word-the-cao

1366 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức hành chính Hà Nội 2020

Giá: 200,000

“1366 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức hành chính Hà Nội 2020 ” là bộ câu hỏi phục vụ cho kỳ thi công chức Hà Nội năm 2020. Bộ câu hỏi bao gồm 1366 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án, mỗi câu hỏi có 4 đáp án và chỉ có 1 đáp án đúng.

Nội dung của bộ tài liệu:

1. Hiến pháp Việt Nam năm 2013.

2. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Các chương I, II, III.

3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13.

4. Luật Cán bộ, công chức năm 2008.

5. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 và Luật Viên chức số 58/2010/QH12.

6. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

Các chương : I, II, III, IV, V.

7. Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Các chương I, II, IV, V.

8. Luật phòng chống tham nhũng năm 2018. Chương I, II, III, IX, X.

9. Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020.

10. Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 01/07/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020.

11. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/08/2020 của Chính Phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

12. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

13. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/03/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.

14. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức./.

Lưu ý: Sau khi học bộ câu hỏi này bạn có thể thực hiện việc thi thử để kiểm tra lại kiến thức đã học được qua bài thi thử sau: Bài thi thử ôn thi công chức Hà Nội 2020 môn Kiến thức chung

Một số câu hỏi mô tả tài liệu(Bấm vào hình để xem ảnh cỡ lớn):

1366 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức hành chính Hà Nội 2020