word-the-cao

119 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án về Cải cách hành chính

Giá: 40,000

Mã Tài liệu: KTC117D
Danh mục:
Hướng dẫn mua tài liệu

Bộ tài liệu có định dạng WORD bao gồm 119 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án về Cải cách hành chính có nội dung cụ thể như sau:

– Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ: Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020

– Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 của Chính phủ

– Nghị quyết số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ

– Quyết định số 609/QĐ-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ

– Quyết định số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015

– Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2016

– Nghị quyết số 45/2016/NQ-TTg ngày 19/10/2016

– Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015

– Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 24/4/2017

– Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010

– Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013

– Nghị định số 92/2017/NĐ-CP

– Quyết định 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/03/2015

Một số câu hỏi mô tả tài liệu(Bấm vào hình để xem cỡ lớn):

119>>>Xem thêm

– 378 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án Luật cán bộ, công chức; Công vụ và kỷ luật; Kỷ cương công vụ

– 144 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy nhà nước

– 140 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án về Văn bản, soạn thảo văn bản