UBND huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức ngành GD&ĐT đợt 2 năm 2022

23/12/2022

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
Căn cứ Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp hạng viên chức giảng dạy trong các trường mầm non công lập; Thông tư 02/2021/TT- BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp hạng viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập; Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp hạng viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập;
Căn cứ Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 22/02/2022 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức viên chức thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa quản lý;
Căn cứ Quyết định số 5438/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa về giao biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022 của các sở, cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện thị xã, thành phố; Quyết định số 3027/QĐ-UBND ngày 08/9/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa về giao bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục mầm non và phổ thông công lập của tỉnh Thanh Hóa năm 2022;
Sau khi rà soát nhu cầu biên chế sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm học 2022-2023, cân đối chỉ tiêu biên chế được UBND tỉnh giao năm 2022 so với số người làm việc trong biên chế hiện có đến nay, Ủy ban nhân dân huyện Thiệu Hóa xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thiệu Hóa đợt 2 năm 2022, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Tuyển chọn được những người có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, về chuyên môn, nghiệp vụ; nắm vững chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực giáo dục và đào tạo;
Bổ sung số lượng người làm việc theo chỉ tiêu biên chế được giao;
Đảm bảo về cơ cấu, số lượng người làm việc theo vị trí việc làm và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định.
2. Yêu cầu
Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp, số lượng người làm việc được giao và quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp công lập;
Đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, khách quan, đúng pháp luật và đảm bảo tính cạnh tranh;
Người được tuyển dụng phải đảm bảo đủ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp, hạng chức danh nghề nghiệp cần tuyển và đáp ứng các yêu cầu của vị trí việc làm;
Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thẩm quyền tuyển dụng viên chức.
II. XÁC ĐỊNH CHỈ TIÊU SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC ĐƯỢC TUYỂN DỤNG
1. Số lượng người làm việc được giao năm 2022
Theo Quyết định số 5438/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa về giao biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022 và Quyết định số 3027/QĐ-UBND ngày 08/9/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa về giao bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục mầm non và phổ thông công lập của tỉnh Thanh Hóa năm 2022, biên chế sự nghiệp giáo dục huyện Thiệu Hóa được giao năm 2022 là 1.715 người, trong đó:
– Bậc mầm non: 562 biên chế;
– Cấp tiểu học: 641 biên chế;
– Cấp trung học cơ sở (THCS): 489 biên chế;
– Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên (GDNN- GDTX): 23 biên chế.
2. Số lượng người làm việc hiện có
2.1. Tổng biên chế hiện có là 1.648 người. Trong đó:
– Số biên chế hiện có mặt đến 01/10/2022: 1.627 người; Chia theo từng cấp học như sau:
– Bậc mầm non: 488 biên chế;
– Cấp tiểu học: 583 biên chế;
– Cấp THCS: 556 biên chế;
– Trung tâm GDNN-GDTX: 21 biên chế.
2.2. Lao động hợp đồng theo Nghị định số 06/2018/NĐ-CP (sau khi tuyển dụng): 0 người.
3. Số lượng biên chế còn thiếu so với tỉnh giao (sau khi đã cân đối thừa, thiếu giữa các cấp học)
Tổng số biên chế còn thiếu so với tỉnh giao 67 người, cụ thể:
– Bậc học mầm non: Biên chế còn thiếu 74 người;
– Cấp tiểu học: Biên chế còn thiếu 58 người;
– Cấp THCS: Biên chế còn dư 67 người;
– Trung tâm GDNN- GDTX: Biên chế còn thiếu 02 người.
4. Nhu cầu tuyển dụng: 67 (sáu mươi bảy) người, cụ thể:
– Giáo viên mầm non hạng III (mã số V.07.02.26): 48 người
– Giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29): 19 người, trong đó:
+ Giáo viên Văn hóa: 13 người;
+ Giáo viên Tiếng anh: 05 người;
+ Giáo viên Tin học: 01 người.


III. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN DỰ TUYỂN
1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung
Đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 22, Luật viên chức và Điều 5 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
2. Yêu cầu cụ thể của vị trí việc làm như sau
2.1. Đối với giáo viên mầm non: Đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của chức danh nghề nghiệp Giáo viên mầm non hạng III – mã số V.07.02.26 theo quy định tại Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập; trong đó về trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non trở lên.
2.2. Đối với giáo viên tiểu học: Đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của chức danh nghề nghiệp Giáo viên tiểu học hạng III – mã số V.07.03.29 theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục tiểu học công lập; trong đó về trình độ chuyên môn:
– Giáo viên Văn hóa tiểu học: Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học.
– Giáo viên Tiếng anh tiểu học: Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên Tiếng anh hoặc có bằng cử nhân Tiếng anh và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên Tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 11/2021/TT-BGDĐT ngày 05/4/2021 hoặc theo Công văn số 336/BGDĐT-.NGCBQLGD ngày 27/01/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

IV. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, HỒ SƠ DỰ TUYỂN
1. Về hình thức tuyển dụng
Thực hiện việc xét tuyển viên chức theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.
Trong đó, ưu tiên xét trúng tuyển trước các đối tượng đang làm hợp đồng lao động theo vị trí việc làm giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập, đã được Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa ký hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội làm chuyên môn, nghiệp vụ tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn huyện trước ngày 31/12/2015, trong chỉ tiêu biên chế; người đang hợp đồng lao động theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 06/2018/NĐ-CP của Chính phủ; có năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.
Sau khi thực hiện việc xét trúng tuyển trước đối với các đối tượng nêu trên, nếu vẫn còn chỉ tiêu tuyển dụng thì thực hiện việc xét tuyển đến các đối tượng khác theo kết quả điểm từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu tuyển dụng của vị trí việc làm.
2. Nội dung xét tuyển viên chức
Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:
2.1. Vòng 1
Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
2.2. Vòng 2
– Hình thức, nội dung: Phỏng vấn kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển phù hợp với tính chất hoạt động nghề nghiệp và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
– Thời gian phỏng vấn 30 phút/thí sinh đăng ký dự tuyển.
– Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.
– Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.
3. Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển
– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.
4. Hồ sơ dự tuyển
Theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (có hướng dẫn cụ thể trong Thông báo tuyển dụng sau khi Kế hoạch được phê duyệt).
5. Thời gian thực hiện tuyển dụng
Thực hiện sau khi có văn bản chấp thuận chủ trương tuyển dụng của UBND tỉnh Thanh Hóa.
6. Lệ phí xét tuyển
Thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Nội vụ
– Tham mưu cho UBND huyện ban hành Thông báo tuyển dụng ngay sau khi có văn bản chấp thuận chủ trương tuyển dụng của UBND tỉnh;
– Thông báo rộng rãi, công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về số lượng, đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng và cử công chức tiếp nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển theo quy định;
– Chủ trì, phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu cho UBND huyện thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức và Ban Giám sát kỳ xét tuyển; tham mưu thành lập các ban giúp việc, ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển, ban đề thi, ban kiểm tra sát hạch, các bộ phận phục vụ, bảo vệ;
– Chủ trì, phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND huyện và Hội đồng xét tuyển tổ chức, thực hiện quy trình tuyển dụng theo Kế hoạch tuyển dụng;
– Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND huyện, Hội đồng xét tuyển giao.
2. Phòng Giáo dục và Đào tạo
– Phối hợp với phòng Nội vụ thành lập Hội đồng xét tuyển, Ban Giám sát kỳ xét tuyển, các ban giúp việc, ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển, ban đề thi, ban kiểm tra sát hạch, các bộ phận phục vụ, bảo vệ;
– Phối hợp phòng Nội vụ và với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho UBND huyện và Hội đồng xét tuyển tổ chức, thực hiện quy trình tuyển dụng theo Kế hoạch tuyển dụng;
– Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND huyện, Hội đồng xét tuyển giao.
3. Văn phòng HĐND và UBND huyện
Phối hợp với phòng Nội vụ, phòng Giáo dục và Đào tạo và các phòng liên quan chuẩn bị đầy đủ các điều kiện làm việc của Hội đồng xét tuyển, thông báo chỉ tiêu, điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng, lịch làm việc và các tài liệu liên quan của kỳ xét tuyển trên trang thông tin điện tử của huyện và trên thông tin báo chí theo quy định.
Trên đây là Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thiệu Hóa đợt 2 năm 2022.

Nguồn tin: thieuhoa.thanhhoa.gov.vn