3.2. Yêu cầu cụ thể của từng vị trí việc làm như sau:
a) Giáo viên mầm non hạng III: đảm bảo tiêu chuẩn trình độ đào tạo của chức danh giáo viên mầm non hạng III theo quy định tại Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong cơ sở giáo dục mầm non công lập. Trong đó yêu cầu có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non trở lên. Trường hợp đối với giáo viên đang làm hợp đồng lao động theo vị trí việc làm giảng dạy tại cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn huyện Quảng Xương, đã có thời gian ký hợp đồng lao động làm công việc giảng dạy có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội trước ngày 31/12/2015, trong chỉ tiêu biên chế, có năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng thì yêu cầu có bằng tốt nghiệp từ trung cấp sư phạm giáo dục mầm non trở lên theo hướng dẫn tại Công văn số 336/BGDĐTNGCBQLGD ngày 27/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
b) Giáo viên tiểu học:
Đảm bảo tiêu chuẩn trình độ đào tạo của chức danh giáo viên tiểu học hạng III theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập. Trong đó, yêu cầu về trình độ đào tạo cụ thể như sau:
– Giáo viên Văn hoá tiểu học: có bằng tốt nghiệp cử nhân sư phạm tiểu học trở lên.
– Giáo viên Thể dục tiểu học: có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo sư phạm Thể dục.
– Giáo viên Mỹ thuật tiểu học: có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo sư phạm Mỹ thuật hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành Mỹ thuật, chuyên ngành Thiết kế đồ họa, Thiết kế công nghiệp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 và hướng dẫn tại Công văn số 336/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 27/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
– Giáo viên Tiếng Anh tiểu học: có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo sư phạm Tiếng Anh.
– Giáo viên Tin học tiểu học: có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo sư phạm Tin học hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành Tin học hoặc Công nghệ thông tin và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 và hướng dẫn tại Công văn số 336/BGDĐT- NGCBQLGD ngày 27/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
4. Thời gian, địa điểm thu Phiếu đăng ký dự tuyển; Lệ phí xét tuyển
4.1. Nộp Phiếu đăng ký dự tuyển: Người đăng ký dự tuyển nộp 02 Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ tại điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính (có mẫu kèm theo).
4.2. Thời gian, địa điểm thu Phiếu đăng ký dự tuyển:
– Thời gian thu Phiếu đăng ký dự tuyển: trong giờ hành chính, từ ngày 01/12/2022 đến hết ngày 30/12/2022.
– Địa điểm thu Phiếu đăng ký dự tuyển: tại Phòng Nội vụ, UBND huyện Quảng Xương.
4.3. Lệ phí xét tuyển: thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính, tạm thu 400.000đ/thí sinh.
5. Hình thức tuyển dụng
Thực hiện việc tuyển dụng thông qua hình thức xét tuyển theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 6/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi xét tuyển thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. Trong đó:
Ưu tiên xét trúng tuyển trước đối với người đang làm hợp đồng lao động theo vị trí việc làm giảng dạy tại cơ sở giáo dục công lập, được Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương ký hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội trước ngày 31/12/2015, trong chỉ tiêu biên chế; giáo viên mầm non đang hợp đồng lao động theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 06/2018/NĐ-CP của Chính phủ; có năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng. Sau khi thực hiện việc xét trúng tuyển trước đối với các đối tượng nêu trên thì thực hiện việc xét tuyển đến các đối tượng khác theo kết quả điểm từ cao xuống thấp trong phạm vi của vị trí việc làm cần tuyển dụng.
Cụ thể, xét tuyển thực hiện theo 2 vòng như sau:
– Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
– Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.
Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100. Thời gian phỏng vấn 30 phút cho mỗi thí sinh.
6. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức
Người trúng tuyển phải có đủ các điều kiện sau:
– Có kết quả điểm phỏng vấn (vòng 2) đạt từ 50 điểm trở lên;
– Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Mục 6 của Phương án này (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
* Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm phỏng vấn (vòng 2) cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.
* Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.
7. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức
– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
* Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại Mục 7 thông báo này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.
8. Địa điểm, thời gian xét tuyển: sẽ có thông báo sau.
UBND huyện, Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Xương sẽ đăng tải mọi thông tin liên quan trên “Cổng thông tin điện tử huyện Quảng Xương tại địa chỉ: https://quangxuong.thanhhoa.gov.vn”; đề nghị các tổ chức, cá nhân và người đăng ký dự tuyển thường xuyên cập nhật để nắm bắt thông tin và thực hiện.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ với phòng Nội vụ huyện Quảng Xương theo số điện thoại 0237.862.4567, Di động 0915.145.333 – 0985.711.555 để được thông tin, giải đáp.

PHƯƠNG ÁN
Tuyển dụng viên chức ngành
Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Xương

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Thông tư số 6/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ về ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp hạng viên chức giảng dạy trong các trường mầm non công lập; Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp hạng viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập;
Căn cứ Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 22/2/2022 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc ban hành quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa quản lý; Quyết định số 5438/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa về giao biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022 của các sở, cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố; Quyết định số 3027/QĐ-UBND ngày 08/9/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa về giao bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục mầm non và phổ thông công lập của tỉnh Thanh Hóa năm 2022;
Căn cứ Công văn số 17196/UBND-THKH ngày 17/11/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Xương;
Căn cứ Kế hoạch số 227/KH-UBND ngày 04/10/2022 của UBND huyện Quảng Xương về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Xương.
UBND huyện Quảng Xương xây dựng Phương án tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Xương như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Xương phải đảm bảo tuyển dụng viên chức có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức, chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
2. Việc tổ chức tuyển dụng viên chức phải thực hiện đúng theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 6/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.
II. NỘI DUNG
1. Số lượng giáo viên tuyển dụng: 198 người
2. Vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp cần tuyển dụng:
a) Giáo viên khối mầm non: 100 người; trong đó:
– Giáo viên mầm non hạng III (mã số V.07.02.26): 100 người.
b) Giáo viên khối tiểu học: 98 người. Trong đó:
– Giáo viên Văn hóa hạng III (mã số V.07.03.29): 69 người;
– Giáo viên Thể dục hạng III (mã số V.07.03.29): 03 người;
– Giáo viên Mỹ thuật hạng III (mã số V.07.03.29): 03 người;
– Giáo viên Tiếng Anh hạng III (mã số V.07.03.29): 10 người;
– Giáo viên Tin học hạng III (mã số V.07.03.29): 13 người.
3. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển.
3.1. Điều kiện tiêu chuẩn chung:
Đảm bảo theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ, cụ thể như sau:
– Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
+ Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
+ Từ đủ 18 tuổi trở lên;
+ Có đơn đăng ký dự tuyển;
+ Có lý lịch rõ ràng;
+ Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm, kế hoạch tuyển dụng;
+ Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
+ Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm, kế hoạch tuyển dụng.
– Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
3.2. Yêu cầu cụ thể của từng vị trí việc làm như sau:
a) Giáo viên mầm non hạng III: đảm bảo tiêu chuẩn trình độ đào tạo của chức danh giáo viên mầm non hạng III theo quy định tại Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập. Trong đó yêu cầu có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non trở lên. Trường hợp đối với giáo viên đang làm hợp đồng lao động theo vị trí việc làm giảng dạy tại cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn huyện Quảng Xương, đã có thời gian ký hợp đồng lao động làm công việc giảng dạy có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội trước ngày 31/12/2015, trong chỉ tiêu biên chế, có năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng thì yêu cầu có bằng tốt nghiệp từ trung cấp sư phạm giáo dục mầm non trở lên theo hướng dẫn tại Công văn số 336/BGDĐTNGCBQLGD ngày 27/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
b) Giáo viên tiểu học: đảm bảo tiêu chuẩn trình độ đào tạo của chức danh giáo viên tiểu học hạng III theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập. Trong đó, yêu cầu về trình độ đào tạo cụ thể như sau:
– Giáo viên Văn hoá tiểu học: có bằng tốt nghiệp cử nhân sư phạm tiểu học trở lên.
– Giáo viên Thể dục tiểu học: có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo sư phạm Thể dục.
– Giáo viên Mỹ thuật tiểu học: có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo sư phạm Mỹ thuật hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành Mỹ thuật, chuyên ngành Thiết kế đồ họa, Thiết kế công nghiệp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 và hướng dẫn tại Công văn số 336/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 27/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
– Giáo viên Tiếng Anh tiểu học: có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo sư phạm Tiếng Anh.
– Giáo viên Tin học tiểu học: có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo sư phạm Tin học hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành Tin học hoặc Công nghệ thông tin và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 và hướng dẫn tại Công văn số 336/BGDĐT- NGCBQLGD ngày 27/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Hình thức tuyển dụng
Thực hiện việc tuyển dụng thông qua hình thức xét tuyển theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 6/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi xét tuyển thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. Trong đó:
Ưu tiên xét trúng tuyển trước đối với người đang làm hợp đồng lao động theo vị trí việc làm giảng dạy tại cơ sở giáo dục công lập, được Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương ký hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội trước ngày 31/12/2015, trong chỉ tiêu biên chế; giáo viên mầm non đang hợp đồng lao động theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 06/2018/NĐ-CP của Chính phủ; có năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng. Sau khi thực hiện việc xét trúng tuyển trước đối với các đối tượng nêu trên thì thực hiện việc xét tuyển đến các đối tượng khác theo kết quả điểm từ cao xuống thấp trong phạm vi của vị trí việc làm cần tuyển dụng.
Cụ thể, xét tuyển thực hiện theo 2 vòng như sau:
– Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
– Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.
Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100. Thời gian phỏng vấn 30 phút cho mỗi thí sinh.

5. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức
Người trúng tuyển phải có đủ các điều kiện sau:
– Có kết quả điểm phỏng vấn (vòng 2) đạt từ 50 điểm trở lên;
– Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Mục 6 của Phương án này (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
* Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm phỏng vấn (vòng 2) cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.
* Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.
6. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức
– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
* Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại Mục 6 Phương án này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.
7. Thời gian, địa điểm thu Phiếu đăng ký dự tuyển; Lệ phí xét tuyển
– Thời gian thu Phiếu đăng ký dự tuyển: Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển trong giờ hành chính, từ ngày 01/12/2022 đến hết ngày 30/12/2022.
– Địa điểm: tại Phòng Nội vụ, UBND huyện Quảng Xương.
– Lệ phí xét tuyển: thực hiện theo quy định tại Thông tư 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức, dự kiến 400.000đ/thí sinh.
8. Nội dung ôn tập, thời gian hướng dẫn ôn tập, thời gian tuyển dụng, địa điểm tổ chức phỏng vấn
– Thí sinh tham gia dự tuyển tự ôn tập.
– Nội dung ôn tập; Thời gian phỏng vấn: Sẽ có thông báo sau.
– Địa điểm tổ chức phỏng vấn: Dự kiến tại Trường THCS Nguyễn Du, thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.
9. Hội đồng tuyển dụng.
Hội đồng tuyển dụng gồm có 7 thành viên, bao gồm:
+ Chủ tịch Hội đồng là Chủ tịch UBND huyện;
+ Phó Chủ tịch Hội đồng là Trưởng phòng Nội vụ;
+ Ủy viên kiêm thư ký HĐ là lãnh đạo hoặc chuyên viên phòng Nội vụ;
+ Các ủy viên Hội đồng xét tuyển là đại diện lãnh đạo, chuyên viên phòng Nội vụ, phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị có liên quan đến việc tổ chức tuyển dụng.
Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

10. Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức
– Sau khi hoàn thành vòng 2 theo quy định, chậm nhất 05 ngày làm việc, Hội đồng tuyển dụng phải báo cáo người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức xem xét, công nhận kết quả tuyển dụng.
– Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận kết quả tuyển dụng, Hội đồng tuyển dụng thông báo công khai trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng và gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký. Nội dung thông báo phải ghi rõ thời hạn người trúng tuyển phải đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng.
11. Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng
Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng.
Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển.
Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng thông báo công khai trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.
Trường hợp người được tuyển dụng viên chức không đến ký hợp đồng làm việc và nhận việc trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức hủy bỏ quyết định tuyển dụng.
Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức xem xét quyết định việc trúng tuyển đối với người dự tuyển có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề so với kết quả tuyển dụng của người trúng tuyển đã bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển theo quy định.
Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề mà bằng nhau thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.
12. Yêu cầu về hồ sơ của người trúng tuyển
Sau khi nhận được thông báo trúng tuyển, người trúng tuyển phải trực tiếp mang bản gốc văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển để Hội đồng tuyển dụng kiểm tra, đồng thời nộp 2 bộ hồ sơ tại Phòng Nội vụ huyện Quảng Xương. Thành phần mỗi bộ hồ sơ gồm:
– Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp;
– Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;
– Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 6/5/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;
– Các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;
– Hộ khẩu thường trú (bản phô tô);
– 02 ảnh 3x 4.
Mỗi bộ hồ sơ đựng trong bao bì, bên ngoài ghi đầy đủ các thông tin về số lượng thành phần có trong hồ sơ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Để tổ chức thực hiện tốt Phương án tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Xương, đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, khách quan, công bằng, chất lượng, hiệu quả, đúng pháp luật và đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh trong tuyển dụng, UBND huyện giao cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ sau:
1. Hội đồng tuyển dụng.
Căn cứ chỉ tiêu, số lượng được tuyển dụng, Hội đồng tuyển dụng chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn thông báo công khai chỉ tiêu, đối tượng, tiêu chí, quy trình cho đối tượng tham gia tuyển dụng; chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện tuyển dụng theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước, các quy định tại Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 6/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi xét tuyển thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.
2. Phòng Nội vụ
– Là cơ quan thường trực Hội đồng xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Xương;
– Chủ trì phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện thành lập Hội đồng xét tuyển;
– Tham mưu cho Chủ tịch Hội đồng xét tuyển thành lập Ban giám sát, Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển, Ban kiểm tra sát hạch và tổ giúp việc;
– Chịu trách nhiệm thông báo chỉ tiêu, điều kiện, tiêu chuẩn, thành phần hồ sơ, các mẫu hồ sơ, lệ phí, thời gian tổ chức xét tuyển tại trụ sở, cổng thông tin điện tử UBND huyện, Đài truyền hình tỉnh Thanh Hóa, Trung tâm Văn hóa thông tin – Thể thao và Du lịch huyện; tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng, lệ phí xét tuyển, kiểm tra và tổng hợp danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển;
– Chủ trì tổng hợp điểm xét tuyển theo quy định trình Hội đồng xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Xương.
– Chủ trì phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị có liên quan tham mưu giúp UBND huyện và Hội đồng xét tuyển viên chức chuẩn bị đầy đủ các nội dung, văn bản, tài liệu phục vụ cho công tác xét tuyển.
– Chủ trì phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu cho cho Chủ tịch UBND huyện phân công người trúng tuyển về các trường học theo vị trí việc làm tuyển dụng.
– Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng xét tuyển giao nhiệm vụ.
3. Phòng Giáo dục và Đào tạo.
– Phối hợp với phòng Nội vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho UBND huyện và Hội đồng xét tuyển viên chức chuẩn bị đầy đủ các nội dung, văn bản, tài liệu, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện và các điều kiện làm việc khác bảo đảm cho việc tổ chức xét tuyển được thực hiện thuận lợi theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.
– Phối hợp với phòng Nội vụ tham mưu cho cho Chủ tịch UBND huyện phân công người trúng tuyển về các trường học theo vị trí việc làm tuyển dụng.
– Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng xét tuyển giao nhiệm vụ.
4. Phòng Tài chính – Kế hoạch.
– Phối hợp với phòng Nội vụ trong việc tham mưu cho UBND huyện chuẩn bị các điều kiện về kinh phí phục vụ công tác tuyển dụng;
– Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng xét tuyển giao nhiệm vụ.
5. Văn Phòng HĐND – UBND huyện.
– Phối hợp với phòng Nội vụ, các đơn vị có liên quan chuẩn bị đầy đủ các điều kiện làm việc của Hội đồng; thông báo lịch làm việc và các tài liệu liên quan trên cổng thông tin điện tử của huyện;
– Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng xét tuyển giao nhiệm vụ.
6. Công an huyện: bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn khu vực tổ chức phỏng vấn trong thời gian thực hiện xét tuyển.
7. Đối với các phòng, ban, ngành, cơ quan đơn vị liên quan: căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm tuyên truyền về kế hoạch tuyển dụng viên chức huyện Quảng Xương đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan, công bằng, chất lượng, hiệu quả, đúng pháp luật.
Trên đây là Phương án tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Xương. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, cá nhân phản ánh về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) để được xem xét, giải quyết.

***** Tệp đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: quangxuong.thanhhoa.gov.vn