UBND TP.Bà Rịa ban hành Kế hoạch tuyển dụng chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2021

25/06/2021

Kế hoạch số 166/KH-UBND v/v Thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo trực thuộc UBND thành phố Bà Rịa năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 12 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 28/06/2021 đến hết ngày 26/07/2021

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: