Thi thử

Bài thi thử trắc nghiệm ôn thi công chức Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 2024

Giới thiệu về bài thi:

"Bài thi thử trắc nghiệm ôn thi công chức Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 2024" được xây dựng dựa trên bộ tài liệu "Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 2024" với những nội dung sau:

1. Hiến pháp năm 2013.

2. Luật Tổ chức chính phủ số 76/2015/QH13; Luật số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.(Phần liên quan đến Luật Tổ chức chính phủ)

3. Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008; Luật số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. (Phần liên quan đến Luật Cán bộ, công chức)

4. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015; Luật số 63/2020/QH14 ngày 18/06/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13.

5. Tài liệu Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên (ban hành kèm theo Quyết định số 2721/QĐ-BNV ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) gồm 04 chuyên đề:

Chuyên đề 1: Nhà nước trong Hệ thống chính trị.

Chuyên đề 2: Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước.

Chuyên đề 3: Công vụ, công chức

Chuyên đề 4: Đạo đức công vụ

6. Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030.

7. Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.

8. Quyết định số 1726/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển TTCK Việt Nam đến năm 2030

9. Quyết định số 48/2015/QĐ-TTg ngày 8/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính.

10. Quyết định số 538/QĐ-BTC ngày 22/03/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Vụ và Văn phòng thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

11. Quyết định số 539/QĐ-BTC ngày 22/03/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

12. Quyết định số 535/QĐ-BTC ngày 22/03/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Công nghệ thông tin trực thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Lưu ý: Bài thi này là bài thi có thu phí.

- Mã bài thi: TT60

- Giá bài thi: 280.000 VND (Không giới hạn lượt truy cập)

Cách mua bài thi:

Bước 1: Chọn mã bài thi (Trong trường hợp bài thi này là TT60)

Bước 2: Chuyển khoản vào 1 trong các tài khoản sau của chúng tôi:

– Số tài khoản: 106001656904
– VietinBank – chi nhánh Thăng Long
– Chủ tài khoản: Lê Vĩnh Sinh

Hoặc:

– Số tài khoản: 0491000092374
– VIETCOMBANK – chi nhánh Thăng Long
– Chủ tài khoản: Lê Vĩnh Sinh

*** Xin bạn hãy điền số điện thoại của bạn vào nội dung chuyển khoản

Bước 3: Nhắn tin vào số điện thoại 0848.057.110 với các nội dung sau:

– Tên ngân hàng của chúng tôi mà bạn vừa chuyển khoản vào
– Số tiền bạn đã chuyển khoản
– Địa chỉ email của bạn

– Mã bài thi mà bạn muốn mua

Sau khi nhận được chuyển khoản và tin nhắn của bạn, chúng tôi sẽ gửi mail cho bạn gồm các nội dung để truy cập bài thi.

Quy cách của bài thi:

* Chấm điểm tự động.

* Mỗi lần làm lại bài thi các câu hỏi sẽ khác.

* Thời gian thi: 60 phút.

* Số câu hỏi: 60 câu.

* Mỗi câu trả lời đúng tương đương với 1 điểm

* Số điểm tối thiểu để vượt qua bài thi: 30/60

* Mỗi câu hỏi có 4 đáp án và chỉ có 1 đáp án đúng

***Bạn có thể làm 1 đề thi thử DEMO bằng việc bấm vào nút "Bắt đầu làm bài" bên dưới.

Từ khóa: