word-the-cao

993 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án Luật cán bộ, công chức; Công vụ và kỷ luật; Kỷ cương công vụ

Giá: 120,000

Bộ tài liệu có định dạng word bao gồm 804 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án Luật cán bộ, công chức; Công vụ và kỷ luật; Kỷ cương công vụ có nội dung cụ thể như sau:

– Luật Cán bộ, công chức năm 2008

– Luật Cán bộ, công chức sửa đổi năm 2019

– Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ

– Nghị định số 138/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức (Thay thế cho Nghị định số 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ)

– Nghị định số 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ

– Nghị định 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ

– Nghị định số 112/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức ( Thay thế cho Nghị định số 34/2011/NĐ-CP)

– Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018

– Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước

– Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ

– Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ

– Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

– Nghị định 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ

Một số câu hỏi trong bộ tài liệu:

       1 Phạm vi điều chỉnh của Luật cán bộ, công chức năm 2008 được quy định như thế nào? Luật này quy định về cán bộ, công chức; bầu cử, tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, nghĩa vụ, quyền của cán bộ, công chức và điều kiện đảm bảo thi hành công vụ. Luật này quy định về cán bộ; bầu cử, tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức. Luật này quy định về công chức; bầu cử, tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức. Luật này quy định về bầu cử, tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức.
       2 Theo Luật cán bộ, công chức 2008, có bao nhiêu nguyên tắc trong thi hành công vụ? 5 4 3 2
       3 Theo Luât cán bộ, công chức 2008, Các nguyên tắc trong thi hành công vụ là gì? Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật. Bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân Công khai, minh bạch, đứng thẩm quyền và có sự kiểm tra, giám sát. Bảo đảm tính hệ thống, thống nhất, liên tục, thông suốt và hiệu quả Bảo đảm thứ bậc hành chính và sự phối hợp chặt chẽ Cả 3 ý trên
       4 Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008; nguyên tắc “Bảo đảm thứ bậc hành chính và sự phối hợp chặt chẽ” là một trong các nguyên tắc gì? Trong tuyển dụng công chức Trong xử lý kỷ luật cán bộ, công chức Trong thi hành công vụ Trong đánh giá cán bộ, công chức
       5 Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008; một trong các nguyên tắc trong thi hành công vụ là gì? Bảo đảm cấp dưới phải phục tùng sự chỉ đạo, lãnh đạo của cấp trên Bảo đảm tính hệ thống, thống nhất, liên tục, thông suốt và hiệu quả Bảo đảm mối quan hệ dọc, thống nhất cấp dưới phục tùng cấp trên Bảo đảm chặt chẽ, linh hoạt, sáng tạo theo quy định của pháp luật
       6 Theo Luật cán bộ, công chức 2008, có bao nhiêu nguyên tắc quản lý cán bộ, công chức? 5 4 3 2
       7 Đâu là nguyên tắc quản lý cán bộ, công chức quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008? Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý của Nhà nước Đảm bảo sự kết hợp giữa con người và chức danh, vị trí việc làm Đảm bảo sự công bằng, dân chủ Đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ
       8 Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, nội dung nào không phải là nguyên tắc quản lý cán bộ, công chức? Bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân Kết hợp giữa tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước Thực hiện bình đẳng giới
       9 Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, “vị trí việc làm” là: Việc cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý được cử hoặc bổ nhiệm giữ một chức danh lãnh đạo, quản lý khác trong một thời hạn nhất định để tiếp tục được đào tạo, bồi dưỡng và rèn luyện theo yêu cầu nhiệm vụ Việc cán bộ, công chức được quyết định giữ một chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc một ngạch theo quy định của pháp luật Công việc gắn với chức danh, chức vụ, cơ cấu và ngạch công chức để xác định biên chế và bố trí công chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị Tên gọi thể hiện thứ bậc về năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của công chức
    10 Phương án nào sau đây quy định về cơ quan sử dụng CB,CC là đúng theo Luật cán bộ, công chức năm 2008? Là cơ quan, đơn vị được giao thẩm quyền quản lý, phân công, bố trí, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức Là cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao thẩm quyền quản lý, phân công, bố trí, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức Là cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao thẩm quyền quản lý, bố trí, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức Là cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao thẩm quyền quản lý, phân công, bố trí, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức

 

>>>Xem thêm

– 583 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy nhà nước

– 458 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án về Văn bản, soạn thảo văn bản

– 495 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án về Cải cách hành chính