UBND huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2023-2024

25/05/2023

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 Về việc ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh chức danh nghề nghiệp viên chức;
Căn cứ Quyết định số 09/2023/QĐ-UBND ngày 03/03/2023 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành quy định phân cấp tuyển dụng, sử dụng, nâng bậc lương và phụ cấp thâm niên vượt khung đối với viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Căn cứ Quyết định số 2562/QĐ-UBND ngày 12/5/2023 của UBND huyện Xuyên Mộc về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc UBND huyện Xuyên Mộc năm học 2023-2024.
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc thông báo việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc UBND huyện Xuyên Mộc năm học 2023-2024 như sau:

1. Tiêu chuẩn và điều kiện đăng ký dự tuyển
a. Điều kiện đăng ký dự tuyển:
Người đăng ký dự tuyển vào viên chức phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp và có đủ các điều kiện đăng ký dự tuyển theo quy định Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019; tại Điều 22, Luật Viên chức và Nghị định số 115/2020/NĐ- CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, gồm:
– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; Từ đủ 18 tuổi trở lên.
– Có đơn đăng ký dự tuyển;
– Có lý lịch rõ ràng;
– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;
– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.
b. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
2. Nhu cầu tuyển dụng: 66 (Sáu mươi sáu) chỉ tiêu. Trong đó:
– Bậc Mầm non: 19 chỉ tiêu (giáo viên 18, nhân viên kế toán 01).
– Bậc Tiểu học: 36 chỉ tiêu (giáo viên 31, nhân viên kế toán 05).
– Bậc Trung học cơ sở: 11 chỉ tiêu (giáo viên 10, nhân viên kế toán 01).
(Chi tiết phụ lục kèm theo)
3. Hình thức tuyển dụng: xét tuyển.

4. Nội dung và hình thức xét tuyển
Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, Hội đồng tuyển dụng sẽ thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2.
Thời gian cụ thể tổ chức vòng 2 được ghi trong thông báo triệu tập thí sinh.
a. Vòng 2:
– Đối với thí sinh dự tuyển vị trí giáo viên: Thực hành bằng hình thức dạy 01 tiết học trên lớp (thời gian dạy mỗi tiết theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo). Nội dung tiết dạy theo từng vị trí giáo viên dự tuyển và theo chương trình học thực tế tại thời điểm tổ chức thực hành.
Trước ngày tổ chức thực hành ít nhất 05 ngày, Hội đồng xét tuyển tổ chức cho thí sinh dự tuyển bốc thăm nội dung bài giảng thực hành để thí sinh chuẩn bị giáo án cho buổi thực hành (không chấm điểm giáo án).
– Đối với thí sinh dự tuyển vị trí nhân viên: Phỏng vấn trực tiếp.
Thời gian phỏng vấn là 30 phút (trước khi phỏng vấn, thí sinh có không quá 15 phút chuẩn bị). Thí sinh bốc thăm chọn đề phỏng vấn ngay trước khi phỏng vấn.
Hình thức, nội dung, thời gian và địa điểm thực hành, phỏng vấn: Hội đồng tuyển dụng viên chức sẽ có thông báo cụ thể sau.
– Điểm thực hành, phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.
c. Không thực hiện phúc khảo đối với điểm phỏng vấn, thực hành.
5. Ưu tiên trong xét tuyển
a. Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển:
– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trường Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiệm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
b. Trường hợp người thi tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên theo điều này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất.
6. Xác định người trúng tuyển: Thực hiện theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ:
a. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện
sau:
– Có kết quả điểm xét tuyển vòng 2 quy định tại Khoản 2 Mục IV nêu trên đạt
từ 50 điểm trở lên.
– Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
b. Trường hợp có 02 người trở lên có tổng số điểm theo quy định tại Điểm a Khoản 4 này bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm xét tuyển vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện quyết định người trúng tuyển.
c. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.
7. Về đăng ký dự tuyển
a. Mỗi người dự tuyển được đăng ký vào 01 vị trí việc làm cần tuyển dụng.
Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ). Người đăng ký dự tuyển phải kê khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển. Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển (nếu trúng tuyển), thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.
b. Hình thức nộp Phiếu đăng ký dự tuyển: Nộp trực tuyến.
Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển qua Cổng thông dịch vụ công tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn.
c. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển
Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: từ ngày 18/5/2023 đến hết ngày 16/6/2023 (trong giờ hành chính, trừ Thứ bảy, Chủ nhật và ngày lễ).
8. Việc thông tin số lượng người đăng ký và thay đổi nguyện vọng đăng ký dự tuyển
Để tạo điều kiện cho thí sinh được biết, tham khảo và lựa chọn vị trí đăng ký dự tuyển một cách khách quan nhằm tránh trường hợp thí sinh đăng ký tập trung quá nhiều vào một đơn vị; đồng thời tạo điều kiện cho thí sinh tham gia dự tuyển có nhiều cơ hội trúng tuyển và đảm bảo tuyển đủ viên chức theo chỉ tiêu cần tuyển dụng. Việc thông tin số lượng người đăng ký dự tuyển và thay đổi nguyện vọng đăng ký dự tuyển, rút hồ sơ đăng ký dự tuyển được thực hiện như sau:
a. Việc thông tin số lượng người đã đăng ký dự tuyển vào từng vị trí việc làm cần tuyển dụng do Phòng Nội vụ cập nhật và niêm yết công khai tại địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển và trên Trang thông tin điện tử của huyện, địa chỉ: http://xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn ít nhất 03 lần trong thời gian nhận hồ sơ; trong đó lần cuối cùng phải được niêm yết trước ngày kết thúc nhận hồ sơ dự tuyển 01 ngày.
b. Việc thay đổi nguyện vọng đăng ký dự tuyển: phải do thí sinh đăng ký dự tuyển trực tiếp thực hiện tại nơi nộp hồ sơ và thí sinh được thay đổi nguyện vọng đăng ký dự tuyển tối đa 01 lần trong khoảng thời gian nhận hồ sơ dự tuyển.
c. Việc rút hồ sơ đăng ký dự tuyển: phải do thí sinh đăng ký dự tuyển trực tiếp thực hiện tại nơi nộp hồ sơ trong thời gian nhận hồ sơ dự tuyển; không thực hiện việc cho rút hồ sơ dự tuyển sau khi hết thời gian tiếp nhận.
9. Lệ phí xét tuyển
– Mức thu lệ phí xét tuyển: Theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
– Mức thu và thời gian thu sẽ thông báo cụ thể cho thí sinh sau khi Hội đồng tuyển dụng thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển.
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương được biết và đề nghị thông báo rộng rãi đến người dân được biết và đăng ký dự tuyển (nếu có nhu cầu).
Thông tin chi tiết được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc, các đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc UBND huyện Xuyên Mộc, UBND các xã, thị trấn và trên Trang thông tin điện tử http://xuyenmoc.baria- vungtau.gov.vn. Chi tiết xin liên hệ Phòng Nội vụ huyện Xuyên Mộc – trụ sở UBND huyện Xuyên Mộc, số 151 QL 55, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu; Điện thoại: 02543.772304.

***** Đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn