UBND TP. Đồng Xoài, Bình Phước tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2024

02/02/2024

Căn cứ Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 20/01/2022 của UBND tỉnh Bình Phước về ban hành Quy định về phân cấp thẩm quyền quản lý tổ chức bộ máy và tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước;
Căn cứ Quyết định số 2135/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND tỉnh Bình Phước về việc giao số lượng hợp đồng lao động làm việc ở vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung thuộc lĩnh vực sự nghiệp giáo dục năm học 2023-2024 và lĩnh vực sự nghiệp y tế năm 2024;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố tại Tờ trình số 105/TTr-PGDĐT ngày 23/01/2024 và Trưởng phòng Nội vụ thành phố tại Tờ trình số 126/TTr-PNV ngày 30/01/2024,
Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Xoài thông báo về nhu cầu hợp đồng lao động đối với giáo viên, nhân viên để bố trí tại các trường học công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, cụ thể như sau:

1. Số lượng và nhu cầu:
1.1. Số lượng: 114 chỉ tiêu, trong đó: Mầm non: 21 chỉ tiêu; tiểu học: 81 chỉ tiêu; trung học cơ sở: 12 chỉ tiêu.
1.2. Nhu cầu cụ thể:
a) Mầm non: 21 giáo viên.
b) Tiểu học: 81 giáo viên, chi tiết theo bảng dưới đây:

 

Tổng số

Giáo viên

tiểu học

Giáo viên tiếng

Anh

Giáo viên

Tin học

Giáo viên Thể dục Giáo viên mỹ

thuật

Giáo viên Âm

nhạc

81 53 05 08 08 04 03

c) Trung học cơ sở: 12 chỉ tiêu. Trong đó: 11 giáo viên và 01 nhân viên văn thư, chi tiết theo bảng dưới đây:

 

Tổng số

Giáo viên môn Toán Giáo viên môn Hóa Giáo viên môn Sinh Giáo viên môn Tin học Giáo viên môn Ngữ văn Giáo viên môn Lịch sử Giáo viên môn địa lý Giáo viên môn Âm nhạc Nhân viên văn thư
12 02 01 02 01 02 01 01 01 01

2. Yêu cầu về trình độ
– Đối với giáo viên Mầm non: Có trình độ cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non trở lên.
– Đối với giáo viên Tiểu học: Có trình độ cử nhân sư phạm giáo dục tiểu học trở
lên.
– Đối với giáo viên Tiếng anh: Có trình độ cử nhân sư phạm tiếng Anh trở lên
hoặc Cử nhân ngôn ngữ Anh (có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm).
– Đối với giáo viên các bộ môn khác (Tin học, Thể dục, Mỹ thuật, Âm nhạc…) phải có trình độ cử nhân sư phạm trở lên hoặc cử nhân chuyên ngành (có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm).
– Đối với nhân viên văn thư: Có trình độ Trung cấp văn thư hoặc Trung cấp kế toán trở lên (để phân công kiêm nhiệm thủ quỹ).
Ưu tiên giáo viên trẻ, giáo viên dạy giỏi, giáo viên có năng lực dạy học song ngữ, giáo viên có kỹ năng ứng dụng Công nghệ thông tin và tiếng Anh tốt.

3. Thời gian, địa điểm phát hành, tiếp nhận hồ sơ và thành phần hồ sơ:
3.1. Thời gian, địa điểm phát hành hồ sơ: Hồ sơ hợp đồng lao động được phát hành tại Phòng Nội vụ thành phố Đồng Xoài từ ngày ra Thông báo này đến hết ngày đến hết ngày 20/02/2024.
3.2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Hồ sơ được tiếp nhận tại Phòng Nội vụ thành phố từ ngày 10/02/2024 đến hết ngày 29/02/2024.
3.3. Thành phần hồ sơ hợp đồng lao động:
(1) Đơn xin hợp đồng lao động đối với giáo viên (theo mẫu).
(2) Lý lịch gia đình và bản thân (lý lịch 08 trang có xác nhận của chính quyền địa phương).
(3) Giấy khám sức khỏe của cơ quan y tế có thẩm quyền, có giá trị trong vòng 03 tháng kể từ ngày khám sức khỏe.
(4) Bản sao Văn bằng, chứng chỉ THPT, chuyên môn, nghiệp vụ (có chứng thực).
(5) Bản sao Bảng điểm của văn bằng chuyên môn cao nhất (có chứng thực).
(6) Bản sao Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân (có chứng thực).
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Trên đây là Thông báo về việc nhu cầu hợp đồng lao động đối với giáo viên, nhân viên để bố trí tại các trường học công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Xoài, Ủy ban nhân thành phố thông báo rộng rãi đến các cơ quan, đơn vị, trường học, cơ sở đào tạo và các cá nhân được biết./.

Nguồn tin: dongxoai.binhphuoc.gov.vn