word-the-cao

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức tỉnh Phú Yên năm 2023

Giá: 140,000

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức tỉnh Phú Yên 2023 bao gồm 564 câu hỏi và đáp án.

Bộ câu hỏi có các nội dung sau:

1. Chuyên đề về Tổng quan về hành chính nhà nước (thuộc tài liệu bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương – ban hành kèm theo Quyết định số 3309/QĐ-HCQG ngày 17/8/2022 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia);

2. Hiến pháp năm 2013 (nghiên cứu Chương I, II và Điều 119-chương XI);

3. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (nghiên cứu Chương I, II, III);

4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019 (nghiên cứu nội dung sửa đổi, bổ sung Chương I, II, II của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015);

5. Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (nghiên cứu Chương I, III, IV);

6. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức, Luật viên chức năm 2019 (nghiên cứu nội dung sửa đổi, bổ sung Chương I, TII, IV của Luật Cán bộ, công chức năm 2008);

7. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức (nghiên cứu Chương II và mục 1, mục 2 Chương III)

Lưu ý: Sau khi học bộ câu hỏi này bạn có thể thực hiện việc thi thử để kiểm tra lại kiến thức đã học được qua bài thi thử sau: Bài thi thử trắc nghiệm ôn thi công chức tỉnh Phú Yên năm 2023

Một số câu hỏi mô tả tài liệu:

>>> Có thể bạn quan tâm: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh B1 (Bậc 3) ôn thi công chức, viên chức 2023