pdf-tai-lieu

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi viên chức Học viện Tài chính năm 2023

Giá: 180,000

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi viên chức Học viện Tài chính năm 2023 gồm 934 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án.

Bao gồm các nội dung sau:

1.Hiến pháp Việt Nam năm 2013

2. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, sửa đổi 2019

3. Luật Tổ chức chính phủ năm 2015, sửa đổi 2019

4. Luật Viên chức năm 2010, sửa đổi 2019

5. Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 ngày 18/6/2012

6. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học số 34/2018/QH14 ngày 19/11/2018

7. Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ: Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030

8. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Học viện Tài chính

*** Một số câu hỏi mô tả tài liệu: