pdf-tai-lieu

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 2023

Giá: 260,000

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 2023 bao gồm 2944 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án. Bộ câu hỏi có các nội dung sau:

– Hiến Pháp 2013

– Luật cán bộ công chức 2008, sửa đổi 2019

– Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, sửa đổi 2019

– Luật Tổ chức chính phủ năm 2015, sửa đổi 2019

– Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, sửa đổi năm 2020

– Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018

– Luật số 44/2013/QH13 của Quốc hội: Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

– Luật Chứng khoán năm 2019 số 54/2019/QH14

– Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

– Nghị định số 112/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức ( Thay thế cho Nghị định số 34/2011/NĐ-CP)

– Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

– Nghị định số 123/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang bộ;

– Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

– Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ quy định về công tác văn thư;

– Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ : Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030

– Quyết định 1847/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Văn hoá công vụ

– Quyết định số 942/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030

– Quyết định số 48/2015/QĐ-TTg Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính

Lưu ý: Sau khi học bộ câu hỏi này bạn có thể thực hiện việc thi thử để kiểm tra lại kiến thức đã học được qua bài thi thử sau: Bài thi thử trắc nghiệm ôn thi công chức Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 2023

 

Một số câu hỏi mô tả tài liệu:

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 2023