word-the-cao

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016

Giá: 40,000

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bao gồm 96 câu hỏi và đáp án.

Một số câu hỏi mô tả tài liệu:

Câu 1: Từ năm 2003 đến nay Đảng ta đã bao nhiêu lần ban hành chỉ thị về học tập và làm theo Bác

a. 04 lần

b. 2 lần

c. 5 lần

d. 3 lần

 

Câu 2: Chọn phương án đúng về so với Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI), Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị có những điểm mới nào?

a. Gắn việc học tập và làm theo với xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

b. yêu cầu cao về việc gắn “xây” với “chống”; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, gắn với đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

c. Gắn việc học tập và làm theo với thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

d. Tất cả các phương án đều đúng

 

Câu 3: Theo chỉ thị Số: 05-CT/TW; 15/5/2016. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng nào?

a. Huyện uỷ

b. Tổ chức cơ sở đảng

c. Chi bộ

d. Tỉnh uỷ