UBND TP. Hồng Ngự, Đồng Tháp tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục năm học 2023 – 2024

18/09/2023

Căn cứ Quyết định số 1696/QĐ-UBND-HC ngày 28 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồng Ngự, về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục thành phố Hồng Ngự, năm học 2023 – 2024.
Ủy ban nhân dân thành phố Hồng Ngự thông báo tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục thành phố Hồng Ngự, năm học 2023 – 2024, cụ thể như sau:

I. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG
Tổng số viên chức cần tuyển cho ngành Giáo dục thành phố Hồng Ngự năm học 2023 – 2024: 75 viên chức, gồm các vị trí việc làm theo chức danh nghề nghiệp, như sau: (Có Phụ lục chỉ tiêu tuyển dụng chi tiết kèm theo)
II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
1. Điều kiện đăng ký dự tuyển
a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
– Từ đủ 18 tuổi trở lên;
– Có đơn đăng ký dự tuyển;
– Có lý lịch rõ ràng;
– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;
– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng
a) Đối với giáo viên Mầm non hạng III – Mã số V.07.02.26: Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm giáo dục Mầm non trở lên.
b) Đối với giáo viên Tiểu học hạng III – Mã số V.07.03.29: Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
c) Đối với giáo viên Trung học cơ sở hạng III – Mã số V.07.04.32: Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
d) Vị trí Thư viện viên hạng III – Mã số V.10.02.06: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành thông tin – thư viện. Trường hợp tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thông tin – thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp.
e) Vị trí Nhân viên thiết bị – Mã số: V.07.07.20: Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Công nghệ thiết bị trường học (hoặc có bằng tốt nghiệp Cao đẳng các chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc làm thiết bị, thí nghiệm ở trường trung học: Vật lý, Hoá học, Sinh học) trở lên.
f) Vị trí Lưu trữ viên – Mã số: V.01.02.02: Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên ngành lưu trữ. Trường hợp tốt nghiệp đại học trở lên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ lưu trữ do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp ngành lưu trữ.
g) Vị trí Kế toán viên – Mã số 06.031: Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.
h) Vị trí Y sĩ (hạng IV) – Mã số: V.08.03.07
+ Tốt nghiệp Y sĩ trình độ trung cấp, có chứng chỉ hành nghề do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp.
+ Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 (A1) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với vị trí việc làm có yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;
+ Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG, ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN, XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN
1. Nội dung, hình thức tuyển dụng
– Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện bằng hình thức: Xét tuyển.
– Nội dung xét tuyển được thực hiện theo 02 vòng, cụ thể như sau:
* Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
* Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.
– Hình thức thi: Phỏng vấn.
– Nội dung phỏng vấn: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
– Thời gian phỏng vấn: 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).
– Thang điểm phỏng vấn: 100 điểm.
* Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi Vòng 2.
2. Ưu tiên trong tuyển dụng
a) Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển:
– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm Vòng 2;
– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 05 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
b) Trường hợp người dự thi xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên theo quy định trong thông báo này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.
3. Xác định người trúng tuyển
Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:
a) Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.
b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên theo quy định được nêu trong Thông báo này (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
c) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển thì người có kết quả điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.
d) Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.
4. Nội dung phỏng vấn Vòng 2, bao gồm các văn bản sau:
a) Giáo viên Mầm non hạng III – Mã số V.07.02.26
– Thông tư số 23/2010/TT-BGDĐT ngày 22/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, ban hành Quy định về Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi.
– Thông tư số 48/2011/TT-BGDĐT ngày 25/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, ban hành Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non.
– Thông tư số 26/2018/TT-BGDDT ngày 08/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.
b) Giáo viên Tiểu học hạng III – Mã số V.07.03.29
– Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, ban hành quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.
– Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, ban hành quy định đánh giá học sinh Tiểu học.
– Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập.
c) Giáo viên Trung học cơ sở hạng III – Mã số V.07.04.32
– Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, ban hành quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.
– Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, ban hành Quy chế đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông.
– Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập.
d) Thư viện viên hạng III – Mã số V.10.02.06
– Luật Thư viện ngày 21 tháng 11 năm 2019.
– Nghị định số 93/2020/NĐ-CP ngày 18/8/2020 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều Luật Thư viện.
– Thông tư số 16/2022/TT-BGDĐT ngày 22/11/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông.
e) Nhân viên thiết bị
– Nhân viên thiết bị cấp Tiểu học
+ Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, về việc ban hành Điều lệ trường Tiểu học
+ Thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, về việc ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học.
– Nhân viên thiết bị – Mã số: V.07.07.20 cấp Trung học cơ sở
+ Thông tư số 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, về việc ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở.
+ Thông tư số 21/2022/TT-BGDĐT ngày 28/12/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức thiết bị, thí nghiệm trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập.
f) Lưu trữ viên – Mã số: V.01.02.02
– Luật Lưu trữ ngày 11 tháng 11 năm 2011.
– Thông tư số 07/2022/TT-BNV ngày 31/8/2022 của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, thi hoặc xét thăng hạng, bổ nhiệm và xếp lương viên chức chuyên ngành lưu trữ.
– Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ.
g) Kế toán viên
– Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán.
– Thông tư số 04/2018/TT-BNV ngày 27/3/2018 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước.
– Thông tư số 29/2022/TT-BTC ngày 03/6/2022 của Bộ Tài chính về việc Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan và dự trữ.
h) Y sĩ (hạng IV) – Mã số: V.08.03.07
– Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ.
– Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về công tác y tế trường học.
– Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành y tế.
* Lưu ý: Các thí sinh đăng ký dự tuyển ở vị trí, chỉ tiêu thuộc ngành, cấp học nào thì tự tải văn bản, tài liệu có liên quan đến phần thi phỏng vấn Vòng 2 của từng vị trí cần tuyển theo từng cấp học dự tuyển để nghiên cứu, ôn tập; Hội đồng tuyển dụng viên chức không tổ chức hướng dẫn, ôn tập cho thí sinh đăng ký dự tuyển (tải tài liệu, Phiếu đăng ký dự tuyển tại Trang Thông tin Điện tử thành phố Hồng Ngự, địa chỉ http://tphongngu.dongthap.gov.vn).

IV. NỘP HỒ SƠ DỰ TUYỂN, HOÀN THIỆN HỒ SƠ TUYỂN DỤNG, NHẬN VIỆC, KÝ KẾT HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC
1. Nộp hồ sơ dự tuyển
– Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ, quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
– 03 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ của thí sinh dự tuyển.
2. Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng
Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ tuyển dụng bao gồm:
a) Bản sao hợp lệ văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);
b) Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.
* Lưu ý: Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển. Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì sẽ bị thông báo công khai và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.
3. Ký kết hợp đồng làm việc và nhận việc
a) Chậm nhất 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày người trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức ra quyết định tuyển dụng, đồng thời gửi quyết định tới người trúng tuyển theo địa chỉ đã đăng ký và đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng viên chức để biết, thực hiện việc ký hợp đồng làm việc với viên chức.
b) Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận được quyết định tuyển dụng, người được tuyển dụng viên chức phải đến đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng viên chức để ký hợp đồng làm việc và nhận việc.
c) Trường hợp người được tuyển dụng viên chức không đến ký hợp đồng làm việc và nhận việc trong thời hạn quy định thì sẽ bị hủy bỏ quyết định tuyển dụng.

V. LỆ PHÍ TUYỂN DỤNG
Thí sinh tạm nộp lệ phí tuyển dụng 500.000 đồng/thí sinh theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
VI. THỜI HẠN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ DỰ TUYỂN
1. Thời hạn nhận hồ sơ dự tuyển
Kể từ ngày ký Thông báo đến hết ngày 16 tháng 10 năm 2023.
2. Địa điểm nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính tại Phòng Giáo dục và Đào tạo, địa chỉ: Số 01, đường Tôn Đức Thắng, phường An Lộc, thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp (nộp trực tiếp hoặc nộp qua đường Bưu điện).
Thông báo này được niêm yết công khai theo quy định và tại Trang Thông tin Điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo, địa chỉ: http://pgdtphongngu.edu.vn và Trang Thông tin Điện tử thành phố Hồng Ngự, địa chỉ: http://tphongngu.dongthap.gov.vn. Mọi vấn đề liên quan đến nội dung tuyển dụng, thí sinh liên hệ ông Lê Thanh Liêm, Phòng Giáo dục và Đào tạo, số điện thoại: 0919.520.963 để được hướng dẫn.
Trên đây là Thông báo tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục thành phố Hồng Ngự, năm học 2023 – 2024./.

***** Đính kèm:

Chỉ tiêu cấp MN

Chỉ tiêu cấp Tiểu học

Chỉ tiêu cấp THCS

Phiếu đăng ký dự tuyển

TÀI LIỆU TDVC GIÁO DỤC 2023-2024

Nguồn tin:pgdtphongngu.edu.vn