UBND Thành phố Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức Y tế năm 2022

09/08/2022

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ các Thông tư liên tịch: số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Bác sĩ, Bác sĩ y học dự phòng, Y sĩ; số 27/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Dược; Thông tư 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ Y tế sửa đổi quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế;

Căn cứ các Công văn: số 3069/UBND-NC2 ngày 10/6/2022 của UBND tỉnh về việc tuyển dụng viên chức thành phố Hà Tĩnh năm 2022; số 3910/UBND- NC2 ngày 20/7/2022 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh trình độ chuyên môn tại vị trí việc làm Y sĩ của Trạm Y tế cấp xã; Ủy ban nhân dân thành phố thông báo tuyển dụng viên chức Y tế năm 2022, như sau:

I.   CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

1. Số chỉ tiêu

Trung tâm Y tế thành phố: 01 chỉ tiêu Bác sỹ y học dự phòng;

Trạm Y tế cấp xã: 02 chỉ tiêu Bác sỹ; 01 chỉ tiêu Y sỹ; 01 chỉ tiêu Dược.

2.  Vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp:

 

TT

 

Đơn vị

 

VTVL cần tuyển

Số chỉ tiêu cần tuyển Hạng chức danh nghề nghiệp Mã số chức danh nghề nghiệp
 

1

Trung tâm Y tế  

Bác sỹ Y học dự phòng

 

01

 

III

 

V.08.02.06

 

 

2

 

Trạm y tế cấp xã

 

Bác sỹ

 

02

 

III

 

V.08.01.03

 

Y sỹ

 

01

 

IV

 

V.08.03.07

 

Dược

 

01

 

IV

 

V.08.08.23

II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1.  Tiêu chuẩn

– Tiêu chuẩn chung: Thực hiện theo quy định của Luật Viên chức 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức năm 2019;

– Tiêu chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ: Thực hiện theo các Thông tư liên tịch: số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Bác sĩ, Bác sĩ y học dự phòng, Y sĩ; số 27/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Dược; Thông tư 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ Y tế sửa đổi quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế.

Về Trình độ chuyên môn cụ thể như sau:

+ Chức danh nghề nghiệp Bác sĩ y học dự phòng hạng III, mã số V.08.02.06: Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa hoặc bác sĩ chuyên ngành y học dự phòng trở lên;

+ Chức danh nghề nghiệp Bác sỹ hạng III, mã số V.08.01.03: Tốt nghiệp bác sĩ trở lên;

+ Chức danh nghề nghiệp Y sỹ hạng IV, mã số V.08.03.07: Tốt nghiệp Y sỹ trình độ trung cấp;

+ Chức danh nghề nghiệp Dược hạng IV, mã số V.08.08.23: Tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành Dược trở lên;

Về Trình độ Ngoại ngữ, Tin học: có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm.

2.  Điều kiện đăng ký dự tuyển:

Thực hiện theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức, cụ thể: Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm.

3.  Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

III.   HÌNH THỨC, NỘI DUNG VÀ ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG

1. Hình thức và nội dung tuyển dụng:

Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

Nội dung tuyển dụng: Theo Điều 11, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

2.  Ưu tiên trong tuyển dụng

Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển:

Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng

Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng

IV.  ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Phiếu đăng ký dự tuyển:

Người dự tuyển viên chức trực tiếp nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ) tại địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính; người đăng ký dự tuyển phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu dự tuyển.

2.    Thời gian, địa điểm nộp phiếu đăng ký dự tuyển, địa điểm tuyển dụng:

Thời gian nộp Phiếu đăng ký dự tuyển: 30 ngày, bắt đầu từ ngày 08/8/2022 (Lưu ý: Khi đăng ký dự tuyển, thí sinh nộp kèm 03 phong bì có dán tem và ghi sẵn địa chỉ người nhận).

Địa điểm nộp phiếu đăng ký dự tuyển: Phòng Nội vụ, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh (số 72, đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh).

Thời gian, địa điểm tổ chức tuyển dụng:

Thời gian: Dự kiến tháng 11/2022.

Địa điểm: UBND thành phố sẽ thông báo sau bằng văn bản.

Thông báo này được đăng tải trên Báo Hà Tĩnh, Cổng thông tin điện tử thành phố; phát sóng trên hệ thống truyền thanh thành phố; niêm yết công khai tại Trụ sở làm việc của UBND thành phố và nơi tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển.

Trong quá trình điền thông tin trong phiếu đăng ký dự tuyển nếu có vấn đề chưa rõ, đề nghị người đăng ký dự tuyển liên hệ với UBND thành phố (qua phòng Nội vụ, số điện thoại: 0914409991/0915443998) để được hướng dẫn.

***** Tài liệu đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: baohatinh.vn