UBND tỉnh Cao Bằng tuyển dụng viên chức y tế năm 2021

05/04/2021

UBND tỉnh Cao Bằng tuyển dụng viên chức y tế năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 202 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 05/04/2021 đến hết ngày 20/05/2021

– Địa điểm: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng, tòa nhà Bưu điện tỉnh Cao Bằng, số 58 đường Hoàng Đình Giong, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND tỉnh Cao Bằng tuyển dụng viên chức y tế năm 2021 UBND tỉnh Cao Bằng tuyển dụng viên chức y tế năm 2021

UBND tỉnh Cao Bằng tuyển dụng viên chức y tế năm 2021 UBND tỉnh Cao Bằng tuyển dụng viên chức y tế năm 2021 UBND tỉnh Cao Bằng tuyển dụng viên chức y tế năm 2021

UBND tỉnh Cao Bằng tuyển dụng viên chức y tế năm 2021 UBND tỉnh Cao Bằng tuyển dụng viên chức y tế năm 2021 UBND tỉnh Cao Bằng tuyển dụng viên chức y tế năm 2021 UBND tỉnh Cao Bằng tuyển dụng viên chức y tế năm 2021

UBND tỉnh Cao Bằng tuyển dụng viên chức y tế năm 2021 UBND tỉnh Cao Bằng tuyển dụng viên chức y tế năm 2021 UBND tỉnh Cao Bằng tuyển dụng viên chức y tế năm 2021 UBND tỉnh Cao Bằng tuyển dụng viên chức y tế năm 2021

*****Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục chi tiết: thông báo-6-18

– Phiếu đăng ký dự tuyển: Mau phieu tuyen dung viên chức

Nguồn tin: sonoivu.caobang.gov.vn