word-the-cao

495 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án về Cải cách hành chính

Giá: 100,000

Bộ tài liệu có định dạng WORD bao gồm 495 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án về Cải cách hành chính có nội dung cụ thể như sau:

– Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ : Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030

– Quyết định số 609/QĐ-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ

– Quyết định số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015

– Nghị quyết số 19/2017/NQ-CP ngày 06/02/2016

– Nghị quyết số 45/2016/NQ-TTg ngày 19/10/2016

– Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015

– Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 24/4/2017

– Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010

– Nghị định số 92/2017/NĐ-CP

– Nghị định 61/2018/NĐ-CP Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Một số câu hỏi mô tả tài liệu(Bấm vào hình để xem cỡ lớn):

119>>>Xem thêm

993 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án Luật cán bộ, công chức; Công vụ và kỷ luật; Kỷ cương công vụ

583 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy nhà nước

458 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án về Văn bản, soạn thảo văn bản