pdf-nạp thẻ

119 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án về Cải cách hành chính

Giá: 40,000

Mã Tài liệu: KTC117D
Danh mục:

Bộ tài liệu có định dạng PDF bao gồm 119 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án về Cải cách hành chính có nội dung cụ thể như sau:

– Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ: Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020

– Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 của Chính phủ

– Nghị quyết số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ

– Quyết định số 609/QĐ-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ

– Quyết định số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015

– Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2016

– Nghị quyết số 45/2016/NQ-TTg ngày 19/10/2016

– Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015

– Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 24/4/2017

– Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010

– Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013

– Nghị định số 92/2017/NĐ-CP

– Quyết định 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/03/2015

Một số câu hỏi mô tả tài liệu(Bấm vào hình để xem cỡ lớn):

119>>>Xem thêm

– 136 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án Luật cán bộ, công chức; Công vụ và kỷ luật; Kỷ cương công vụ

– 144 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy nhà nước

– 140 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án về Văn bản, soạn thảo văn bản