UBND tỉnh Hưng Yên tuyển dụng công chức năm 2020

24/09/2020

Căn cứ Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 17/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thi tuyển công chức tỉnh Hưng Yên năm 2020

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo tuyển dụng công chức tỉnh Hưng Yên năm 2020, cụ thể như sau:

I. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ THI TUYỂN CÔNG CHỨC

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức

a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

– Đủ 18 tuổi trở lên;

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển, có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

– Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

– Không cư trú tại Việt Nam;

– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

2. Tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển công chức

a) Tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển ở vị trí việc làm yêu cầu ngạch chuyên viên:

– Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, có ngành, chuyên ngành đào tạo bảo đảm theo đúng nhu cầu và vị trí việc làm đăng ký dự tuyển;

– Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

– Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương (hoặc có chứng chỉ tin học trình độ A, B, C có giá trị sử dụng tương đương với chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản).

b) Tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển ở vị trí việc làm yêu cầu ngạch cán sự:

– Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên, có ngành, chuyên ngành đào tạo bảo đảm theo đúng nhu cầu và vị trí việc làm đăng ký dự tuyển;

– Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

– Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương (hoặc có chứng chỉ tin học trình độ A, B, C có giá trị sử dụng tương đương với chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản).

II. CHỈ TIÊU, SỐ LƯỢNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM CẦN TUYỂN THEO TỪNG NGẠCH CÔNG CHỨC

Tổng số chỉ tiêu thi tuyển công chức năm 2020 là 107 chỉ tiêu, cụ thể như sau:

– Khối sở, ngành tỉnh: 38 chỉ tiêu (tương ứng với 36 vị trí việc làm ở ngạch chuyên viên).

– Khối Ủy ban nhân dân cấp huyện: 69 chỉ tiêu (68 chỉ tiêu tương ứng với 39 vị trí việc làm ở ngạch chuyên viên và 01 chỉ tiêu tương ứng với 01 vị trí việc làm ở ngạch cán sự).

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

III. TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC

1. Phiếu đăng ký dự tuyển công chức và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức

a) Người đăng ký dự tuyển công chức nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu chính bằng dịch vụ thư bảo đảm chuyển phát nhanh 01 Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Thông báo này tại trụ sở Cơ quan Sở Nội vụ Hưng Yên, số 6, đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

b) Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển công chức vào 01 vị trí việc làm tại 01 cơ quan sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố có chỉ tiêu biên chế công chức cần tuyển dụng. Trường hợp thí sinh đăng ký dự tuyển vào 02 vị trí việc làm trở lên hoặc vào 02 cơ quan trở lên sẽ bị loại bỏ tên trong danh sách dự thi công chức. Người đăng ký dự tuyển công chức phải kê khai đầy đủ các thông tin theo yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin kê khai trong Phiếu đăng ký dự tuyển.

c) Sau khi có thông báo công nhận kết quả trúng tuyển công chức, người trúng tuyển phải đến cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức (hoặc giao  Sở Nội vụ thực hiện) để xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, bảng kết quả học tập, giấy tờ chứng minh đối tượng ưu tiên (nếu có),… theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định.

d) Trường hợp người trúng tuyển công chức không hoàn thiện đầy đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức phát hiện người trúng tuyển công chức sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển.

2. Thời gian tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển

Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển là 30 ngày, kể từ ngày 21/9/2020 đến hết ngày 20/10/2020 (trong giờ hành chính các ngày làm việc).

3. Địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển

Địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển: Tại trụ sở Cơ quan Sở Nội vụ Hưng Yên, số 6, đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

4. Phí dự thi

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức. Trường hợp thí sinh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi và đã nộp phiếu đăng ký dự thi, phí dự thi tuyển nhưng không dự thi sẽ không được hoàn trả phí dự thi.

Tài liệu và đề thi công chức tỉnh

IV. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN VÀ THANG ĐIỂM THI

Thi tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

1. Vòng 1: Thi trắc nghiệm được thực hiện trên máy vi tính hoặc thi trắc nghiệm trên giấy.

a) Nội dung thi trắc nghiệm gồm ba phần:

Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút.

Phần II: Ngoại ngữ 30 câu hỏi là một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định. Thời gian thi 30 phút. Đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là ngoại ngữ thì người dự tuyển không phải thi ngoại ngữ tại vòng 1.

Phần III: Tin học 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút. Đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là tin học thì người dự tuyển không phải thi tin học tại vòng 1.

Trường hợp vòng 1 tổ chức thi trên máy vi tính thì nội dung trắc nghiệm không có phần thi tin học.

b) Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau:

– Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

– Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

c) Miễn phần thi tin học (vòng 1) đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, hoặc tin học hoặc toán – tin trở lên.

d) Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi quy định tại điểm a mục 1 Phần VI Kế hoạch này, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2 theo quy định.

2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

a) Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

b) Hình thức thi: Thi viết.

c) Thời gian thi: 180 phút.

d) Thang điểm: 100 điểm.

Ngoài các nội dung thông báo trên, các nội dung khác về thi tuyển công chức tỉnh Hưng Yên năm 2020 được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 17/9/2020 của UBND tỉnh về việc thi tuyển công chức tỉnh Hưng Yên năm 2020.

Thông báo này được đăng toàn văn trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Hưng Yên (http://hungyen.gov.vn), Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, Báo Hưng Yên và được niêm yết công khai tại trụ sở Sở Nội vụ. Các thông tin liên quan đến kỳ thi sẽ được cập nhật thường xuyên trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Hưng Yên để các thí sinh có thể tra cứu kịp thời. Mọi thắc mắc liên hệ với Sở Nội vụ (điện thoại 0321.3864.356) để được giải đáp.

*****Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục chi tiết

– Phiếu đăng ký dự tuyển

>>>>>Xem thêm: UBND tỉnh Hưng Yên thi tuyển công chức tỉnh năm 2020

Nguồn tin: sonv.hungyen.gov.vn